Στο 62ο έτος το όριο αφυπηρέτησης των ειδικών αστυνομικών

Στο 62ο έτος το όριο αφυπηρέτησης των ειδικών αστυνομικών

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε με τις θετικές ψήφους των παρόντων βουλευτών τον περί Αστυνομίας τροποποιητικό Νόμο και κανονισμούς, επεκτείνοντας το όριο αφυπηρέτησης των ειδικών αστυνομικών από το 60ό έτος στο 62ο, όπως ισχύει και στην περίπτωση των υπόλοιπων μελών της δύναμης.

Ο νόμος προνοεί την επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης των ειδικών αστυνομικών στο 62ο έτος της ηλικίας τους, ώστε να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση μεταξύ των ειδικών αστυφυλάκων και των υπόλοιπων μελών της δύναμης.

Εξάλλου, με τους τροποποιητικούς κανονισμούς διαφοροποιείται ο τρόπος υπολογισμού του φιλοδωρήματος αφυπηρέτησης ειδικών αστυνομικών, ώστε να συνάδει με τον τρόπο υπολογισμού του φιλοδωρήματος των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου, καθώς και υπολογισμός κατά τον ίδιο τρόπο του φιλοδωρήματος που καταβάλλεται σε περίπτωση ειδικού αστυνομικού.