Καταδίκη κυπριακής εταιρείας - Διέθετε στην αγορά επικίνδυνα προϊόντα χωρίς προειδοποιητική σήμανση

Καταδίκη κυπριακής εταιρείας - Διέθετε στην αγορά επικίνδυνα προϊόντα χωρίς προειδοποιητική σήμανση

Μέσα στo πλαίσιo των αρμοδιοτήτων του, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προώθησε την ποινική δίωξη της εταιρείας ANDREAS E. ELLINAS & SON LTD για παράβαση των διατάξεων της περί Χημικών Ουσιών Νομοθεσίας.

Ως αποτέλεσμα, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας καταδίκασε τον Ιούνιο 2016 την πιο πάνω εταιρεία και τον Διευθυντή της με το συνολικό ποσό των €4000, γιατί διέθεται στην αγορά, προς πώληση στο ευρύ κοινό, επικίνδυνα προϊόντα χωρίς την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία επισήμανση στην ελληνική γλώσσα.

Σύμφωνα με την πιο πάνω νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1272/2008 (CLP), τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην κυπριακή αγορά και τα οποία περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες θα πρέπει να ταξινομούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτή και να επισημαίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.