Κεντρική Τράπεζα: Οι τράπεζες υπερκάλυψαν δύο από τους τέσσερις στόχους για τις αναδιαρθρώσεις

Κεντρική Τράπεζα: Οι τράπεζες υπερκάλυψαν δύο από τους τέσσερις στόχους για τις αναδιαρθρώσεις

Υπερκάλυψη των στόχων στους δύο από τους τέσσερις στόχους για τις αναδιαρθρώσεις πέτυχαν το δ' τρίμηνο του 2015 οι εμπορικές τράπεζες, ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα.

«Η γενική εικόνα που παρουσιάζεται είναι ότι, στο σύνολο των τραπεζών που υπόκεινται στους στόχους αναδιάρθρωσης, οι στόχοι για τον πρώτο δείκτη (Προτεινόμενες βιώσιμες αναδιαρθρώσεις) και τον δεύτερο δείκτη (Εγκεκριμένες/διεκπεραιωμένες βιώσιμες αναδιαρθρώσεις) έχουν οριακά υπερκαλυφθεί καταδεικνύοντας την μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλεται για αναδιάρθρωση των δανείων με καθυστερήσεις πέραν των 90 ημερών», αναφέρει η ΚΤΚ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΚΤΚ, ο στόχος για τον πρώτο δείκτη ήταν 12,46% και επιτεύχθηκε το 13,26%, ενώ ο στόχος στόχος για τον δεύτερο δείκτη ήταν 11,64% και επιτεύχθηκε το 13,01%.

Ωστόσο, σημειώθηκε μικρή υστέρηση στους στόχους για τους άλλους δύο δείκτες, καθώς ο στόχος για τον δείκτη 3 (Αναδιαρθρωμένα δάνεια για τα οποία οι όροι που είχαν τεθεί τηρούνται και παρουσιάζουν καθυστερήσεις κάτω των 8 ημερών) έφτασε στο 69,92% από το 72,8% που τέθηκε απ' την ΚΤΚ.

Ο στόχος για το δείκτη 4 (Δάνεια με καθυστερήσεις από 31-90 ημέρες στην αρχή του τριμήνου τα οποία στο τέλος του τριμήνου δεν παρουσιάζουν καθυστερήσεις) ήταν 40% ενώ ο πραγματικός δείκτης ήταν 38,61%.

Η ΚΤΚ τονίζει πως σε ατομικό επίπεδο, «ορισμένες τράπεζες παρουσιάζουν σημαντική απόκλιση στους στόχους που είχαν τεθεί και η ΚΤΚ λαμβάνει μέτρα όσον αφορά τις εν λόγω τράπεζες».

Πάντως, η ΚΤΚ σημειώνει πως «από την ανάλυση της ΚΤΚ και τις συζητήσεις με τις τράπεζες, διαφαίνεται ότι εξακολουθούν να υπάρχουν καθυστερήσεις που προκύπτουν κατά τη διαδικασία εξέτασης αιτημάτων για αναδιαρθρώσεις όπως για παράδειγμα τη μη έγκαιρη υποβολή επαρκών στοιχείων όσον αφορά τα εισοδήματά των πελατών, τον χρόνο που αναλώνεται σε συζητήσεις με τους πελάτες προτού καταλήξουν σε πρόταση αναδιάρθρωσης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, την υπαναχώρηση των πελατών από συμφωνία για αναδιάρθρωση».

Διαβεβαιώνει ωστόσο πως οι τράπεζες συνεχίζουν να λαμβάνουν μέτρα για να βελτιώσουν την απόδοση τους σε σχέση με τις αναδιαρθρώσεις και να μπορέσουν να υλοποιήσουν τους στόχους που έχουν τεθεί για το δεύτερο τρίμηνο του 2016.

Οι δείκτες για τους οποίους η ΚΤΚ θέτει στόχους στις εμπορικές τράπεζες είναι: 1 Προτεινόμενες βιώσιμες αναδιαρθρώσεις ως ποσοστό των δανείων που παρουσιάζουν καθυστερήσεις πέραν των 90 ημερών, 2 Εγκεκριμένες και αποδεκτές από τον πελάτη βιώσιμες αναδιαρθρώσεις ως ποσοστό των δανείων που παρουσιάζουν καθυστερήσεις πέραν των 90 ημερών, 3 Δάνεια που έχουν αναδιαρθρωθεί και παρουσιάζουν καθυστερήσεις κάτω των 8 ημερών ως προς το σύνολο των δανείων που έχουν αναδιαρθρωθεί και 4 Δάνεια που παρουσίαζαν καθυστερήσεις από 31 μέχρι 90 ημέρες στην αρχή του τριμήνου αλλά μέχρι το τέλος του τριμήνου δεν παρουσιάζουν καθόλου καθυστερήσεις (λόγω αναδιάρθρωσης ή άλλων μέτρων που έλαβε η τράπεζα) ως ποσοστό των δανείων που παρουσίαζαν καθυστερήσεις από 31 μέχρι 90 ημέρες στην αρχή του τριμήνου.

Οι στόχοι για για το εξάμηνο του 2016

Οι στόχοι που έθεσε η ΚΤΚ στις εμπορικές τράπεζες για το α' τρίμηνο αντιστοιχούσαν σε αναδιαρθρώσεις €0,9 δις για τους δύο πρώτους δείκτες, ενώ για το β' τρίμηνο οι στόχοι μεταφράζονται σε αναδιαρθρώσεις ύψους €1,2 δισ περίπου.