Επικίνδυνα παιδικά και βρεφικά προϊόντα στην κυπριακή αγορά! (photos)

Επικίνδυνα παιδικά και βρεφικά προϊόντα στην κυπριακή αγορά! (photos)
ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Φωτογραφίες:

Προειδοποιήσεις απευθύνουν οι αρμόδιοι φορείς για την προστασία των καταναλωτών.

Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών (Υ.Α.&Π.Κ.) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για επικίνδυνα προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πληροφορεί τους καταναλωτές ότι την εβδομάδα 28/03/2016 – 03/04/2016 (GRAS-RAPEX – Report 13) κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα 28 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους. Τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στις αγορές διαφόρων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα GRAS-RAPEX.

Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστοσελίδα της Υ.Α.&Π.Κ. στη διεύθυνση www.mcit.gov.cy/ccps ή στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διεύθυνση www.ec.europa.eu/rapex.

Τα 28 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:
Δεκαπέντε στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών.
Επτά στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.
Τρία στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.
Δύο στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών
Ένα στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών καθώς και οι αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί. Επισημαίνεται ότι το προϊόν με αύξοντα αριθμό 15 έχει αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόν χαμηλού κινδύνου. Σημειώνεται ότι πέντε (5) από τα δεκαπέντε (15) προϊόντα (με αύξοντες αριθμούς 1 μέχρι 5), έχουν εντοπιστεί αρχικά από την Υ.Α.& Π.Κ. στην αγορά της Κύπρου (χωρίς να έχουν προηγουμένως εντοπιστεί στις άλλες χώρες μέλη) και έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα Gras-Rapex.