Τράπεζα Κύπρου: Αναμένει κέρδη €50 εκατ. για το α' τρίμηνο του 2016

Τράπεζα Κύπρου: Αναμένει κέρδη €50 εκατ. για το α' τρίμηνο του 2016

Στα €50 εκατ. αναμένεται να ανέλθει το καθαρό κέρδος της Τράπεζας Κύπρου μετά τη φορολογία, σύμφωνα με την ενημέρωση της Τράπεζας για τα οικονομικά αποτελέσματα για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2016.

Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (με μεταβατικές διατάξεις) της Τράπεζας αναμένεται να αυξηθεί περίπου στο 14,3%, από 14,0% στις 31 Δεκεμβρίου 2015, αντικατοπτρίζοντας την κερδοφορία για το πρώτο τρίμηνο 2016 και τη συνεχή μείωση των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων.

Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών μειώθηκαν κατά περίπου €1 δις κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου 2016, με τον δείκτη δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών επί του συνόλου των δανείων να μειώνεται στο 47% στις 31 Μαρτίου 2016 από 50% στις 31 Δεκεμβρίου 2015. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τράπεζας, η ισχυρή δυναμική στις προσπάθειες της Τράπεζας για αναδιαρθρώσεις δανείων συνεχίζεται, με βελτίωση όλων των παραμέτρων επιμέτρησης της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου. Κατά το πρώτο τρίμηνο 2016, η Τράπεζα ολοκλήρωσε περαιτέρω αναδιαρθρώσεις δανειοδοτήσεων σε όλο το φάσμα του δανειακού της χαρτοφυλακίου.

Περαιτέρω μείωση στα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών αναμένεται, από την Τράπεζα, στα επόμενα τρίμηνα του 2016, αντικατοπτρίζοντας τη δυναμική στις αναδιαρθρώσεις δανείων και τις βελτιωμένες οικονομικές και λειτουργικές συνθήκες στην Κύπρο. Ο δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών με προβλέψεις αναμένεται να ανέλθει περίπου στο 50%.

Αναφέρεται επίσης ότι η ρευστότητα της Τράπεζας συνεχίζει να βελτιώνεται. Παρόλο που οι καταθέσεις στην Κύπρο παρέμειναν στα ίδια επίπεδα για το πρώτο τρίμηνο 2016, αντικατοπτρίζοντας τις εποχιακές διακυμάνσεις και την επίπτωση από την αλλαγή στη συναλλαγματική ισοτιμία του Ευρώ έναντι του δολαρίου Αμερικής, η εισροή καταθέσεων παρουσίασε αύξηση κατά τον Απρίλιο 2016. Η βελτιωμένη ρευστότητα επέτρεψε στην Τράπεζα να αποπληρώσει χρηματοδότηση από τον ELA ύψους €0,6 δις μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2015, μειώνοντας την στο σημερινό επίπεδο των €3,2 δις.