Νέα θέση εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία - Όλες οι πληροφορίες

Νέα θέση εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία - Όλες οι πληροφορίες

Νέα θέση εργασίας - Όλες οι πληροφορίες για όσους ενδιαφέρονται. 

Δείτε την αγγελία για εργοδότηση Υπαλλήλου Ορισμένου Χρόνου στην Δημόσια Υπηρεσία:

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου Νόμος του 2016 (Ν.70(Ι)/2016), προκύπτει η ανάγκη πρόσληψης ενός/μιας ερευνητή/τριαςγια απασχόληση ορισμένου χρόνου στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών για το Πρόγραμμα SUPREME (developpingtoolsforSUstainablefoodPRoductioninmEditerraneanareausingMicrobEs)  (Κλ. Α8)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 1. Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος η ισότιμο προσόν στην Γεωπονία. Σημ. Ο όρος «Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλο» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο.
 2. Kαλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας με βάση τα κριτήρια της ΕΔΥ.
 3. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ή τίτλος επιπέδου MSc στην Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή στη Βιοτεχνολογία θα αποτελεί πλεονέκτημα.
 4. Διδακτορικό Δίπλωμα PhD στην Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρωνή στη Βιοτεχνολογίαθα αποτελεί πλεονέκτημα.
 5. Προηγούμενη ερευνητική πείρα και ενασχόληση σε ερευνητικά προγράμματα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.
 6. Συμμετοχή σε επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά θα αποτελεί πλεονέκτημα.

Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό Έντυπο Ι που είναι διαθέσιμο από το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών ή από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Το Έντυπο είναι επίσης ανηρτημένο στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών www.ari.gov.cy και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος www.moa.gov.cy. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τις 14/09/2018 στην διεύθυνση Αμφιπόλεως 6, Τ.Κ 2025, Στρόβολος, Λευκωσία. Το έντυπο αίτησης πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο, με όλες τις πληροφορίες και στοιχεία που ζητούνται και σ΄ αυτό πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις σχετικά με τα ακαδημαϊκά ή άλλα προσόντα και την επαγγελματική πείρα. Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι πληροφορίες που τεκμηριώνονται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις.

 1. Τα καθήκοντα που πρέπει να εκτελούνται προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του έργου αφορούν την εκτέλεση πειραμάτων αγρού και ανάλυση των δειγμάτων στα εργαστήρια του Κλάδου Αγροβιοτεχνολογίας. Συγκεκριμένα ο/η ερευνητής/τρια ορισμένου χρόνου θα πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόζει τις παρακάτω μεθόδους και εργασίες:
 2. Σχεδιασμός, εκτέλεση και υλοποίηση πειραματισμού στον αγρό και σε συστήματα μίκροκόσμων και μεσοκόσμων
 3. Απομόνωση μικροοργανισμών από ριζόσφαιρα και εφαρμογή μεθόδων κλασσικής μικροβιολογίας
 4. Μεθόδους αξιολόγησης της εδαφικής μικροβιακής ποικιλότητας και ειδικότερα αζωτοδεσμευτικών βακτηρίων και μυκορριζών. Ειδικότερα ο/η ερευνητής/τριας πρέπει να είναι σε θέση να εκτελεί:
  1. Απομόνωση σπορίων μυκορριζών και εκτίμηση αποικισμού ριζών από τους μύκητες
  2. Απομόνωση αζωτοδεσμευτικών βακτηρίων
 1. Η βασική αμοιβή θα είναι η αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α8, μειωμένη σύμφωνα με το άρθρο 10 του Περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2018.
 1. Η περίοδος απασχόλησης του προσωπικού ορισμένου χρόνου θα είναι από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι την περάτωση του έργου Ιανουάριο του 2020, εκτός εαν οι ανάγκες που θα ικανοποιούν παύσουν να υφίστανται είτε λόγω πλήρωσης κενών θέσεων είτε, αλλως πως. Σε περίπτωση παράτασης του έργου η σύμβαση θα ανανεωθεί μέχρι το πέρας του έργου. Με τη λήξη της απασχόλησης η εργοδότηση του προσωπικού ορισμένου χρόνου τερματίζεται αυτοδικαίως χωρίς την καταβολή αποζημίωσης ή την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης.
 1. Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Προσόντα

Μονάδες

ΒαθμόςΠτυχίου

Άριστα : 2, Λίαν Καλώς: 1.5, Καλώς: 1

Μεταπτυχιακός Τίτλος επιπέδου MSc

2

Διδακτορικός Τίτλος PhD

4

Ερευνητική πείρα σχετική με τα καθήκοντα που απορρέουν από τα ερευνητικά προγράμματα στα οποία θα συμμετέχουν

0.5 μονάδες για κάθε 6 μήνες πείρα με μέγιστη συνολική βαθμολογία 3.5 μονάδες

Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά.

Σημ. Οι συμμετοχές σε συνέδρια ή πρακτικά συνεδρίων ΔΕΝ θα λαμβάνονται υπόψη

0.5 μονάδες  για 2 δημοσιεύσεις και 0.2 μονάδα για κάθε πρόσθετη δημοσιεύση με μέγιστη συνολική βαθμολογία 1.4 μονάδες

Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας αξιολογείται ο βαθμός του Απολυτηρίου Λυκείου.

Διαβάστε περισσότερα για την Κύπρο ΕΔΩ!