Μέχρι τις 11/1 η υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και INTRASTAT

Μέχρι τις 11/1 η υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και INTRASTAT

H υποβολή φορολογικών δηλώσεων ΦΠΑ και η πληρωμή του οφειλόμενου φόρου της τρίτης κατηγορίας των εγγεγραμμένων στο Μητρώο ΦΠΑ των οποίων η φορολογική περίοδος έληξε την 30η Νοεμβρίου καθώς και των δηλώσεων INTRASTAT μπορεί να γίνει μέχρι τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το Τμήμα Φορολογίας, σημειώνοντας ότι θα επιβληθεί χρηματική επιβάρυνση €51 για μη έγκαιρη υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και €15 για δηλώσεις INTRASTAT.

«Η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ΦΠΑ και η πληρωμή του οφειλόμενου φόρου της τρίτης κατηγορίας των εγγεγραμμένων στο Μητρώο ΦΠΑ προσώπων, των οποίων η φορολογική περίοδος έληξε στις 30 Νοεμβρίου 2015 μπορεί να γίνει μέχρι και την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016, καθότι η τελευταία ημερομηνία υποβολής τους, 10 Ιανουαρίου 2016, δεν είναι εργάσιμη μέρα», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Τμήματος.
Υπενθυμίζεται ότι «σε περίπτωση που η φορολογική δήλωση δεν φθάσει έγκαιρα στο Τμήμα Φορολογίας, τότε θα επιβληθεί χρηματική επιβάρυνση που ανέρχεται σε €51».

Υποδεικνύεται επίσης ότι «τυχόν καθυστέρηση πληρωμής οποιουδήποτε οφειλόμενου φόρου προς τον Έφορο Φορολογίας συνεπάγεται την επιβολή πρόσθετου φόρου που ανέρχεται στο 10% του ποσού που παραμένει απλήρωτο μετά τις 11 Ιανουαρίου 2016. Περαιτέρω καθυστέρηση
πληρωμής οποιουδήποτε οφειλόμενου ποσού συνεπάγεται και την καταβολή τόκου προς 4% ετησίως».

«Η υποβολή της δήλωσης INTRASTAT για τον μήνα Δεκέμβριο 2015, μπορεί να γίνει μέχρι και την Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2016, λόγω του ότι η τελευταία ημερομηνία υποβολής, 10 Ιανουαρίου 2016, δεν είναι εργάσιμη μέρα», διευκρινίζεται.

Υπενθυμίζεται ότι «σε περίπτωση που η Δήλωση INTRASTAT δεν φθάσει ηλεκτρονικά έγκαιρα στο Τμήμα Φορολογίας, τότε θα επιβληθεί χρηματική επιβάρυνση €15 για κάθε δήλωση».

Σε περίπτωση που κάποιο πρόσωπο δεν έχει παραλάβει ή έχει απολέσει το έντυπο της φορολογικής δήλωσης, θα πρέπει «να αποτείνεται στα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία του Τμήματος Φορολογίας για επανεκτύπωσή του», όπου μπορούν να αποταθούν και για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες.

Για θέματα INTRASTAT οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα 22446183 και 22446217, αναφέρεται.