Το ECOFIN ενέκρινε το σχέδιο μακροοικονομικών συστάσεων για την Κύπρο

Το ECOFIN ενέκρινε το σχέδιο μακροοικονομικών συστάσεων για την Κύπρο

Το Συμβούλιο των 28 Υπουργών Οικονομικών ECOFIN ενέκρινε σήμερα το σχέδιο προτάσεων και γνωμάτευσης της Κομισιόν σε σχέση με τις μακροοικονομικές συστάσεις προς τα κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων και το κείμενο για την Κύπρο.

Το Συμβούλιο καλεί την Κύπρο να ρυθμίσει τον τρόπο προσδιορισμού αμοιβών των δημοσίων υπαλλήλων, να προχωρήσει τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα και τη νομοθεσία για τις κρατικές επιχειρήσεις, την εφαρμογή της μεταρρύθμισης στην τοπική αυτοδιοίκηση, την επιτάχυνση της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, να αφαιρέσει τα εμπόδια για τις επενδύσεις, να εξετάσει τη μεταρρύθμιση του τομέα της υγείας και την εξάλειψη των εμποδίων για την πλήρη εφαρμογή των πλαισίων αφερεγγυότητας.

Η έγκριση των κειμένων αποτελεί βασικό στάδιο του λεγόμενου Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, μιας ετήσια διαδικασία παρακολούθησης των κρατών μελών. Η τελική έγκριση των κειμένων θα γίνει στις 12 Ιουλίου, αφού προηγουμένως τα κείμενα θα έχουν περάσει από τη Σύνοδο Κορυφής της 28ης Ιουνίου.

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο κειμένου ( 9210/16 13, Ιουνίου, 2016 ) η σύσταση για Κύπρο είναι η ακόλουθη:

“Η Κύπρος οφείλει, μετά τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος, να σεβαστεί το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο το 2016 και το 2017. Μέχρι το τέλος του 2016, να εγκρίνει ένα δεσμευτικό μηχανισμό που ρυθμίζει το ρυθμό αύξησης της αποζημίωσης των δημοσίων υπαλλήλων. Μέχρι το τέλος του 2016, να εγκρίνει την οριζόντια μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και του νόμου σχετικά με τη διακυβέρνηση των κρατικών οντοτήτων, καθώς και την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης . Μέχρι το τέλος του 2016, να εγκρίνει τη δευτερογενή νομοθεσία για να ολοκληρωθεί το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο .

Μέχρι τον Ιούνιο του 2017, να επιτευχθεί η εξάλειψη των εμποδίων για την πλήρη εφαρμογή των πλαισίων αφερεγγυότητας και να εξασφαλίζει επαρκείς πόρους για την υπηρεσία αφερεγγυότητας και εκκαθάρισης. Επίσης να εξασφαλιστεί η αξιόπιστη και ταχεία έκδοση των τίτλων ιδιοκτησίας και μεταβίβαση των δικαιωμάτων επί ακινήτων. Και να υπάρξει αύξηση της αποτελεσματικότητας και της ικανότητας του δικαστικού συστήματος, όπως και μεταρρύθμιση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Μέχρι το τέλος του 2016, να λάβει πρόσθετα μέτρα για να εξασφαλιστεί η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και να γίνουν ακριβείς εκτιμήσεις των εξασφαλίσεων για σκοπούς προβλέψεων. Η Κύπρος οφείλει να αυξήσει το εύρος των διαθέσιμων πληροφοριών για τους πιστωτές και να ενισχύσει τις πληροφορίες που παρέχονται σήμερα για να κάνουν το πιστωτικό μητρώο πλήρως αποτελεσματικό.

Να αφαιρεθούν τα εμπόδια στις επενδύσεις, ιδίως με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη, την επιδίωξη του σχεδίου ιδιωτικοποιήσεων και την ενίσχυση των εθνικών ρυθμιστικών αρχών. Να λάβει δε μέτρα για την αύξηση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις .

Τέλος, να υπάρξει ενίσχυση της ικανότητας των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και παροχών προς τους μακροχρόνια ανέργους, να βελτιώσει πρόσβαση του κράτους στους μη εγγεγραμμένους ανέργους. Να υπάρξει θέσπιση νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση του τομέα της υγείας παράλληλα με τη σχεδιαζόμενη εφαρμογή της καθολικής κάλυψης της υγειονομικής περίθαλψης”.