Σημαντικές πληροφορίες για όσους θα εγγραφούν στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Σημαντικές πληροφορίες για όσους θα εγγραφούν στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Όλες οι πληροφορίες που χρειάζεστε - Αναλυτικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε πιο κάτω

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ενημερώνει τους ενδιαφερομένους για εγγραφή στα Ελληνικά ΑΑΕΙ ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, ημερομηνίας 16/07/2018,
(http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/ΟΔΗΓΙΕΣ_ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ_ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ_2018.pdf), που αφορά στην κατηγορία των Αποφοίτων Λυκείων ή Αντίστοιχων Σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε., στην οποία ανήκουν και οι Κύπριοι φοιτητές, θα χρειαστούν τα πιο κάτω έγγραφα, τα οποία πρέπει να προσκομίσουν στο Τμήμα/Σχολή επιτυχίας τους.
 
Τα έγγραφα που ακολουθούν, 1 μέχρι 5, θα πρέπει να φέρουν την επισημείωση που προβλέπουν τα άρθρα 3 και 4 της σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE) της 5ης Οκτωβρίου 1961, από την αρμόδια για το σκοπό αυτό αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Σημειώνεται ότι η διαδικασία APOSTILLE περιγράφεται αναλυτικά στο Μέρος Β΄.
 
1) Τίτλος Απόλυσης (Απολυτήριο ή Αποδεικτικό Απόλυσης) επικυρωμένος από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας του υποψηφίου.
 
Επικυρώνεται από την αρμόδια Διεύθυνση Μέσης ή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας Μέσης Εκπαίδευσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1).
 
2) Βεβαίωση Βαθμού Πρόσβασης ανά Επιστημονικό Πεδίο, η οποία εκδόθηκε στα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ) κατά την υποβολή της αίτησης των υποψηφίων για εισαγωγή στα Ελληνικά ΑΑΕΙ (23-27 Ιουλίου 2018).
 
Οι υποψήφιοι οι οποίοι παρακάθισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2017 κατέχουν ήδη Βεβαίωση Γενικού Βαθμού Πρόσβασης που φέρει πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα.
 
3) Οι συμμετέχοντες στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2017 και 2018, οι οποίοι εξασφάλισαν ή θα εξασφαλίσουν θέση στα ΑΑΕΙ Ελλάδας, χρειάζονται Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής αρχής (Έντυπο Π3) από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει φοιτήσει με πλήρη φοίτηση τις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου ή του αντίστοιχου σχολείου στην Κύπρο, δηλαδή ο μαθητής να έχει παρακολουθήσει τα οικεία μαθήματα από την έναρξη του διδακτικού έτους και καθ’ όλη τη διάρκειά του. 
 
Το Έντυπο Π3 επικυρώνεται από την αρμόδια Διεύθυνση Μέσης ή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας Μέσης Εκπαίδευσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1).
 
4) Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής που να δείχνει την καταγωγή του υποψηφίου και των γονέων του και να προκύπτει ότι ο ένας εκ των γονέων δεν έχει ελληνική καταγωγή.
 
Η συγκεκριμένη Βεβαίωση εκδίδεται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προμηθευθούν την εν λόγω Βεβαίωση από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2) ή από τις Επαρχιακές Διοικήσεις (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3)
 
5) Οι άρρενες επιτυχόντες μέσω των Παγκυπρίων Εξετάσεων 2017, που υπηρέτησαν στην Εθνική Φρουρά, πρέπει, να παρουσιάσουν για την εγγραφή τους στα ΑΑΕΙ Ελλάδας και τη σχετική βεβαίωση απόλυσης από το στρατό, η οποία να φέρει πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα.
 
6) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος:
I.     δεν είναι απόφοιτος ελληνικού σχολείου που λειτουργεί στην Ελλάδα,
II.    δεν είναι κάτοχος πτυχίου σχολής ή τμήματος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας,
III.   είναι κάτοχος βεβαίωσης βαθμού πρόσβασης ανά επιστημονικό πεδίο του έτους 2018,
IV.   δεν έχει αποκτήσει δια αλληλογραφίας τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού,
V.    έχει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξή του στην ειδική κατηγορία όπου υπάγεται και θα τα προσκομίσει για την εγγραφή του στη γραμματεία της σχολής ή τμήματος της εισαγωγής του,
VI.   δεν έχει υποβάλει Μηχανογραφικό Δελτίο και με την κατηγορία "Ελλήνων του Εξωτερικού" για το έτος 2018.
 
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση εκδόθηκε και δόθηκε στους υποψηφίους κατά την υποβολή της αίτησής τους για εισαγωγή στα Ελληνικά ΑΑΕΙ (23-27 Ιουλίου 2018) στα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ).
 
7) Δύο μικρού μεγέθους φωτογραφίες του υποψηφίου.
 
8) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Δελτίου Πολιτικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου με φωτογραφία που να πιστοποιεί την ταυτότητα του υποψηφίου.
Επικυρώνεται από τις Επαρχιακές Διοικήσεις ή τα ΚΕΠ.

 
Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ APOSTILLE
 
Τα πιο πάνω πιστοποιητικά και δικαιολογητικά που απαιτούνται για σκοπούς εγγραφής με αριθμό 1 μέχρι 5, ΕΚΤΟΣ από τα 6, 7 και 8, πρέπει να φέρουν την επισημείωση, που προβλέπουν τα άρθρα 3 και 4 της σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE) της 5ης Οκτωβρίου 1961 από την αρμόδια για το σκοπό αυτό αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 
Η επιβεβαίωση της γνησιότητας της σφραγίδας και της υπογραφής των δημοσίων εγγράφων (APOSTILLE) θα γίνεται στα πιο κάτω σημεία: 
 
1.    Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Λεωφ. Αθαλάσσας 125, Λευκωσία (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 15:00)
2.    Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ΚΕΠ Λεμεσού – 1ος όροφος (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 15:00)
3.    ΚΕΠ Λευκωσίας 1 (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 17:00)
4.    ΚΕΠ Λευκωσίας 2 (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 17:00)
5.    ΚΕΠ Αμμοχώστου (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 17:00)
6.    ΚΕΠ Λάρνακας (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 17:00)
7.    ΚΕΠ Πάφου (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 17:00)
8.    ΚΕΠ Πελενδρίου (προσεχώς, ωράριο λειτουργίας 8:00 - 17:00)
9.    ΚΕΠ Πόλης Χρυσοχούς (προσεχώς, ωράριο λειτουργίας 8:00 - 17:00)
 
Τονίζεται ότι για να προχωρήσει η διαδικασία της επιβεβαίωσης της γνησιότητας της σφραγίδας και της υπογραφής των διαφόρων εγγράφων (APOSTILLE), πρέπει οι ενδιαφερόμενοι:
α) να διασφαλίσουν ότι όλα τα απαιτούμενα έγγραφα φέρουν πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα από την αρμόδια αρχή έκδοσής τους,
β) να εξασφαλίσουν για κάθε έγγραφο χαρτόσημο αξίας €5 (πέντε) από το Ταχυδρομείο.
 
 
Γ. Τονίζεται ότι, δικαιολογητικά από ξένη αρχή που δεν θα είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους δεν θα γίνονται δεκτά από τις Γραμματείες των Σχολών ή Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας, οι οποίες έχουν την ευθύνη για τον έλεγχο των εγγράφων κατά τη διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων.
 
 
Δ. Τέλος, τονίζεται ότι για σκοπούς ταχείας εξυπηρέτησης των πολιτών και αποφυγή ταλαιπωρίας, έχουν γίνει διευθετήσεις ώστε οι υποψήφιοι να εξασφαλίζουν τα απαιτούμενα έγγραφα στην επαρχία τους και να μην είναι αναγκαία η μετάβασή τους στα κεντρικά γραφεία των εμπλεκομένων υπηρεσιών.
 
Παράλληλα, αποκεντρώθηκε η παροχή της υπηρεσίας Apostille και φέτος παρέχεται και στα ΚΕΠ κάθε επαρχίας, ώστε η όλη διαδικασία να ολοκληρώνεται από τον κάθε υποψήφιο στην οικεία επαρχία.
 
 
30 Ιουλίου 2018
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Λευκωσία
Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, Ακρόπολη, 1434, Κτίριο Α΄, Γραφείο 401
Τηλ.: 22800664
 
Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λεμεσού
Αγίας Φυλάξεως 238, Μέγαρο Άννα, 2ος Όροφος, Λεμεσός
Τηλ.: 25820882
 
Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λάρνακας - Αμμοχώστου
Λεωφ. Ελευθερίας 65, Ακίνητα Oικονόμου, 1ος Όροφος, Αραδίππου,
Τηλ. 24813239
 
Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Πάφου
Νεόφυτου Νικολαΐδη, Επαρχιακά Κυβερνητικά Γραφεία, Κτίριο Δ΄, Γραφείο 221, Πάφος
Τηλ.: 26804530/527
 
 

 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
 
ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
 

ΚΕΠ Λευκωσίας 1
Οδός Γεωργίου Σεφέρη, 2415 ΄Εγκωμη
Τηλ.: 22446686  Φαξ.:22315141
email: kep@papd.mof.gov.cy
 
ΚΕΠ Λευκωσίας 2
Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 36, 1065 Λευκωσία
Τηλ.:22419191  Φαξ: 22419189
email:  kepnicosia2@papd.mof.gov.cy
ΚΕΠ Λεμεσού 
Οδός Σπύρου Αραούζου 21, 3036 Λεμεσός
Τηλ.: 25829129  Φαξ.:25305033
email:keplimassol@papd.mof.gov.cy
 
ΚΕΠ Αμμοχώστου
Οδός Ελευθερίας 83, 5380 Δερύνεια
Τηλ.:23300300  Φαξ.:23300302
email:kepammochostos@papd.mof.gov.cy
ΚΕΠ Λάρνακας
Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 42, 6051 Λάρνακα
Τηλ.: 24815555  Φαξ.:24815556
email:keplarnaca@papd.mof.gov.cy
 
ΚΕΠ Πόλης Χρυσοχούς
Οδός Ευαγόρα Παλλικαρίδη 1,
8820 Πόλη Χρυσοχούς
Τηλ.:26821888  Φαξ.:26821894
email:keppolis@papd.mof.gov.cy
 
ΚΕΠ Πάφου 
Λεωφ. Ελευθέριου Βενιζέλου 62, 8021 Πάφος
Τηλ.:26822400  Φαξ.:26948686
email:keppafos@papd.mof.gov.cy
ΚΕΠ Πελενδρίου
Οδός Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 70,
4878 Πελένδρι
Τηλ.:25813400
email:keppelendri@papd.mof.gov.cy
 

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Οδός Αλκαίου 2, 1458 Λευκωσία
Τηλ.:22804304
 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ
Οδός Νικοδήμου Μυλωνά 5, 8046 Πάφος
Τηλ.:26801144 Φαξ:26801204
 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΜΕΣΟΥ
Λεωφ. Ανεξαρτησίας 159, 3040 Λεμεσός
Τηλ.:25806451  Φαξ.:25305057
 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Οδός Σωτήρας 71, 5286 Παραλίμνι
Τηλ.:23200900  Φαξ.:23829102
 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Οδός Ηνωμένων Εθνών, 6301 Λάρνακα
Τηλ.:24801877  Φαξ:24801833
 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Ηνωμένων Εθνών 22, 6304 Λάρνακα
Τηλ.:24801002  Φαξ.:24304272
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΡΥΧΟΥ
Γρίβα Διγενή 11, 2831 Ευρύχου
Τηλ.: 22870569  Φαξ: 22932596