Koμισιόν: Καταχωρεί τρεις πρωτοβουλίες πολιτών - Ποιες είναι

Koμισιόν: Καταχωρεί τρεις πρωτοβουλίες πολιτών - Ποιες είναι

Απορρίπτει μία με σημερινή απόφαση

Απόφαση να  καταχωρίσει τρεις νέες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτών και να απορρίψει μια έλαβε σήμερα η Κομισιόν. Αναλυτικά, οι τρεις πρωτοβουλίες, των οποίων οι διοργανωτές θα έχουν τώρα στη διάθεσή τους ένα έτος για να συγκεντρώσουν υπογραφές υποστήριξης είναι  οι εξής:

1. «Σταματήστε τη διαφθορά στην Ευρώπη στη ρίζα της με τη διακοπή της χρηματοδότησης χωρών που έχουν αναποτελεσματικό δικαστικό σύστημα μετά τη λήξη της προθεσμίας»

Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας ζητούν από την Επιτροπή να «καθορίσει αυστηρή προθεσμία 10 ετών μετά την ένταξη για την αυτόματη αναστολή των πληρωμών των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής σε νεοενταχθείσα χώρα έως ότου αρθεί ο μηχανισμός παρακολούθησης του δικαστικού συστήματός τους.» Αναφέρουν ότι «ο ισχύων νομικός κώδικας της ΕΕ αφήνει περιθώρια για εσφαλμένη ερμηνεία. Υπό ορισμένες συνθήκες, η διαφθορά των πολιτικών ελίτ στις νεοενταχθείσες χώρες μπορεί να αποβεί επωφελής για άλλες χώρες της Ένωσης και η έννοια του «προσωρινού», που είναι σχετική, να παραταθεί επ` αόριστον. Με τον καθορισμό αυστηρού χρονοδιαγράμματος αποφεύγονται τα άμεσα και έμμεσα κίνητρα για διαφθορά στα κράτη μέλη της ΕΕ. […]»

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στην κατηγορία ΚΟΣΜΟΣ ΕΔΩ

2. «Δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής έκτακτης ανάγκης»

Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας καλούν την Επιτροπή «να ενισχύσει τη δράση της για την αντιμετώπιση της κλιματικής έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το όριο υπερθέρμανσης του 1,5° C. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ενισχυθεί η φιλοδοξία των στόχων για το κλίμα και της χρηματοδοτικής στήριξης της δράσης για το κλίμα.» Συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία επικεντρώνεται στην ανάγκη η ΕΕ «να προσαρμόσει τους στόχους της (εθνικά καθορισμένες συνεισφορές — NDC) δυνάμει της συμφωνίας του Παρισιού με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 80 % έως το 2030, ώστε να επιτύχει καθαρές μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως το 2035, και να προσαρμόσει ανάλογα την ευρωπαϊκή νομοθεσία για το κλίμα.»Η πρωτοβουλία αναφέρεται επίσης στην εφαρμογή ενωσιακής διασυνοριακής προσαρμογής του άνθρακα, στην υπογραφή συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών με χώρες-εταίρους με βάση το Climate Action Tracker και στη δημιουργία δωρεάν εκπαιδευτικού υλικού σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Διαβάστε εδώ τις ειδήσεις της ημέρας

3. «Σώστε τις μέλισσες και τους αγρότες! Ας οδεύσουμε προς μια γεωργία φιλική προς τις μέλισσες για ένα υγιές περιβάλλον»

Οι διοργανωτές αυτής της πρωτοβουλίας καλούν την Επιτροπή «να προτείνει νομικές πράξεις για τη σταδιακή κατάργηση των συνθετικών φυτοφαρμάκων έως το 2035, την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και τη στήριξη των γεωργών στο στάδιο της μετάβασης». Πιο συγκεκριμένα, οι διοργανωτές επιθυμούν «σταδιακή μείωση των συνθετικών φυτοφαρμάκων στη γεωργία της ΕΕ κατά 80 % έως το 2030, με πρώτα τα πλέον επικίνδυνα, με στόχο να επιτευχθεί η πλήρης κατάργησή τους έως το 2035· αποκατάσταση των φυσικών οικοσυστημάτων στις αγροτικές περιοχές ώστε η γεωργία να καταστεί καταλύτης για την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας· μεταρρύθμιση της γεωργίας με την παροχή προτεραιότητας στη διαφοροποιημένη και βιώσιμη γεωργία μικρής κλίμακας, την υποστήριξη της ταχείας αύξησης των αγροοικολογικών και βιολογικών πρακτικών, καθώς και τη διευκόλυνση της ανεξάρτητης επιμόρφωσης που βασίζεται στους γεωργούς και της ανεξάρτητης έρευνας σχετικά με τη γεωργία χωρίς φυτοφάρμακα και ΓΤΟ.»

Η πρωτοβουλία  που δεν ενεκρίθη ονομάζεται "διασφάλιση της συμμόρφωσης της κοινής εμπορικής πολιτικής με τις Συνθήκες της ΕΕ και με το διεθνές δίκαιο" ως "νομικά απαράδεκτη" διότι "βρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής, όπως αυτές ορίζονται στις Συνθήκες της ΕΕ". "Νομική πράξη για το θέμα αυτό θα μπορούσε να εκδοθεί μόνο βάσει του άρθρου 215 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με περιοριστικά μέτρα. Ωστόσο, προτού εγκριθεί μια τέτοια νομική πράξη από το Συμβούλιο, πρέπει να ληφθεί απόφαση στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ, ώστε να καταστεί δυνατή η διακοπή ή η μείωση των οικονομικών και χρηματοοικονομικών σχέσεων με τρίτη χώρα. Η Κομισιόν δεν έχει τη νόμιμη εξουσία να υποβάλει πρόταση για μια τέτοια απόφαση", σημειώνεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ