Αιτήσεις υποψηφίων εκπαιδευτικών για διορισμό σε θέση αντικαταστάτη

Αιτήσεις υποψηφίων εκπαιδευτικών για διορισμό σε θέση αντικαταστάτη

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας καλεί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς Μέσης Γενικής, Μέσης Τεχνικής, Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης, που ενδιαφέρονται να εργαστούν κατά το σχολικό έτος 2016-2017 προσωρινά, ως αντικαταστάτες εκπαιδευτικών που θα απουσιάζουν από τα καθήκοντά τους για διάφορους λόγους (π.χ. άδεια ασθενείας, άδεια μητρότητας κ.τλ.), όπως υποβάλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο της Επιτροπής, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2016 και ώρα 1:30 μ.μ.

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ09 που μπορεί να ανακτηθεί από την ιστοσελίδα της Επιτροπής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eey.gov.cy, διασύνδεση «Έντυπα».

Οι αιτητές θα πρέπει έως την πιο πάνω προθεσμία, να υποβάλουν απαραιτήτως στο Γραφείο της Επιτροπής σε πρωτότυπο ή πιστοποιημένο* αντίγραφο, Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τον περί της Πρόσληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο (Ν.91(Ι)/2014, άρθρο 22(6)), με το οποίο να βεβαιώνεται ότι δεν περιλαμβάνεται στο αρχείο που τηρείται δυνάμει των προνοιών του εν λόγω άρθρου. Τονίζεται ότι το εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 2 μηνών από το αρμόδιο Γραφείο της Αστυνομίας. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που ο αιτητής δεν είναι Κύπριος πολίτης, θα πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο σχετικό πιστοποιητικό από την αρμόδια Αρχή της χώρας του. Νοείται ότι όσοι αιτητές υπέβαλαν αίτηση για διορισμό μόνιμο ή με σύμβαση για το σχολικό έτος 2016-2017, ανταποκρινόμενοι στις ανακοινώσεις της Επιτροπής ημερ. 2 Ιουνίου 2016 και έχουν ήδη προσκομίσει το εν λόγω πιστοποιητικό δεν χρειάζεται να το προσκομίσουν εκ νέου. Νοείται επίσης ότι, το πιστοποιητικό δεν χρειάζεται να προσκομίσουν και όσοι αιτητές το προσκόμισαν για σκοπούς διορισμού το σχολικό έτος 2015-2016 και έτυχαν διορισμού με σύμβαση ή ως αντικαταστάτες κατά το εν λόγω σχολικό έτος. Αιτητές οι οποίοι προσκόμισαν το εν λόγω πιστοποιητικό για σκοπούς διορισμού το σχολικό έτος 2015-2016 και δεν έτυχαν διορισμού ούτε με σύμβαση ούτε ως αντικαταστάτες, οφείλουν να το προσκομίσουν εκ νέου.

Εφίσταται η προσοχή των ενδιαφερομένων στα ακόλουθα:
α) Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τις 15 Ιουλίου 2016 δεν θα ληφθούν υπόψη.

β) Οι αιτητές μπορούν να δηλώσουν όποιες και όσες επαρχίες επιθυμούν να εργαστούν. Η προσθήκη επαρχιών μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας είναι επιτρεπτή μόνον κατόπιν υποβολής ιδιόχειρης επιστολής και νοουμένου ότι θα τύχει της έγκρισης της Επιτροπής.

γ) Είναι απαραίτητο να δηλώνονται αριθμοί τηλεφώνων (σταθερού και κινητού) για σκοπούς άμεσης και γρήγορης επικοινωνίας, διαφορετικά οι ενδιαφερόμενοι δεν θα μπορούν να προχωρούν σε επιτυχή υποβολή της αίτησής τους. Τονίζεται επίσης ότι, η Επιτροπή δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση μη ανταπόκρισης στην τηλεφωνική επικοινωνία. Η ανταπόκριση των αντικαταστατών επιβάλλεται να είναι άμεση με σκοπό την έγκαιρη και πλήρη εξυπηρέτηση των αναγκών των σχολείων σε αντικαταστάτες, σε ημερήσια βάση. Ο χρόνος αναμονής καθορίζεται σε κάθε περίπτωση ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν σε αντικαταστάτες κάθε μέρα.

δ) Η ευθύνη για ηλεκτρονική δήλωση τερματισμού υπηρεσίας αντικαταστατών βαρύνει τους ίδιους τους αντικαταστάτες. Πιο συγκεκριμένα, είναι υποχρέωση του ιδίου του αντικαταστάτη να συμπληρώσει το ηλεκτρονικό έντυπο «Δήλωση τερματισμού αντικατάστασης», που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής www.eey.gov.cy, από την προηγούμενη της ημερομηνίας του τερματισμού της αντικατάστασης. Σε περίπτωση μη έγκαιρης ή και καθόλου ηλεκτρονικής δήλωσης τερματισμού αντικατάστασης, η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν μη επαναδιορισμό του.

ε) Για σκοπούς ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων οι αντικαταστάτες είναι υποχρεωμένοι να παραμένουν στα καθήκοντά τους μέχρι την ολοκλήρωση της αντικατάστασης που αναλαμβάνουν και την επιστροφή του μόνιμου εκπαιδευτικού ο οποίος απουσιάζει προσωρινά από τα καθήκοντά του. Σε περίπτωση που διακόψουν τις υπηρεσίες τους πριν από την ολοκλήρωση της αντικατάστασης, δεν θα επαναδιορίζονται σε άλλη θέση πριν από την κανονική λήξη της αντικατάστασης την οποία είχαν αναλάβει και εγκατέλειψαν.

στ) Σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα με την υποβολή της αίτησής τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στους ακόλουθους αριθμούς τηλεφώνων:
22602652, 22602613, 22602634.

ζ) Υποψήφιοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι εργάζονται σε οποιαδήποτε θέση στη Δημόσια Υπηρεσία ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ακόμη και πάνω σε έκτακτη βάση, δεν δικαιούνται να εργάζονται ταυτόχρονα σε θέση αντικαταστάτη στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία, έστω κι εάν έχουν εξασφαλίσει από την εργασία τους άδεια απουσίας, με ή χωρίς απολαβές. Επομένως, όσοι κατέχουν ήδη θέση στη Δημόσια Υπηρεσία ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και καλούνται να εργαστούν ως αντικαταστάτες, θα πρέπει είτε να παραιτούνται από την εργασία τους είτε να μην αποδέχονται τον διορισμό τους σε θέση αντικαταστάτη. Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή τους για την υπηρεσία τους ως αντικαταστάτες.

Αίτηση για διορισμό σε θέση αντικαταστάτη μπορούν να υποβάλουν οι ακόλουθοι εκπαιδευτικοί:

Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δάσκαλοι μέχρι τον αριθμό 1200 στον πίνακα διοριστέων

Ειδικοί Εκπαιδευτικοί Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων

Νηπιαγωγοί μέχρι τον αριθμό 850 στον πίνακα διοριστέων

ΙΙ. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ (ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

Θρησκευτικών μέχρι τον αριθμό 160 στον πίνακα διοριστέων

Φιλολογικών μέχρι τον αριθμό 350 στον πίνακα διοριστέων

Μαθηματικών μέχρι τον αριθμό 200 στον πίνακα διοριστέων

Φυσικής μέχρι τον αριθμό 200 στον πίνακα διοριστέων

Βιολογίας μέχρι τον αριθμό 240 στον πίνακα διοριστέων

Χημείας Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων

Γεωγραφίας μέχρι τον αριθμό 40 στον πίνακα διοριστέων

Αγγλικών μέχρι τον αριθμό 340 στον πίνακα διοριστέων

Γαλλικών μέχρι τον αριθμό 120 στον πίνακα διοριστέων

Ιταλικών μέχρι τον αριθμό 80 στον πίνακα διοριστέων

Γερμανικών μέχρι τον αριθμό 150 στον πίνακα διοριστέων

Ισπανικών μέχρι τον αριθμό 50 στον πίνακα διοριστέων

Τουρκικών μέχρι τον αριθμό 50 στον πίνακα διοριστέων

Ρωσικών Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων

Εμπορικών/Οικονομικών μέχρι τον αριθμό 250 στον πίνακα διοριστέων

Φυσικής Αγωγής μέχρι τον αριθμό 250 στον πίνακα διοριστέων

Μουσικής μέχρι τον αριθμό 250 στον πίνακα διοριστέων

Τέχνης μέχρι τον αριθμό 100 στον πίνακα διοριστέων

Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ. μέχρι τον αριθμό 650 στον πίνακα διοριστέων

Συμβουλευτικής και Επαγγ. Αγωγής μέχρι τον αριθμό 120 στον πίνακα διοριστέων

Τεχνολογίας Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων

Τεχνολογίας χωρίς μαθήματα μέχρι τον αριθμό 800 στον πίνακα διοριστέων

Οικιακής Οικονομίας μέχρι τον αριθμό 80 στον πίνακα διοριστέων

Θεατρολογίας μέχρι τον αριθμό 80 στον πίνακα διοριστέων

Φωτογραφίας Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων

ΙΙΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ (ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων.