Ποινική δίωξη Κύπριου εργοδότη – Δείτε ποια εταιρεία καταδικάστηκε!

Ποινική δίωξη Κύπριου εργοδότη – Δείτε ποια εταιρεία καταδικάστηκε!

Μέσα στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προώθησε την ποινική δίωξη εργοδότη που παρέβηκε τις διατάξεις της νομοθεσίας, η οποία αφορά θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Ως αποτέλεσμα τη δίωξη αυτής το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου καταδίκασε μέσα στο 2016:

Την εταιρεία «D. SKAROS ENTERPRISES LTD», που δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών, σε συνολικό πρόστιμο €1100 για τις πιο κάτω παραβάσεις των περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών και των περί Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών, που προκάλεσαν κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης τον θάνατο εργοδοτούμενου της και έθεσαν σε κίνδυνο άλλους εργοδοτούμενους της:

• Παράλειψη διασφάλισης εκπόνησης σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας για τις εργασίες συντήρησης σε εγκαταστάσεις ξενοδοχείου, στο οποίο να περιγράφονται μεταξύ άλλων οι κανόνες ασφάλειας στο εργοτάξιο και τα ειδικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τις εργασίες που ενέχουν κινδύνους, με αποτέλεσμα να μην ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και πρόληψης.

• Παράλειψη κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, παροχής ασφαλούς και πρακτικής πρόσβασης σε κινητό ικρίωμα, με αποτέλεσμα εργοδοτούμενα της πρόσωπα να εκτίθενται σε κίνδυνο πτώσης πέραν των δύο μέτρων.

• Παράλειψη κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης (α) κατασκευής κατάλληλων εξέδρων εργασίας οι οποίες να έχουν τις δέουσες διαστάσεις, και (β) τοποθέτησης κατάλληλων κιγκλιδωμάτων και θωρακίων ικανοποιητικού ύψους και αντοχής ή άλλων κατάλληλων εμποδίων στις εξέδρες εργασίας των ικριωμάτων σε όλο το μήκος των ικριωμάτων.