Τι είναι οι special στην Αστυνομία - Οι διαφορές

Τι είναι οι special στην Αστυνομία - Οι διαφορές

Ποια είναι τα καθήκοντά τους και όλα τα κριτήρια

Tου Γιώργου Μιχαηλίδη

Ένα σημαντικό κομμάτι της Αστυνομικής Δύναμης είναι οι ειδικοί αστυνομικοί οι αποκαλούμενοι «special» από τον αγγλικό τίτλο special constable. Οι ειδικοί αστυνομικοί έχουν διαφορετικά καθήκοντα και όρους εργοδότησης από τους αστυφύλακες τους οποίους θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε:

Tι είναι ο αστυφύλακας


Ο αστυφύλακας είναι ο βαθμός που εισάγεται κάποιος στην Αστυνομία Κύπρου. Ο συγκεκριμένος βαθμός αντιπροσωπεύει και το μεγαλύτερο ποσοστό Αστυνομικών (σύνολο 4066) που υπηρετούν στην Αστυνομία Κύπρου. Όλοι οι Αστυνομικοί ξεκινούν την καριέρα τους από τον συγκεκριμένο βαθμό (με εξαίρεση το εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο εισέρχεται με διαφορετικά συμβόλαια).

Τι είναι οι ειδικοί αστυφύλακες


Οι Ειδικοί Αστυφύλακες (869) προσλαμβάνονται ξεχωριστά από τους Αστυφύλακες και σύμφωνα με το άρθρο 39 του Περί Αστυνομίας Νόμου (Ν.73(Ι)/2004) Η πρόσληψή τους αφορά:  Εκτέλεση γραφειακών και βοηθητικών καθηκόντων, καθηκόντων φρούρησης κτιρίων και εγκαταστάσεων οργανισμών κοινής ωφελείας, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, προστασίας επίσημων προσώπων και ξένων αποστολών, επίδοσης και εκτέλεσης δικαστικών ενταλμάτων ή/και οποιωνδήποτε άλλων ενταλμάτων.


Το άρθρο 41 του Περί Αστυνομίας Νόμου (Ν.73(Ι)/2004) αναφέρει ότι κάθε Ειδικός Αστυφύλακας που διορίζεται βάση τον παρόντα Νόμο, υποχρεούται να εκτελεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται και, στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων του, έχει τις ίδιες εξουσίες, τα ίδια προνόμια, την ίδια προστασία υπόκειται στις ίδιες ποινές και υπάγεται στις ίδιες αρχές με τους Αστυφύλακες.

Ο Ειδικός Αστυφύλακας δεν μπορεί να «προαχθεί σε αστυφύλακα». Αντίθετα εάν επιθυμεί να προσληφθεί ως Αστυφύλακας, περνά την ίδια διαδικασία πρόσληψης όπως οποιονδήποτε άλλο άτομο, συμπεριλαμβανομένου των οποιονδήποτε εξετάσεων γραπτών ή φυσικής κατάστασης.

DgPHLYKVQAEG3NcΟι διαφορές στα κριτήρια πρόσληψης


Η πρόσληψη των αστυνομικών γίνεται όταν συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους, αλλά δεν μπορούν να προσληφθούν εάν συμπληρώσουν το 35ο έτος της ηλικίας τους εκτός εάν έχουν προυπηρεσία ως αστυνομικοί όταν εφαρμόστηκαν οι κανονισμοί. Ο σχετικός κανονισμός δεν εφαρμόζεται για τους ειδικούς αστυφύλακες, γι’αυτό προσλαμβάνονται όσοι συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους.


Το κριτήριο του ύψους ισχύει για τους αστυφύλακες αφού προσλαμβάνονται όσοι άνδρες ξεπερνούν το 1.65 και όσες γυναίκες ξεπερνούν το 1.60. Το κριτήριο του ύψους δεν εφαρμόζεται για τους ειδικούς αστυφύλακες.


Η εκπαίδευση


Η εκπαίδευση των Δοκίμων ειδικών αστυνομικών στην Αστυνομική Ακαδημία καθορίζεται από τις διαταγές του διευθυντή της Αστυνομικής Ακαδημίας με την έγκριση του Βοηθού Αρχηγού Αστυνομίας στον κλάδο Εκπαίδευσης.


Η βασική εκπαίδευση των δοκίμων αστυνομικών περιλαμβάνει:Tην εκπαίδευση στην Αστυνομική Ακαδημία, στη ΜΜΑΔ και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Την πρακτική εξέταση στις κατά τόπους Μονάδες και Επαρχίες. Η πρακτική χωρίζεται σε πέντε εξάμηνα. Το πρώτο, δεύτερο και πέμπτο γίνονται στην Αστυνομική Ακαδημία. Το τρίτο στη ΜΜΑΔ και το τέταρτο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οι Δόκιμοι Αστυνομικοί τυγχάνουν εκπαίδευσης για 54 εβδομάδες υπό την καθοδήγηση μεντόρων.

Η εκπαίδευση των ειδικών αστυφυλάκων χωρίζεται σε τρία ακαδημαϊκά έτη και μέσω εναλλασσόμενης εκπαίδευσης εκπαιδεύονται ως εξής:


Στην Αστυνομική Ακαδημία παρακολουθούν δυο εξάμηνα 15 εβδομάδων που αποτελεί τη βασική τους εκπαίδευση.
Ακολούθως τοποθετούνται στη ΜΜΑΔ για το τρίτο εξάμηνο όπου εκπαιδεύονται για 10 εβδομάδες.
Το Δ εξάμηνο το παρακολουθούν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για 16 εβδομάδες.
Πριν την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής περιόδου τοποθετούνται στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου για το πέμπτο εξάμηνο της εκπαίδευσης για 10 εβδομάδες.


Οι δόκιμοι ειδικοί αστυνομικοί χωρίζονται σε σειρές εκπαίδευσης και τοποθετούνται στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου για περίοδο 20 εβδομάδων. Οι δόκιμοι ειδικοί αστυφύλακες εκπαιδεύονται για 10 εβδομάδες στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου. Η εκπαίδευση χωρίζεται σε δυο φάσεις των πέντε εβδομάδων και άλλων 10 στη ΜΜΑΔ.

f arxhgeio 2

Στις πέντε πρώτες εβδομάδες οι δόκιμοι ειδικοί αστυνομικοί τοποθετούνται στην Αστυνομική Ακαδημία.
Η δεύτερη φάση εκπαίδευσης διάρκειας 10 εβδομάδων γίνεται στη ΜΜΑΔ.
Στην τελευταία και τρίτη φάση διάρκειας πέντε εβδομάδων οι ειδικοί επιστρέφουν στην Αστυνομική Ακαδημία.

Διαφορά στα καθήκοντα


Μεταξύ αστυφυλάκων και ειδικών αστυφυλάκων υπάρχουν διαφορές στα καθήκοντα αφού: Oι αστυφύλακες εκτελούν όλα τα καθήκοντα, ενώ οι ειδικοί αστυφύλακες είναι επιφορτισμένοι με συγκεκριμένα καθήκοντα όπως:


Eκτέλεση γραφειακών και βοηθητικών καθηκόντων, καθηκόντων φρούρησης κτιρίων και εγκαταστάσεων οργανισμών κοινής ωφελείας και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, προστασίας επίσημων προσώπων και ξένων αποστολών και επίδοσης και εκτέλεσης δικαστικών ενταλμάτων ή/και οποιωνδήποτε άλλων ενταλμάτων.

Οι απουσίες


Οι αστυφύλακες μπορούν να συσσωρεύσουν μέχρι 100 ημέρες άδειες απουσίας όταν εργάζονται σε βάρδιες και 83 όταν εργάζονται σε ώρες γραφείου. Επίσης, μπορούν να συσσωρεύσουν 18 ημέρες άδειες εάν εργάζονται σε βάρδιες και 13 εάν εργάζονται ώρες γραφείου.


Η άδεια μπορεί να ληφθεί από την αρχή του έτους (προκαταβολικά).
Οι αστυφύλακες λαμβάνουν 42 ημέρες άδεια ασθενείας με παράταση έξι μηνών. Έξι μήνες με πλήρεις απολαβές και έξι μήνες με μισές απολαβές και ακολούθως χωρίς απολαβές.

97f3fbfdc521207fc3f9ebd819954fc0 XL

Οι ειδικοί αστυφύλακες μπορούν να συσσωρεύσουν μέχρι 70 ημέρες άδειας απουσίας άσχετα με το που εργάζονται. - Μπορούν να συσσωρεύσουν μέχρι οκτώ ημέρες άσχετα με το που εργάζονται.

Η άδεια απουσίας δεν μπορεί να ληφθεί προκαταβολικά από την αρχή του έτους.(προκαταβολικά).

Παράλληλα, δικαιούνται 21 ημέρες άδειας ασθενείας με παράταση 42 ημερών έχοντας πλήρεις απολαβές και ακολούθως χωρίς απολαβές.

Η ανέλιξη αστυφυλάκων και ειδικών αστυφυλάκων


Στην Αστυνομία υπάρχουν δυο κατηγορίες πρόσληψης που σχετίζεται με την ημερομηνία πρόσληψης.


Όσοι προσλήφθηκαν μέχρι τις 25 Ιουλίου 2002 στη συνδυασμένη θέση αστυφύλακα με κλίμακα Α3 -Α5. Η εν λόγω κλίμακα προνοεί προαγωγή στην κλίμακα Α7 με δυο προσαυξήσεις.


Όσοι προσλήφθηκαν κατά ή μετά τις 26 Ιουλίου με συνδυασμένες κλίμακες Α3 - Α5 - Α7 που επεκτείνεται με δυο προσαυξήσεις.

Τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα καθορίζονται από το Νόμο των Συνταξιοδοτικών Δικαιωμάτων που αφορά τους κρατικούς υπαλλήλους όπως τροποποιήθηκε και δεν περιλαμβάνει τους Ειδικούς Αστυφύλακες.

Οι κλίμακες των Ειδικών Αστυφυλάκων καθορίζονται από την ημερομηνία πρόσληψης: Όσοι προσλήφθηκαν μέχρι τις 11 Ιουλίου 2002 έχουν συνδυασμένες κλίμακες Α1, Α3, Α5 +2. Όσοι προσλήφθηκαν κατά η μετά τις 12 Ιουλίου 2002 έχουν συνδυασμένες κλίμακες Α1, Α2, Α5 +2.

Όσον αφορά τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των ειδικών αστυφυλάκων δεν εντάσσονται στον Περί Συντάξεων Νόμο, αφού θεωρούνται έκτακτες θέσεις υπαλλήλων. Οι ειδικοί αστυφύλακες μετά από περίοδο τριών ετών και αφού κριθεί ότι εκτελούν ικανοποιητικά τα καθήκοντά τους μονιμοποιούνται ως Ειδικοί Αστυνομικοί.

Το φιλοδώρημα


Με την αφυπηρέτησή τους στην ηλικία των 62 ετών οι αστυφύλακες και οι ειδικοί αστυφύλακες λαμβάνουν τα εξής:
Oι αστυφύλακες για την υπηρεσία τους μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2013 λαμβάνουν φιλοδώρημα που υπολογίζεται με βάση τον συντελεστή 1/24 των τελευταίων μηνιαίων απολαβών του για κάθε μήνα υπηρεσίας του.


Οι ειδικοί αστυφύλακες λαμβάνουν για την υπηρεσία τους από την 1η Ιανουαρίου 2014 φιλοδώρημα με βάση τον συντελεστή 1/12 των συνολικών μηνιαίων απολαβών του πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες υπηρεσίας τους.