Απορροφούμε κονδύλια €1,3 δισ. από την ΕΕ αλλά χρωστάμε 54 εκ.

Απορροφούμε κονδύλια €1,3 δισ. από την ΕΕ αλλά χρωστάμε 54 εκ.

Αυξήθηκε και η συνεισφορά της Κύπρου στον προϋπολογισμό της ΕΕ λόγω του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος.

Κονδύλια ύψους €1,3 δισεκατομμυρίων θα λάβει η Κύπρος από την ΕΕ στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Πρόκειται για την πρώτη φορά που η Κύπρος, εφόσον απορροφήσει όλα τα ευρωπαϊκά κονδύλια, θα καταστεί καθαρός δικαιούχος, δηλαδή η χρηματοδότηση από την ΕΕ θα είναι μεγαλύτερη από τη συνεισφορά της στον κοινοτικό προϋπολογισμό.

Με βάση τους υπολογισμούς, η κοινοτική χρηματοδότηση ανά πολίτη στην Κύπρο ανέρχεται στα €1.560 σε σύγκριση με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο των €1.500 ανά πολίτη.

Η κατανομή των κονδυλίων την περίοδο 2014 - 2020

Πολιτική Συνοχής: 788 εκ.

Κοινή Αγροτική Πολιτική – Άξονας 1 (εισοδ. Ενισχύσεις): 351 εκ.

Κοινή Αγροτική Πολιτική – Άξονας 2 (Αγροτ. Ανάπτυξη): 132 εκ.

Θαλάσσια Πολιτική και Αλιεία: 40 εκ.

Σύνολο: 1.311 εκ.

Υπό το υφιστάμενο ΠΔΠ 2007-2013, η Κύπρος συνεισέφερε στον κοινοτικό προϋπολογισμό το 2014 συνολικά €160,6 εκατ, δηλαδή που αντιστοιχεί στο 0,12% των συνολικών ιδίων πόρων της ΕΕ. Ωστόσο, στο ποσό αυτό προστίθεται μια αύξηση των €54 εκατ, που προέκυψε από την αναθεώρηση των μεθόδων και πηγών του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος (ΑΕΕ), με βάση το οποίο προέρχονται οι μεγαλύτεροι πόροι του κοινοτικού προϋπολογισμού. 

Η χρηματοδότηση του ετήσιου προϋπολογισμού προέρχεται κυρίως από τη συνεισφορά στη βάση του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος (€94,9 δισ ή 66%), από τις πληρωμές από τον εισπραττόμενο φόρο προστιθέμενης αξίας (€17,7 δισ ή 12%), καθώς και τους δασμούς και τις γεωργικές εισφορές (€16,4 δισ ή 12%). Μετά την αναθεώρηση, η Κύπρος μαζί με την Ολλανδία παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση του ΑΕΕ, που ανέρχεται στο 41%. Κατόπιν τροποποίησης του κανονισμού για τους ίδιους πόρους, η Κύπρος μαζί με άλλα κράτη-μέλη ζήτησαν και έλαβαν αναβολή πληρωμής των εν λόγω ποσών μέχρι το τέλος του 2015.