Τράπεζα Κύπρου: «Η καλύτερη τράπεζα υποθεματοφυλακής στην Κύπρο»

Τράπεζα Κύπρου: «Η καλύτερη τράπεζα υποθεματοφυλακής στην Κύπρο»

Το βραβείο της καλύτερης Τράπεζας υποθεματοφυλακής (Best Sub-Custodian Bank) στην Κύπρο για το 2016 απονεμήθηκε τέταρτη φορά στην Τράπεζα Κύπρου από το διεθνούς κύρους περιοδικό Global Finance Magazine.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της τράπεζας, η ίδια τιμητική διάκριση είχε απονεμηθεί στην Τράπεζα επίσης το 2012, 2014 και 2015 και επιβεβαιώνει την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών θεματοφυλακής που παρέχονται στους πελάτες της Tράπεζας Κύπρου.

Η μονάδα θεματοφυλακής της Τράπεζας Κύπρου προσφέρει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών θεματοφυλακής για επενδύσεις σε όλες σχεδόν τις χρηματοοικονομικές αγορές παγκοσμίως. Η Τράπεζα αναλαμβάνει επίσης καθήκοντα θεματοφύλακα (Depositary) για σχέδια συλλογικών επενδύσεων όπως οι Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) και οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ), με στόχο την ποιοτική προσφορά υπηρεσιών για τη μέγιστη προστασία των επενδυτών και την αποδοτικότερη λειτουργία του ταμείου.

Η επιλογή της καλύτερης τράπεζας υποθεματοφυλακής καθορίζεται μετά από αξιολόγηση διαφόρων κριτηρίων σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρονται στον τομέα θεματοφυλακής, και τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ποιότητα και αξιοπιστία των υπηρεσιών, την αποτελεσματική εκκαθάριση των συναλλαγών και τις σχέσεις πελατών.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες θεματοφυλακής περιλαμβάνουν εκκαθάριση συναλλαγών, φύλαξη τίτλων, υπηρεσίες πληροφόρησης πελατών, παρακολούθηση και διεκπεραίωση εταιρικών πράξεων, εξουσιοδοτημένη εκπροσώπηση σε συνελεύσεις (proxy voting), είσπραξη τόκων και μερισμάτων, αποκοπή φορολογίας στην πηγή, και ανάκτηση φορολογίας που παρακρατήθηκε.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι υπηρεσίες θεματοφυλακής αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι ενός ευρύτερου φάσματος προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων & Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών της Τράπεζας Κύπρου, που συμπεριλαμβάνει επίσης υπηρεσίες Ιδιωτικής Τραπεζικής (Private Banking), Διαχείρισης Θεσμικών Κεφαλαίων και Διεθνών Αγορών (Institutional Wealth Management and Global Markets), Επενδυτικής Τραπεζικής (Investment Banking), Διαχείρισης Κεφαλαίων (Asset Management), Διεθνών Χρηματιστηριακών Συναλλαγών (Global Brokerage), Επενδυτικής και Ενεργειακής Στρατηγικής (Investment and Energy Strategy).