Κύπριοι επιχειρηματίες προσοχή: Νέες επικίνδυνες χημικές ουσίες! (πίνακας)

Κύπριοι επιχειρηματίες προσοχή: Νέες επικίνδυνες χημικές ουσίες! (πίνακας)

Επικίνδυνες χημικές ουσίες προστέθηκαν στον κατάλογο των υποψηφίων προς αδειοδότηση χημικών ουσιών.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, ως αρμόδια αρχή για εφαρμογή της περί Χημικών Ουσιών νομοθεσίας του 2010 που περιλαμβάνει τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς με αρ. 1907/2006 (REACH) και 1272/2008 (CLP), πληροφορεί τους Κύπριους επιχειρηματίες ότι στην τελευταία Συνεδρία της Επιτροπής Κρατών Μελών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) λήφθηκαν Αποφάσεις που μπορεί να τους επηρεάζουν.

Ειδικότερα, οι πέντε χημικές ουσίες που φαίνονται στον πιο κάτω Πίνακα χαρακτηρίστηκαν ως Ουσίες Πολύ Μεγάλης Ανησυχίας (SVHC) και προστέθηκαν στον κατάλογο των υποψηφίων προς αδειοδότηση χημικών ουσιών.

ximikes ousies0

Ο κατάλογος των υποψηφίων προς αδειοδότηση χημικών ουσιών, μέχρι στιγμής περιλαμβάνει 168 χημικές ουσίες και βρίσκεται στην πιο κάτω ιστοσελίδα :
http://echa.europa.eu/el/candidate-list-table

Με βάση τις πιο πάνω πληροφορίες οι επιχειρήσεις που παρασκευάζουν ή εισάγουν τις εν λόγω ουσίες, ή τα αντικείμενα που περιέχουν τις ουσίες αυτές, οφείλουν να ελέγξουν για πιθανές υποχρεώσεις / επιπτώσεις στην επιχείρηση τους, οι οποίες περιγράφονται στην παρακάτω ιστοσελίδα:
http://echa.europa.eu/el/candidate-list-obligations

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Κανονισμούς REACH και CLP παρέχονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στη διεύθυνση:
http://www.mlsi.gov.cy/dli

καθώς και από τα αντίστοιχα καθοδηγητικά γραφεία στα τηλέφωνα 22405608 και 22405611.