Κομισιόν για Κύπρο: Καλές επιδόσεις στη συμμόρφωση με κανόνες ενιαίας αγοράς

Κομισιόν για Κύπρο: Καλές επιδόσεις στη συμμόρφωση με κανόνες ενιαίας αγοράς

Είκοσι-πέντε παραβάσεις λόγω μη έγκαιρης μεταφοράς κοινοτικών οδηγιών στο εθνικό δίκαιο και 47 παραβάσεις λόγω μη ορθούς μεταφοράς του περιεχομένου των κοινοτικών οδηγιών, σημείωσε η Κύπρος μέσα στο 2015, σύμφωνα με σημερινή έκθεση της Κομισιόν, ωστόσο η Κύπρος θεωρείται πως σε γενικές γραμμές βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες με τη μεγαλύτερη συμμόρφωση στους κανόνες της ενιαίας αγοράς.

Αυτό προκύπτει από την Ετήσια Έκθεση για τον Έλεγχο της Εφαρμογής του Δικαίου της ΕΕ, η οποία, σύμφωνα με την Κομισιόν, που την δημοσίευσε σήμερα, εξετάζει τις επιδόσεις των κρατών μελών σε βασικούς τομείς της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ και προβάλλει τις κύριες τάσεις της πολιτικής για την επιβολή του κατά το 2015.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση, σε γενικές γραμμές οι διαδικασίες επί παραβάσει έχουν μειωθεί σημαντικά για όλα τα κράτη σε σχέση με πριν από πέντε χρόνια και οι φραγμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των υπηρεσιών, των εμπορευμάτων και των κεφαλαίων στην ΕΕ καταργούνται στους περισσότερους τομείς. Η Κομισιόν εκτιμά ότι αυτό αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα του διαρθρωμένου διαλόγου με τα κράτη μέλη, όταν διεξάγεται πριν από την κίνηση διαδικασίας παράβασης.

Όπως και το 2014, το περιβάλλον και οι μεταφορές εξακολουθούν να είναι οι τομείς πολιτικής στους οποίους κινήθηκαν οι περισσότερες διαδικασίες επί παραβάσει το 2015.

Το 2015, ο αριθμός των νέων διαδικασιών επί παραβάσει λόγω καθυστερημένης μεταφοράς μειώθηκε ελαφρά σε σύγκριση με το 2014. Ως παραδείγματα καθυστερημένης διαδικασίας μεταφοράς αναφέρονται οι καθυστερήσεις στη μεταφορά των οδηγιών για τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής, για την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες και για τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου.

Για να διευκολύνει την έγκαιρη μεταφορά, η Κομισιόν εξακολούθησε να επικουρεί τα κράτη μέλη, προετοιμάζοντας σχέδια ενσωμάτωσης, ειδικούς δικτυακούς τόπους και έγγραφα καθοδήγησης, και φροντίζοντας να ανταλλάσσονται καλές πρακτικές κατά τις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων.

Ο σχετικός πίνακας αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς δίνει ακριβή εικόνα της κατάστασης όσον αφορά την ενσωμάτωση των κανόνων της ΕΕ για την ενιαία αγορά. Αξιολογεί τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη της ΕΕ εφαρμόζουν τους ευρωπαϊκούς κανόνες και εντοπίζει τις αδυναμίες που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με την καταβολή μεγαλύτερων προσπαθειών από τις χώρες της ΕΕ.

Ο πίνακας αποτελεσμάτων παρακολουθεί επίσης τον βαθμό ανοίγματος των κρατών μελών στο εμπόριο και στις επενδύσεις και τις γενικότερες προσπάθειές τους για το άνοιγμα τομέων όπως οι δημόσιες συμβάσεις, τα επαγγελματικά προσόντα ή οι ταχυδρομικές υπηρεσίες. Συνολικά, για όλους τους αξιολογούμενους τομείς, καλύτερες επιδόσεις είχαν η Κροατία, η Κύπρος, η Εσθονία, η Ιρλανδία και η Σλοβακία.