Ζημιές €0,4 δισ. αναμένει για το 2015 η Τράπεζα Κύπρου

Ζημιές €0,4 δισ. αναμένει για το 2015 η Τράπεζα Κύπρου

Ζημιές, μετά τη φορολογία, ύψους €0,4 δισεκατομμύρια, αναμένει για το 2015 η Τράπεζα Κύπρου, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι δεν θα χρειαστεί να προβεί σε έκδοση κεφαλαίου και ότι ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (με μεταβατικές διατάξεις - CET1) αναμένεται "να παραμείνει ισχυρός στο 14,0%".

Παράλληλα, η Τράπεζα Κύπρου, λαμβάνοντας υπόψη το συνεχή εποπτικό διάλογο με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), προχώρησε σε αλλαγές στις παραδοχές αναφορικά με τις προβλέψεις, ενισχύοντας το δείκτη κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών με προβλέψεις στο 50%. Επιπλέον, αναμένει τη μείωση των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών στο δ΄ τρίμηνο του 2015 κατά €0,7 δις (μείωση 6%).

Συγκεκριμένα, σε σημερινή ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει για τα προκαταρκτικά οικονομικά αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015, τα οποία θα ανακοινωθούν στις 25 Φεβρουαρίου του 2016, η Τράπεζα Κύπρου αναφέρει ότι αναμένει να αυξήσει τις προβλέψεις κατά €0,6 δις, με τις προβλέψεις για το έτος 2015 να ανέρχονται περίπου στο €1 δις, με αποτέλεσμα οι ζημιές μετά τη φορολογία για το έτος 2015 να αναμένεται να διαμορφωθούν σε €0,4 δις.

Η Τράπεζα αναφέρει ότι εάν δεν προχωρούσε σε οποιεσδήποτε αλλαγές στις παραδοχές για την εκτίμηση των προβλέψεων, τα κέρδη μετά τη φορολογία για το έτος 2015 θα ανέρχονταν περίπου στα €100 εκατομμύρια, ενώ ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (με μεταβατικές διατάξεις), κάτω από αυτές τις συνθήκες, θα υπερέβαινε το 16%.

Σημειώνει ότι οι αλλαγές στις παραδοχές σχετίζονται “με την επέκταση της περιόδου ανάκτησης σε συγκεκριμένες κατηγορίες δανείων και την εφαρμογή επιπρόσθετων εκπτώσεων στη ρευστοποιήσιμη αξία των εξασφαλίσεων συγκεκριμένων χαρτοφυλακίων προβληματικών δανείων”.

“Τροποποιώντας τις παραδοχές της για τις προβλέψεις, η Τράπεζα έλαβε υπόψη τη στρατηγική της για τη διαχείριση των προβληματικών δανείων, καθώς και άλλα διαθέσιμα στοιχεία, αντικατοπτρίζοντας ένα αυξημένο επίπεδο συντηρητισμού εντός ενός αποδεκτού εύρους”, προσθέτει.

Οι αλλαγές αυτές, σύμφωνα με την Τράπεζα Κύπρου, θα γεφυρώσουν σημαντικά τον εποπτικό διάλογο με την ΕΚΤ και θα ενισχύσουν το επίπεδο προβλέψεων της Τράπεζας. Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών με προβλέψεις θα βελτιωθεί και θα πλησιάζει περίπου το 50% και ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (με μεταβατικές διατάξεις) θα συνεχίσει να είναι ισχυρός περίπου στο 14,0%, προσθέτει.

Αναφέρει επίσης ότι ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 θα παραμείνει υψηλότερος από τον ελάχιστο απαιτούμενο δείκτη CET1 ύψους 11,75% με βάση τις συμπληρωματικές πρόνοιες του Πυλώνα II (Pillar II), επιβεβαιώνοντας ότι το Συγκρότημα δεν θα χρειαστεί να προβεί σε έκδοση κεφαλαίου.

Σε σχέση με το συνεχή εποπτικό διάλογο με την ΕΚΤ σχετικά με τη Διαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (ΔΕΕΑ), η Τράπεζα Κύπρου αναφέρει ότι “θα παρακολουθεί και θα επανεκτιμά τις παραδοχές, τις εκτιμήσεις και τη μεθοδολογία της αναφορικά με τις προβλέψεις στο πλαίσιο και τις οδηγίες που παρέχονται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), για να καθορίσει εάν υπήρχαν οποιεσδήποτε αλλαγές που θα μπορούσε και θα έπρεπε να κάνει, λαμβάνοντας υπόψη τις προσδοκίες της ΕΚΤ στα πλαίσια της προληπτικής εποπτείας”.

Αναφέρει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, εξετάζοντας τα πιο πάνω, αποφάσισε, στο πλαίσιο των παραμέτρων των υφιστάμενων μεθοδολογιών σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και λαμβάνοντας υπόψη τον εποπτικό διάλογο με την ΕΚΤ, να γίνουν συγκεκριμένες τροποποιήσεις στις παραδοχές της Τράπεζας αναφορικά με τις προβλέψεις και σημειώνει ότι οι προβλέψεις αποτελούν ένα πολύ υποκειμενικό θέμα σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.

Στρατηγικοί στόχοι – Μείωση δανείων σε καθυστέρηση

Η Τράπεζα Κύπρου αναφέρει ότι συνεχίζει να σημειώνει περαιτέρω πρόοδο στην επίτευξη των στρατηγικών της στόχων, σημειώνοντας ότι κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου του 2015, καθώς και τον Ιανουάριο του 2016, η Τράπεζα ολοκλήρωσε την αναδιάρθρωση ενός σημαντικού αριθμού μεγάλων δανειοδοτήσεων.

Αυτό αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με την Τράπεζα Κύπρου, τη μείωση των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών κατά €0,7 δις (μείωση 6%) το τέταρτο τρίμηνο 2015 και την περαιτέρω μείωση τους στα πρώτα τρίμηνα του 2016 λόγω των συνεχιζόμενων προσπαθειών για αναδιαρθρώσεις δανείων.

Η Τράπεζα αναφέρει ότι “η ρευστότητα της συνεχίζει να βελτιώνεται, επωφελούμενη από συνεχιζόμενες εισροές καταθέσεων, με τις καταθέσεις πελατών να αυξάνονται κατά περίπου €0,7 δις (αύξηση 4%) το τέταρτο τρίμηνο 2015”.

Μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2015, η Τράπεζα Κύπρου αποπλήρωσε χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) ύψους €1,4 δις, μειώνοντας την στο σημερινό επίπεδο των €3,5 δις.

Ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα συνεδριάσει την Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016, για να εξετάσει τα προκαταρκτικά οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Τα οικονομικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την ίδια μέρα, μετά το τέλος της χρηματιστηριακής συνάντησης, στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και το Χρηματιστήριο Αθηνών.