Η Κομισιόν οφείλει να επανεξετάσει το αίτημα της Lufthansa για τιμολογιακές δεσμεύσεις

Η Κομισιόν οφείλει να επανεξετάσει το αίτημα της Lufthansa για τιμολογιακές δεσμεύσεις

To Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε σήμερα από την Κομισιόν να επανεξετάσει το αίτημα της Lufthansa και της Swiss σχετικά με την άρση των τιμολογιακών δεσμεύσεών τους για τη γραμμή Ζυρίχη-Στοκχόλμη, μετά από προσφυγή της γερμανικής αεροπορικής εταιρίας.

Αναλυτικά, με σημερινή απόφασή του, το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ κρίνει ότι η Κομισιόν οφείλει να επανεξετάσει το αν και κατά πόσο συνεχίζουν να υφίστανται τα προβλήματα ανταγωνισμού που διαπιστώθηκαν από την ίδια και διευκρινίζει συναφώς ότι, μολονότι η Κομισιόν διαθέτει ορισμένη διακριτική ευχέρεια για την εκτίμηση αυτή, εντούτοις είναι υποχρεωμένη να προβεί σε προσεκτική εξέταση της αιτήσεως, να διεξαγάγε έρευνα, να λάβει τα κατάλληλα μέτρα διερευνήσεως της υποθέσεως και να βασίσει τα συμπεράσματά της στο σύνολο των κρίσιμων στοιχείων.

Ωστόσο κατά το ΓΔΕΕ, όταν η Lufthansa κατέθεσε αίτημα επανεξέτασης, η Κομισιόν δεν εξέτασε τις επιπτώσεις της καταγγελίας της συναφθείσας το 1995 μεταξύ της Lufthansa και της SAS συμφωνίας κοινοπραξίας, μεμονωμένως ή από κοινού με την πρόταση της Lufthansa να καταγγείλει επίσης την υφιστάμενη διμερή συμφωνία συμμαχίας με την SAS και δεν απάντησε επαρκώς στο επιχείρημα της Lufthansa ότι η Κομισιόν άλλαξε πολιτική, μη λαμβάνοντας πλέον υπόψη τα μέλη της συμμαχίας για τον ορισμό των επηρεαζόμενων αγορών.

Το ΓΔΕΕ διαπσιστώνει ότι η Κομισιόν δεν προέβη σε ανάλυση επιπτώσεων μιας σειράς συμφωνιών της Swiss με την σουηδική SAS, δεν προέβη σε συγκεκριμένη ανάλυση της συμφωνίας αυτής και δεν ανέφερε καν στοιχεία ικανά να αποδείξουν ότι η εν λόγω συμφωνία περιόριζε τον ανταγωνισμό μεταξύ της Swiss και της SAS. Καίτοι η συμφωνία πτήσεων με κοινό κωδικό συνεπάγεται ενδεχομένως περιορισμένο μόνον ανταγωνισμό για την πώληση των εισιτηρίων με κοινό κωδικό, η Koμισιόν, εντούτοις, δεν προέβαλε κανένα στοιχείο ικανό να αποδείξει ότι η συμφωνία πτήσεων με κοινό κωδικό επιφέρει μείωση του ανταγωνισμού μεταξύ των πτήσεων που εκτελούνται από καθεμία από τις δύο εταιρίες.

Τέλος, το Γενικό Δικαστήριο διαπιστώνει ότι η Κομισιόν δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της για επιμελή εξέταση όλων των κρίσιμων στοιχείων, για λήψη μέτρων για τη διερεύνηση της υποθέσεως ή για διενέργεια των απαραίτητων ερευνών προκειμένου να εξακριβώσει την ύπαρξη σχέσεως ανταγωνισμού μεταξύ, αφενός, της Swiss και, αφετέρου, της SAS μεταξύ άλλων.

Όσον αφορά τη γραμμή Ζυρίχη–Στοκχόλμη, το Γενικό Δικαστήριο καταλήγει ότι η Κομισιόν υπέπεσε σε πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως και ότι τα στοιχεία τα οποία έγιναν δεκτά στην προσβαλλόμενη απόφαση δεν είναι ικανά να δικαιολογήσουν την απόρριψη της αιτήσεως απαλλαγής ως προς τη γραμμή αυτή.