Κομισιόν: Μέτρα για αειφόρο ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς - Προαναγγέλλει εις βάθος έκθεση για Κύπρο

Κομισιόν: Μέτρα για αειφόρο ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς - Προαναγγέλλει εις βάθος έκθεση για Κύπρο

Για "τον εντοπισμό και την εκτίμηση της σοβαρότητας των πιθανών μακροοικονομικών ανισορροπιών"

Μέτρα για την επίτευξη "αειφόρου ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς", καλεί να λάβουν τα Κράτη Μέλη, η Κομισιόν, με τη σημερινή σύσταση για την οικονομική πολιτική στην ευρωζώνη, που εκδόθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Εξαμήνου. Η Κύπρος περιλαμβάνεται στα Κράτη Μέλη για τα οποία η έκθεση του μηχανισμού προειδοποίησης ζητά την εκπόνηση εις βάθος αξιολόγησης για "τον εντοπισμό και την εκτίμηση της σοβαρότητας των πιθανών μακροοικονομικών ανισορροπιών".

Το πακέτο της σύστασης πολιτικής, αλλά και τη συνοδευτική έκθεση για την κατάσταση στην αγορά εργασίας, όπως και τα ευρήματα για την Ενιαία Αγορά, την ανταγωνιστικότητα και την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων, ενέκρινε το Κολέγιο των Επιτρόπων που συνεδρίασε στο Στρασβούργο και παρουσίασαν ο Αντιπρόεδρος Βάλντις Ντομπρόβσκις και οι Επίτροποι Πάολο Τζεντιλόνι και Νίκολας Σμιντ (αρμόδιοι για τα δημοσιονομικά και την απασχόληση αντίστοιχα).

Αναλυτικά, η "σύσταση για την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ" πουν υιοθέτησε το Κολέγιο και εστάλη στο Συμβούλιο, καλεί τα Κράτη Μέλη της ζώνης του ευρώ "να λάβουν μέτρα για την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας", ζητεί "διαφοροποιημένες δημοσιονομικές πολιτικές", καθώς και "τον περαιτέρω συντονισμό τους στο πλαίσιο της Ευρωομάδας σε περίπτωση επιδείνωσης των προοπτικών".

Η Κομισιόν συνιστά επίσης "μεγαλύτερη πρόοδο στην εμβάθυνση της ΟΝΕ", ιδίως μέσω της ολοκλήρωσης της Ένωσης Τραπεζών και της Κεφαλαιαγοράς, "η οποία θα συμβάλει επίσης στην ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ".

Επιπλέον, η έκθεση του μηχανισμού προειδοποίησης, που επίσης υιοθετήθηκε από το Κολέγιο, συνιστά σε 13 κράτη μέλη να υποβληθούν σε μια "εις βάθος αξιολόγηση" το 2020 για "τον εντοπισμό και την εκτίμηση της σοβαρότητας των πιθανών μακροοικονομικών ανισορροπιών". Τα κράτη μέλη που προσδιορίστηκαν για τις εν λόγω αξιολογήσεις είναι η Βουλγαρία, η Κροατία, η Κύπρος, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ιταλία, οι Κάτω Χώρες, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Ισπανία και η Σουηδία.

Σε ό,τι αφορά τα ευρήματα της κοινής έκθεσης για την απασχόληση 241,5 εκατομμύρια άνθρωποι εργάζονται τώρα, η ανεργία στην ΕΕ βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα (6,3%) και οι συνθήκες της αγοράς εργασίας βελτιώνονται.

Ωστόσο σημειώνεται ότι "η ανισότητα των φύλων εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πρόκληση", όπως και η μισθολογική ανισότητα για ορισμένες ομάδες, ενώ ιδίως τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρίες εξακολουθούν να διατρέχουν υψηλό κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού και η ανεργία των νέων αποτελεί σοβαρό πρόβλημα σε ορισμένα Κράτη Μέλη.

Η έκθεση για την απόδοση της ενιαίας αγοράς αποσκοπεί στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των επιτευγμάτων της ενιαίας αγοράς, δείχνει ότι οι αγορές αγαθών παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο ολοκλήρωσης, ενώ οι αγορές υπηρεσιών παρουσιάζουν το υψηλότερο δυναμικό για περαιτέρω ολοκλήρωση.

Σημαντική πρόοδος σημειώθηκε επίσης στην ολοκλήρωση των ενεργειακών αγορών, αλλά πρέπει να βελτιωθεί το διασυνοριακό εμπόριο ενέργειας και ο ανταγωνισμός στις αγορές ενέργειας. Η διασφάλιση υψηλών προτύπων προστασίας του περιβάλλοντος και ασφάλειας των προϊόντων αποτελεί μείζον στοιχείο των επιδόσεων της ενιαίας αγοράς που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων.

Η Κομισιόν προειδοποιεί ότι "η αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού της Ενιαίας Αγοράς εξαρτάται από την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο που μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία αποτελεσματικού ανταγωνισμού και στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος".

Τέλος η δεύτερη ετήσια έκθεση παρακολούθησης σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος στήριξης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του 2018 δείχνει ότι το πρόγραμμα μπορεί να συμβάλουν σημαντικά στις προσπάθειες να ξεπεραστούν διαρθρωτικές αδυναμίες κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων.

Το 2018, επιλέχθηκαν 146 αιτήματα από 24 κράτη μέλη για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα. Από αυτές, το 93% αφορά άμεσα τις στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΕ σε τομείς όπως η βελτίωση της επιχειρησιακής ικανότητας και της αποτελεσματικότητας των δημόσιων διοικήσεων, ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας δημοσιονομικής διαχείρισης, η μεταρρύθμιση των φορολογικών διοικήσεων και η ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ