Τριάντα τρία μη ασφαλή προϊόντα στην αγορά

Τριάντα τρία μη ασφαλή προϊόντα στην αγορά

Στο Σύστημα Gras-Rape

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ως αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πληροφορεί τους καταναλωτές ότι την εβδομάδα που αρχίζει στις 07/10/2019 (GRAS-RAPEX – Report 41) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 33 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους.
 
 
 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν στις αγορές διαφόρων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα GRAS-RAPEX.
 
Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστοσελίδα της ΥΠΚ στη διεύθυνση www.consumer.gov.cy.
 
Τα 33 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:
Δέκα (10) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.
Εννιά (9) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.
Πέντε (5) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.
Τέσσερα (4) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.
Δύο (2) στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας.
Δύο (2) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών.
Ένα (1) στο Τμήμα Περιβάλλοντος.