Δείτε τον τελικό πίνακα με τους 3000 που θα προσληφθούν στην Εθνική Φρουρά

Δείτε τον τελικό πίνακα με τους 3000 που θα προσληφθούν στην Εθνική Φρουρά

Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής των ΣΥΟΠ και ο τελικός πίνακας των αιτητών με σειρά προτεραιότητας για την πλήρωση των 3000 θέσεων Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥΟΠ) δημοσιεύεται σήμερα 9.9.2016 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Ο τελικός πίνακας έχει διαμορφωθεί μετά από την προβλεπόμενη εξέταση των ενστάσεων που είχαν υποβληθεί στην αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων.

 

Δείτε τον πίνακα ΕΔΩ 

Οι αιτητές με αύξοντα αριθμό (Α/Α) μέχρι 3000 στον τελικό πίνακα καλούνται όπως προσέλθουν για να υπογράψουν τη σχετική Σύμβαση Απασχόλησης, η οποία δημοσιεύτηκε με την προκήρυξη των θέσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 3/6/2016, ως ακολούθως:

(α) Για όσους το επώνυμο αρχίζει από: i. Α μέχρι I στις 3/10/2016, ii. Κ μέχρι Ρ στις 4/10/2016, iii. Σ μέχρι Ω στις 5/10/2016. (β) οι επιτυχόντες να παρουσιαστούν ανάλογα με τον τόπο διαμονής τους όπως παρακάτω: i. Διαμένοντες στην Επαρχία Λευκωσίας στο Στρατόπεδο Β. Καπότα (BMH), Λευκωσία ii. Διαμένοντες στην Επαρχία Λεμεσού στο ΚΕΝ Λεμεσού, iii. Διαμένοντες στις Επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου στο ΚΕΝ Λάρνακας iv. Διαμένοντες στην Επαρχία Πάφου στο ΚΕΝ Πάφου.

Τονίζεται ότι για την υπογραφή της Σύμβασης Απασχόλησης οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν τα πιο κάτω:

(α) Δελτίο Ταυτότητας και ένα φωτοαντίγραφο (β) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου (Πρωτότυπο) (γ) Απολυτήριο ή Ενδεικτικό Απόλυσης αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης (πρωτότυπο για να επιδειχθεί, καθώς και πιστοποιημένο αντίγραφο για να κατατεθεί στο Υπουργείο Άμυνας) (δ) Πτυχίο ή/και Μεταπτυχιακό Τίτλο ή Δίπλωμα (πρωτότυπο για να επιδειχθεί, καθώς και πιστοποιημένο αντίγραφο για να κατατεθεί στο Υπουργείο Άμυνας) (ε) Συμπληρωμένο το έντυπο «Μισθολόγιο Κρατικών Υπαλλήλων –Ατομικά Στοιχεία Νεοδιοριζόμενου Υπαλλήλου» (στ) Εξουσιοδότηση πληρωμής μισθού με τραπεζικό έμβασμα (ζ) Συμπληρωμένη δήλωση για διεκδίκηση φορολογικών εκπτώσεων (η) Φωτοαντίγραφο αποδεικτικού του αριθμού των κοινωνικών ασφαλίσεων (Σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, θα πρέπει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς το Υπουργείο Εργασίας για την απόκτηση του). (θ) Πιστοποιητικό γάμου και πιστοποιητικό γεννήσεως παιδιών σε περίπτωση που εφαρμόζεται (ι) Χαρτόσημα (από ταχυδρομείο) αξίας €19, δηλαδή ένα των €10, ένα των €5 και δύο των €2 (ια) Έντυπο Επιλογικών Διαδικασιών (θα αποσταλεί ηλεκτρονικά)

(Όλα τα σχετικά έντυπα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Άμυνας)

Οι Συμβασιούχοι Οπλίτες που θα προσληφθούν θα κληθούν για Υπηρεσία από την 1η Νοεμβρίου 2016.

Η κατανομή τους σε Κλάδους-Όπλα-Σώματα της Εθνικής Φρουράς θα γίνει με αξιοκρατικά κριτήρια μέσω λογισμικού προγράμματος, με βάση τις ανάγκες της Υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων, τυχόν σχετικά πτυχία, επαγγελματική εμπειρία, προηγούμενη υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά, αθλητικές επιδόσεις, την οικογενειακή κατάσταση και τη δήλωση επιθυμίας του κάθε ΣΥΟΠ.

Για το σκοπό αυτό θα αποσταλεί σε όλους ειδικό Έντυπο Επιλογικών Διαδικασιών (βλ. ια), το οποίο θα πρέπει να παραδοθεί συμπληρωμένο κατά τη μέρα της υπογραφής των συμβολαίων.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι οι Συμβασιούχοι Οπλίτες οι οποίοι θα προσληφθούν, θα έχουν τη δυνατότητα σπουδών με μειωμένα δίδακτρα μέχρι και 50%, που προσφέρουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου στο πλαίσιο συνεργασιών του Υπουργείου Άμυνας.

Όσοι από τους επιτυχόντες ενδιαφέρονται να επωφεληθούν των μειωμένων διδάκτρων, μπορούν να προμηθευτούν, ειδική βεβαίωση από τα στρατολογικά γραφεία της Επαρχίας τους, η οποία θα πιστοποιεί ότι έχουν εξασφαλίσει μια εκ των 3000 θέσεων για την πρόσληψη Συμβασιούχων Οπλιτών στην Ε.Φ., ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα έναρξης φοίτησης τους από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Κατάλογος όλων των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν προσφέρει μείωση διδάκτρων, είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα: www.newarmy.mod.gov.cy (https://goo.gl/omJOjQ).