Το Υπουργείο Οικονομικών δέχεται προσφορές για εξόφληση εγχώριων ομολόγων

Το Υπουργείο Οικονομικών δέχεται προσφορές για εξόφληση εγχώριων ομολόγων

Το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΓΔΔΧ) ανακοίνωσε ότι δέχεται προσφορές από κατόχους οποιωνδήποτε από τις πιο κάτω αναφερόμενες σειρές Ομολόγων της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας με σκοπό την επαναγορά (εξόφληση) ολόκληρου ή μέρους των εν λόγω ομολόγων εκ μέρους της Κυβέρνησης.

Το συνολικό ύψος των εν λόγω ομολόγων ανέρχεται στα €258,5. Όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΓΔΔΧ, η αντίστοιχη τιμή επαναγοράς καθορίζεται στον ακόλουθο ως ακολούθως:

Σειρά Ομολόγων για επαναγορά Αρ. Σειράς (ISIN) Τιμή Επαναγοράς
(ανά 100 ευρώ) Ημερομηνία ισχύος συναλλαγής
15-ετές ΚΟΧΑ 6,10% λήξης 20/4/2020 CY0049570811 112,66 9/9/2016
15-ετές ΚΟΧΑ 5,35% λήξης 9/6/2020 CY0049630813 110,22 9/9/2016
7-ετές ΚΟΧΑ 4,75% λήξης 1/7/2020 CY0143830814 108,01 9/9/2016
8-ετές ΚΟΧΑ 5,00% λήξης 1/7/2021 CY0143790810 109,2 9/9/2016
Σημειώνεται ακόμη ότι θα καταβληθούν επίσης οι δεδουλευμένοι τόκοι μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου 2016

Η περίοδος εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγει την την Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016, και ώρα 15.30.