Κεντρική Τράπεζα: Μείωση κατά €1,1 δισ. μη εξυπηρετούμενων δανείων το Μάρτιο 2016

Κεντρική Τράπεζα: Μείωση κατά €1,1 δισ. μη εξυπηρετούμενων δανείων το Μάρτιο 2016

Σημαντική αύξηση καταγράφηκε το Μάρτιο 2016 τόσο στον ρυθμό μείωσης των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, λόγω κυρίως αυξημένων διαγραφών, όσον και στη διεκπεραίωση αιτήσεων που υπήρχαν προς αναδιάρθρωση δανείων, με τις νέες αναδιαρθρώσεις να εκτινάσσονται τον ίδιο μήνα στο €1 δισεκατομμύριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Τετάρτη η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις μειώθηκαν το Μάρτιο του 2016 κατά €1,1 δισεκατομμύριο, στα €25,69 δισ., με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων προς το σύνολο των χορηγήσεων να μειώνεται στο 48,36%, ενώ από τις αρχές του έτους παρατηρείται μείωση στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις κατά €1,6 δισ. ή 6%.

Παράλληλα, οι νέες αναδιαρθρώσεις αυξήθηκαν το Μάρτιο του 2016 κοντά στο €1 δισ., σε σχέση με τα επίπεδα των €300 και €600 εκατομμυρίων τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2016, αντίστοιχα.

Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέγει η ΚΤΚ, υπήρξε κατά τον Μάρτιο του 2016, μετακίνηση μη-εξυπηρετούμενων αναδιαρθρωμένων δανείων ύψους €215 εκατ. στις κατηγορίες εξυπηρετούμενων δανείων κυρίως λόγω της επιτυχούς λήξης της περιόδου παρακολούθησης.

Επιπλέον, από τις 14.046 αιτήσεις που υπήρχαν προς αναδιάρθρωση κατά την υπό αναφορά περίοδο, μέσα στο Μάρτιο του 2016 συμφωνήθηκε αναδιάρθρωση με τους δανειολήπτες για 3.703 περιπτώσεις, ποσό που υπερβαίνει τις συμφωνηθείσες αναδιαρθρώσεις των δύο προηγούμενων μηνών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΚΤΚ, το Μάρτιο του 2016 σημειώθηκε μείωση κατά €1,1 δισ. στο σύνολο των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, ενώ ανάλογη μείωση παρουσιάστηκε στις χορηγήσεις με καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών. Οι συνολικές χορηγήσεις μειώθηκαν κατά €1,6 δισ. την ίδια περίοδο, φτάνοντας στα €53.122 εκατ. με αποτέλεσμα η μείωση στον δείκτη μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων προς το σύνολο των χορηγήσεων να περιοριστεί στις 54 μονάδες βάσης και να φθάσει στο 48,36%.

Συνολικά, από τον Δεκέμβριο 2014 μέχρι το Μάρτιο 2016 παρατηρείται μείωση στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις κατά €1,6 δισ. ή 6%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέγει η ΚΤΚ, υπήρξε κατά τον Μάρτιο του 2016, μετακίνηση μη-εξυπηρετούμενων αναδιαρθρωμένων δανείων ύψους €215 εκατ. στις κατηγορίες εξυπηρετούμενων δανείων κυρίως λόγω της επιτυχούς λήξης της περιόδου παρακολούθησης. Το ποσό αυτό είναι αυξημένο σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες (Φεβ. 2016: €106 εκατ., Ιαν. 2016: €100 εκατ. ).

“Η μετακίνηση είναι προς την ορθή κατεύθυνση και η αύξηση του ποσού αυτού αποτελεί επιδίωξη της ΚΤΚ μέσω των στόχων αναδιάρθρωσης που θέτει στις τράπεζες”, τονίζει η ΚΤΚ, σημειώνοντας ότι “στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων συνέτειναν επίσης σημαντικά οι αυξημένες διαγραφές χορηγήσεων, κυρίως μη συμβατικές/λογιστικές, οι οποίες έγιναν έναντι ποσών που υπήρχαν ήδη στις προβλέψεις, για μια πιο ορθολογιστική απεικόνιση των χαρτοφυλακίων χορηγήσεων”.

Αναδιαρθρώσεις δανείων
----------------------
Όσον αφορά αναδιαρθρώσεις δανείων που έγιναν κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2014 μέχρι
31 Μαρτίου 2016, το 78% των εν λόγω δανείων τηρούν το νέο πρόγραμμα αποπληρωμής που συμφωνήθηκε στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης. Παρατηρήθηκε επίσης, αύξηση εισπράξεων σε δάνεια που αναδιαρθρώθηκαν κατά την πιο πάνω περίοδο, σε απόλυτο ποσό αλλά και ως ποσοστό επί των συνολικών σχετικών δανείων.

Η ΚΤΚ επισημαίνει ότι, για τον καθορισμό των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων εφαρμόζεται ο ορισμός που έχει καθορίσει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Με βάση τον ορισμό αυτό, όταν μία μη εξυπηρετούμενη χορήγηση αναδιαρθρώνεται δεν μεταφέρεται αυτόματα στις εξυπηρετούμενες χορηγήσεις αλλά παραμένει υπό παρακολούθηση στις μη εξυπηρετούμενες για περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών, ακόμη και αν ο πελάτης πληρώνει χωρίς καθυστερήσεις σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα αποπληρωμής.

Οι χορηγήσεις που έχουν αναδιαρθρωθεί μέχρι το τέλος Μαρτίου 2016 ανέρχονταν στα €13.894 εκατ., από τα οποία €10.589 εκατ. εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις, ως αποτέλεσμα, σε ένα βαθμό, του ορισμού των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων όπως αυτός επεξηγείται πιο πάνω.

Κατά τον Μάρτιο 2016 υπήρξαν, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤΚ, νέες αναδιαρθρώσεις κοντά στο €1 δισ. οι οποίες, σε σχέση με τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2016, έχουν αυξηθεί. Στο καθαρό υπόλοιπο των αναδιαρθρώσεων, όπως διαμορφώνεται στο τέλος κάθε μήνα, παρουσιάζεται καθαρή μείωση €348 εκατ. σε σχέση με τις 29 Φεβρουαρίου 2016 επειδή, πέραν από τις νέες αυξημένες αναδιαρθρώσεις, έγιναν αποπληρωμές και μετακινήσεις χορηγήσεων εκτός της κατηγορίας αναδιαρθρώσεων λόγω λήξης της περιόδου παρακολούθησης.

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει διαχρονικά στοιχεία σε σχέση με το ύψος των δανείων που αναδιαρθρώθηκαν (περιλαμβάνονται περιπτώσεις νέων αναδιαρθρώσεων που αφορούν χορηγήσεις ήδη ενταγμένες στην κατηγορία αναδιαρθρώσεων λόγω παλαιότερων ρυθμίσεων):

pinakas

Αιτήσεις για αναδιάρθρωση δανείων

Από τις 14.046 αιτήσεις που υπήρχαν προς αναδιάρθρωση κατά την υπό αναφοράν περίοδο, μέσα στο μήνα Μάρτιο 2016 συμφωνήθηκε αναδιάρθρωση με τους δανειολήπτες για 3.703 περιπτώσεις, ποσό που υπερβαίνει τις συμφωνηθείσες αναδιαρθρώσεις των δύο προηγούμενων μηνών (Φεβ. 2016: 2.549 περιπτώσεις, Ιαν. 2016: 1.979 περιπτώσεις). 10.017 περιπτώσεις ή ποσοστό 71,32% μεταφέρθηκαν για εξέταση στον επόμενο μήνα και 326 περιπτώσεις ή ποσοστό 2,32% απορρίφθηκαν είτε από την τράπεζα είτε από το δανειολήπτη.