Κατάρτιση των καταλόγων με τις μονάδες μετάθεσης των εκπαιδευτικών-Μέχρι πότε γίνονται ενστάσεις

Κατάρτιση των καταλόγων με τις μονάδες μετάθεσης των εκπαιδευτικών-Μέχρι πότε γίνονται ενστάσεις

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει την κατάρτιση καταλόγων με τις μονάδες μετάθεσης των μόνιμων εκπαιδευτικών, ανά βαθμίδα, μέχρι τις 31/8/2016.

Οι μονάδες μετάθεσης αποτελούν μέτρο σύγκρισης μεταξύ των εκπαιδευτικών και για τον λόγο αυτόν η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας πριν προβεί σε μεταθέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών λειτουργών υπολογίζει για κάθε εκπαιδευτικό ξεχωριστά τις μονάδες μετάθεσής του.

Ενστάσεις για τους πιο πάνω καταλόγους μπορούν να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την ημέρα ανάρτησής τους, δηλαδή από τις 30 Μαρτίου μέχρι τις 13 Απριλίου 2016, το αργότερο μέχρι τις 1 μ.μ. Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου ΕΕΥ16, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eey.gov.cy.

Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.