Ελεγκτική υπηρεσία για Green Dot: Σε εξέλιξη ο έλεγχος

Ελεγκτική υπηρεσία για Green Dot: Σε εξέλιξη ο έλεγχος

Ανακοίνωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αναφορικά με τις καταγγελίες του Δημάρχου Πάφου για το θέμα της Green Dot.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντικότητα της διαχείρισης των αποβλήτων στο περιβάλλον, στην ανθρώπινη υγεία, στον κρατικό προϋπολογισμό και στα οικονομικά βάρη που καλούνται να αναλάβουν οι πολίτες, η Ελεγκτική Υπηρεσία αποφάσισε τη διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου των συστημάτων ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων στην Κύπρο, καθώς και αξιολόγηση της υφιστάμενης εθνικής στρατηγικής. Ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του τρέχοντος έτους.

Στοιχεία δίνει στη δημοσιότητα η Green Dot Κύπρου μετά τις καταγγελίες του Δημάρχου Πάφου (πίνακες)

Ένα από τα κυριότερα θέματα που τυγχάνουν εξέτασης αφορά στη διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας, για τη διαχείριση των οποίων έχει μέχρι σήμερα αδειοδοτηθεί, από το Τμήμα Περιβάλλοντος, μόνο το συλλογικό σύστημα διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας Green Dot ( Cyprus ) Public Co Ltd . Στο πλαίσιο του ελέγχου της εποπτείας που ασκεί το Τμήμα Περιβάλλοντος στο συλλογικό σύστημα, η Υπηρεσία μας ζήτησε από το Τμήμα Περιβάλλοντος, διάφορα στοιχεία, με σκοπό την εξακρίβωση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος, σύμφωνα με τις πρόνοιες των όρων αδειοδότησής του και των σχετικών Κανονισμών, καθώς και του κατά πόσον η λειτουργία της εταιρείας συνάδει με τον χαρακτήρα της, ως μη κερδοσκοπικού οργανισμού. Πριν την αποστολή προς την Υπηρεσία μας των στοιχείων που είχαμε ζητήσει, το Τμήμα Περιβάλλοντος μας πληροφόρησε ότι η εταιρεία εξέφρασε επιφυλάξεις αναφορικά με την προσκόμιση αναλύσεων των εξόδων ταξιδιών εξωτερικού, ψυχαγωγίας και οχημάτων. Στη σχετική απάντησή μας πληροφορήσαμε το Τμήμα ότι, τα στοιχεία αυτά, όπως και όλα τα άλλα, είχαν ζητηθεί στο πλαίσιο της αξιολόγησης της αποτελεσματικής, αποδοτικής και οικονομικής αξιοποίησης των πόρων της εταιρείας. Θέλοντας όμως να εμποδίσουμε την προβολή του θέματος αυτού ως επιχείρημα για την πλήρη άρνηση ελέγχου, ενημερώσαμε ότι τα στοιχεία αυτά θα μπορούσαν να μην προσκομιστούν σε αυτό το στάδιο. Παράλληλα, διαφάνηκε ότι η εξέταση των υπό αναφορά στοιχείων θα ήταν πιο αποτελεσματική αν γινόταν στα γραφεία της εταιρείας. Ως εκ τούτου, συζητήθηκε με το Τμήμα Περιβάλλοντος, το ενδεχόμενο λειτουργοί της Ελεγκτικής Υπηρεσίας να συνοδεύσουν εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές του Τμήματος σε επιτόπου έλεγχο της εταιρείας. Για το θέμα αυτό, το Τμήμα Περιβάλλοντος μας απάντησε ότι εξετάζεται από τους νομικούς συμβούλους της εταιρείας. Συνεπώς, δεν έχει ακόμη διασφαλιστεί η πρόσβασή μας στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Βάσει των πιο πάνω, δεν αντιλαμβανόμαστε τις σημερινές δηλώσεις του διευθυντή της εταιρείας σε ραδιοφωνικό σταθμό, ότι το αίτημα της Υπηρεσίας μας για προσκόμιση αναλύσεων σε σχέση με τα ταξίδια εξωτερικού και ψυχαγωγίας ήταν «ύποπτο», ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη συνέχεια, δεν επιμείναμε στην προσκόμιση των στοιχείων αυτών, ακριβώς για να μην μπορεί αυτό να προβληθεί ως άλλοθι στην άρνηση του ελέγχου.

Επισημαίνεται ότι, η υπό αναφορά εταιρεία έλαβε, κατά την περίοδο 2009 – 2011, κρατική χορηγία ύψους περίπου €1,3 εκ., για κάλυψη δαπανών ενημερωτικής εκστρατείας, για την επέκταση του προγράμματος στις επαρχίες Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώστου. Σε έλεγχο που διενεργήσαμε το 2012 στο Τμήμα Περιβάλλοντος, επισημάναμε ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, δεν αναγράφονταν, στα δικαιολογητικά πληρωμών που αποστάληκαν από την εταιρεία προς το Τμήμα, όλες οι απαραίτητες λεπτομέρειες, όπως το θέμα και η ημερομηνία των ενημερωτικών εκδηλώσεων, ούτε ο τόπος διεξαγωγής τους, ώστε να μπορεί να τεκμηριωθεί ότι οι συγκεκριμένες πληρωμές αφορούσαν τις αντίστοιχες εκδηλώσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 6 του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμο του 2002, ο Γενικός Ελεγκτής έχει εξουσία να απαιτήσει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο λαμβάνει κρατική χορηγία, όπως παράσχει σε αυτόν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για εξακρίβωση του τρόπου με τον οποίο διατέθηκε το ποσό της χορηγίας αυτής. Στο πλαίσιο αυτό, η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι έχει κάθε δικαίωμα και σκοπεύει να προβεί σε έλεγχο της διάθεσης του πιο πάνω ποσού.

Τα θέματα (α) της λογικότητας των χρεώσεων και της διαφάνειας στον καθορισμό των τελών προς τους Δήμους και προς τους παραγωγούς, που τελικά μετακυλίεται στους πολίτες, (β) του κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα της εταιρείας, (γ) της διαδικασίας ανάθεσης υπεργολαβιών σε άλλες εταιρείες, και γενικά όλα τα θέματα τα οποία εύλογα έχουν τεθεί από τον Δήμαρχο Πάφου, και πρόσφατα και από άλλους Δήμους, είναι όλα σοβαρά και εμπίπτουν στην αλυσίδα διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας που εξετάζεται από την Υπηρεσία μας.

Στις 30/8/2014 υποβλήθηκε στο Τμήμα Περιβάλλοντος αίτημα για αδειοδότηση νέου συστήματος συλλογικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας, η εξέταση του οποίου ακόμη εκκρεμεί. Η εισαγωγή ακόμη ενός συστήματος αναμένεται να αποβεί προς όφελος των πολιτών.