Επ. Κεφαλαιαγοράς: Έγγραφο εισαγωγής κανόνων για συμμετοχική χρηματοδότηση

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Έγγραφο εισαγωγής κανόνων για συμμετοχική χρηματοδότηση

Τι αναφέρει ανακοίνωση της Επιτροπής

Έγγραφο Συζήτησης αναφορικά με την υιοθέτηση κανόνων για τη συμμετοχική χρηματοδότηση με έκδοση κινητών αξιών (Investment Based Crowdfunding), εξέδωσε σήμερα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ).
 
Η κίνηση αυτή, σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής, «βρίσκεται σε συνάρτηση με τις προσπάθειες της ΕΕ για νομοθετική ρύθμιση της συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding), υπό το πρίσμα του σχεδίου δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών».

Διαβάστε εδώ τις ειδήσεις της ημέρας
 
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ΕΚΚ προτείνει την εισαγωγή Οδηγίας Συμμετοχικής Χρηματοδότησης (Crowdfunding Directive) που αφορά αποκλειστικά τη συμμετοχική χρηματοδότηση που βασίζεται στην έκδοση κινητών αξιών (π.χ. μετοχών ή χρεογράφων) και δεν περιλαμβάνει τη συμμετοχική χρηματοδότηση με δανεισμό (lending-based) ή με ανταμοιβή (reward – based), καθώς και τη συμμετοχική χορηγία (donation-based crowdfunding).

«Η πρόταση για Οδηγία Συμμετοχικής Χρηματοδότησης περιλαμβάνει έναν αριθμό δευτερευόντων κανόνων για τη συμμετοχική χρηματοδότηση με έκδοση κινητών αξιών κάτω από τον Νόμο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών, Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών της Κύπρου (ο «Νόμος»), ο οποίος μεταφέρει την Ευρωπαϊκή Οδηγία MiFID II σε Εθνικό Δίκαιο», αναφέρει.
 
Προσθέτει ότι η προτεινόμενη Οδηγία Συμμετοχικής Χρηματοδότησης είναι, ωστόσο, συμπληρωματική αναφορικά με τις διατάξεις της MiFID II, συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων: εφαρμογή κανόνων εποπτικής συμπεριφοράς, διαχείριση σύγκρουσης συμφερόντων, φύλαξη των χρημάτων των πελατών και χρηματοοικονομικών μέσων και διακυβέρνηση προϊόντων.
 
Αναφέρει επίσης ότι με την προσφορά κινητών αξιών σε διασυνοριακή βάση μέσω Συμμετοχικής Χρηματοδότησης σε κινητές αξίες, οι πάροχοι υπηρεσιών crowdfunding και οι πλατφόρμες τους ενδέχεται να υπάγονται και στη νομοθεσία που αφορά στην έκδοση Ενημερωτικού Δελτίου ως εφαρμόζεται στο κράτος μέλος υποδοχής.

Η ΕΚΚ αναφέρει ότι το καθεστώς αδειοδοτήσεων θα κατατάξει τους παρόχους υπηρεσιών crowdfunding στις Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών («ΚΕΠΕΥ») σε σχέση με κινητές αξίες, αλλά θα υπάγονται σε επιπρόσθετες διατάξεις που σχετίζονται με την προστασία των επενδυτών.

Διαβάστε όλες τις τοπικές ειδήσεις ΕΔΩ
 
Οι διατάξεις για τις ΚΕΠΕΥ που δρουν ως πάροχοι υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότησης, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην προτεινόμενη Οδηγία, περιλαμβάνουν πρόνοιες, σύμφωνα με την Επιτροπή, για αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, μέσω συγκεκριμένων περιορισμών που θα εφαρμόζονται στις ΚΕΠΕΥ, πρόσθετους ελέγχους επί των συμμετεχόντων και επί του χρηματοδοτούμενου έργου, περιλαμβανομένου του πιστωτικού κινδύνου, ελέγχους επιβεβαίωσης ταυτότητας και AML όσον αφορά τόσο τους τελικούς επενδυτές όσο και τους Διαχειριστές των Έργων (project owners) και διαφάνεια, μέσω της υποχρέωσης για έκδοση Εγγράφου Βασικών Πληροφοριών (Key Investment Information Sheet) και της εφαρμογής συγκεκριμένων διαδικασιών για εντοπισμό και διόρθωση λαθών ή παραλήψεων.
 
Σημειώνει ότι οι δημοσιοποιήσεις πρέπει να είναι σαφείς, να μην είναι παραπλανητικές και να συνάδουν με το περιεχόμενο του Εγγράφου Βασικών Πληροφοριών.

Επιπλέον, η ΕΚΚ αναφέρει ότι περιλαμβάνουν πρόνοιες για προστασία των κεφαλαίων των επενδυτών και των χρηματοοικονομικών μέσων, μέσω της μεταφοράς όλων των χρημάτων που μαζεύτηκαν μέσω της πλατφόρμας crowdfunding στον ιδιοκτήτη του έργου μόνο μετά το επιτυχημένο κλείσιμο της συμφωνίας, δηλαδή μόνο όταν επιτευχθεί ο στόχος της συλλογής του κεφαλαίου χρηματοδότησης ο οποίος είχε τεθεί και προσθέτει ότι τα κεφάλαια και οι κινητές αξίες θα υπάγονται σε ασφαλή φύλαξη μέσω θεματοφυλάκων.
 
Περαιτέρω η ΕΚΚ αναφέρει ότι οι διατάξεις για τις ΚΕΠΕΥ που δρουν ως πάροχοι υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότησης περιλαμβάνουν πρόνοιες για παροχή διευκρινήσεων σε σχέση με τη λειτουργία πίνακα ανακοινώσεων (bulletin board) από τις ΚΕΠΕΥ.
 
«Μέσα από τον πίνακα, οι πελάτες της ΚΕΠΕΥ οι οποίοι θα συμμετέχουν σε συμμετοχική χρηματοδότηση θα μπορούν να γνωστοποιήσουν το ενδιαφέρον τους να αγοράσουν ή να πωλήσουν (ανάλογα με την περίπτωση) κινητές αξίες που θα είναι διαθέσιμες μέσω της πλατφόρμας της ΚΕΠΕΥ, παρέχοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ευκαιρίες εξόδου για τον τελικό επενδυτή», καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ