Αύξηση στα €2,02 δισ. καθυστερημένων εσόδων κράτους και εκκρεμείς οφειλές €3,9 εκ. το 2014

Αύξηση στα €2,02 δισ. καθυστερημένων εσόδων κράτους και εκκρεμείς οφειλές €3,9 εκ. το 2014

Στα €2,025 δισ. ανέρχετο το σύνολο των καθυστερημένων εσόδων, μετά τη συμπερίληψη τόκων και προστίμων, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2014, σε σύγκριση με €1,980 δισ. το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το 2014, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου €45 εκατομμυρίων.

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία που λήφθηκαν από τα διάφορα Υπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίες, από το ποσό αυτό, €1.155 δισ. (57%), €424,7 εκ. (21%) και €190 εκ. (9,4%), αντιπροσωπεύουν καθυστερήσεις, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προστίμων, του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, Υπηρεσίας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, αντίστοιχα, σε σύγκριση με €1,121 εκ. (56,6%), €421,2 εκ. (21,3%) και €183,7 εκ. (9,3%), το 2013.

Στην έκθεση του Γενικού Ελεγκτή σημειώνεται ότι, όπως αναφέρεται και στη Δημοσιονομική Έκθεση του Κράτους, στα καθυστερημένα έσοδα περιλαμβάνεται ποσό €684,2 εκ. (χωρίς τόκους και πρόστιμα), η είσπραξη του οποίου θεωρείται επισφαλής.

Εκκρεμείς οφειλές του κράτους
----------------
Εξάλλου, μέχρι τις 20 Μαρτίου του 2015 αναγνωρίστηκαν στη Δημοσιονομική Έκθεση του Κράτους εκκρεμείς οφειλές για το έτος 2014 συνολικού ποσού € 3,9 εκ. (2013: €9,4 εκ.), σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή.

Οι σημαντικότερες οφειλές αφορούν στο Υπουργείο Υγείας (€1,7 εκ.), Υπουργείο Άμυνας (€1,2 εκ.) και Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (€0,4 εκ.). Σε μερικές περιπτώσεις, σύμφωνα με τον Γενικό Ελεγκτή, παρατηρείται καθυστέρηση στην εξόφληση τιμολογίων, με αποτέλεσμα οι προμηθευτές να διεκδικούν τόκους και τα οφειλόμενα ποσά να αυξάνονται.

Αναφέρεται επίσης ότι οι πιο πάνω εκκρεμείς οφειλές δεν αφορούν στις συνολικές οφειλές του Κράτους, αφού δεν περιλαμβάνουν σημαντικά ποσά που αφορούν, μεταξύ άλλων, σε απαλλοτριώσεις περιουσιών και επιστροφές Φ.Π.Α. και συνταξιοδοτικά ωφελήματα των δημόσιων υπαλλήλων.

Στην έκθεση σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το Διευθυντή Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, το οφειλόμενο ποσό για απαλλοτριώσεις ανερχόταν στις 31.12.2014 σε €413,6 εκ. (31.12.2013-€480,8 εκ.).

Προστίθεται ότι το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνει ποσά αποζημίωσης για απαλλοτριώσεις για τις οποίες δεν έγινε ακόμα προσφορά στους δικαιούχους (περιλαμβανομένων και όσων αφορούν σε Τ/Κ περιουσίες).

Όσον αφορά στις επιστροφές ΦΠΑ, η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή επικαλείται τον Έφορο Φορολογίας, σύμφωνα με τον οποίο το οφειλόμενο ποσό στις 31.12.2014 ανερχόταν σε €200 εκ. (31.12.2013 - €219,8 εκ.).

Σχετικά με την οφειλή για συνταξιοδοτικά ωφελήματα των δημοσίων υπαλλήλων, η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή αναφέρει ότι η τελευταία αναλογιστική μελέτη που διεξήχθη με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2010, κατέδειξε ότι η παρούσα αξία της αναλογιστικής υποχρέωσης για συνταξιοδοτικά ωφελήματα των κρατικών υπαλλήλων και συνταξιούχων, μέχρι τις 31.12.2010, ανερχόταν σε €10,2 δις.

Τέλος, σημειώνει πως έγινε νέα αναλογιστική μελέτη με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2012 με βάση χρηματοοικονομικές προβολές ώστε να διαφανεί η επίδραση των αλλαγών της σχετικής νομοθεσίας στα συνταξιοδοτικά ωφελήματα.