Επιστολή Ένωσης Δήμων προς Σ. Χάσικο για μεταρρύθμιση τοπικής αυτοδιοίκησης

Επιστολή Ένωσης Δήμων προς Σ. Χάσικο για μεταρρύθμιση τοπικής αυτοδιοίκησης

Επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών Σωκράτη Χάσικο με παρατηρήσεις επί των νομοσχεδίων για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επισημάνσεις ως προς την οικονομική πτυχή της μεταρρύθμισης και τη μεταβατική περίοδο, απέστειλε η Ένωση Δήμων.

Σύμφωνα με την επιστολή, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα, η Ένωση Δήμων τονίζει αρχικά ότι πρέπει να εισαχθούν στα νομοσχέδια Περί Δήμων, Περί Κοινοτήτων και Περί Επαρχιακών Συμπλεγμάτων, σαφείς και συγκεκριμένες διατάξεις αναφορικά με την οικονομική πτυχή της μεταρρύθμισης.

Αυτές οι διατάξεις θα πρέπει να ρυθμίζουν τη συμφωνία σε ό,τι αφορά την υποχρεωτική συμπλεγματοποίηση και τις κοινές υπηρεσίες, την εκχώρηση συγκεκριμένων οικονομικών πόρων στις Τοπικές Αρχές, τη ρύθμιση των χρεών όλων των Τοπικών Αρχών, καθώς και τη δημιουργία ειδικού ταμείου πρόωρης εθελούσιας αφυπηρέτησης δημοτικών υπαλλήλων, για να αντιμετωπιστεί ο πλεονασμός.

Επίσης, σύμφωνα με την επιστολή, θα πρέπει να εισαχθεί στα νομοσχέδια ειδική μεταβατική διάταξη στην οποία να καθορίζεται η περίπτωση συνένωσης Τοπικών Αρχών, μετά από αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της λειτουργίας των Τοπικών Συμπλεγμάτων, σε καθορισμένο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί.

Τέλος, η Ένωση Δήμων προτείνει όπως στα νομοσχέδια περί Δήμων και Κοινοτήτων εισαχθούν διατάξεις για εκχώρηση προς τις Τοπικές Αρχές αρμοδιοτήτων σχετικά με κοινωνικά θέματα μαζί με τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους.