Ελεγκτική Υπηρεσία : Έναρξη του νενομισμένου ελέγχου στο Συνεργατισμό

Ελεγκτική Υπηρεσία : Έναρξη του νενομισμένου ελέγχου στο Συνεργατισμό

Την έναρξη, αύριο Τετάρτη, του νενομισμένου ελέγχου στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ανακοινώνει η Ελεγκτική Υπηρεσία.

«Για σκοπούς ενημέρωσης, η Ελεγκτική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι αύριο Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016 θα αρχίσει ο νενομισμένος έλεγχος στην Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα (ΣΚΤ)», αναφέρεται σε ανακοίνωσή της.

Προστίθεται ότι «ο έλεγχος διεξάγεται αφού η ΣΚΤ είναι κρατική επιχείρηση την οποία ο φορολογούμενος πολίτης διέσωσε καταβάλλοντας €1.7 δις και για την οποία, όπως γνωμάτευσε ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, “ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας έχει όλα τα δικαιώματα, εξουσίες και υποχρεώσεις που έχει έναντι όλων των ελεγχομένων επ’ αυτού οργανισμών”».

Σημειώνεται παράλληλα ότι «η δράση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών (“Supreme Audit Institutions”) σε όλο τον κόσμο διέπεται από πρότυπα ελέγχου τα οποία εκδίδονται από τον Διεθνή Οργανισμό των Ανώτατων Ελεγκτικών Οργάνων, γνωστό ως INTOSAI, στον οποίο μετέχουν οι Ελεγκτικές Υπηρεσίες από 192 χώρες και ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το Συμβούλιο ECOSOC (Economic and Social Council) του ΟΗΕ. Στα πρότυπα αυτά που αφορούν τον έλεγχο του δημόσιου τομέα καθορίζονται τα τρία είδη ελέγχων: του οικονομικού ελέγχου («Financial audit»), του διαχειριστικού ελέγχου («Performance audit») και του κανονιστικού ελέγχου («Compliance audit»), όπως εξηγείται στο Πρότυπο ISSAI100 (“Fundamental Principles of Public-Sector Auditing”)».

Ο οικονομικός έλεγχος, επεξηγείται σε σημείωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, «αφορά τον έλεγχο των κρατικών λογαριασμών, καθώς και στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του ελεγχόμενου οργανισμού, και αποσκοπεί στην έκφραση γνώμης αναφορικά με την αληθινή και δίκαιη εικόνα που αυτές παρουσιάζουν».

Ο διαχειριστικός έλεγχος, διευκρινίζεται, «αφορά στην ανεξάρτητη εξέταση ενός προγράμματος, δραστηριότητας, λειτουργίας ή των συστημάτων διαχείρισης και διαδικασιών των ελεγχομένων οργανισμών, με σκοπό την αξιολόγηση της οικονομικής, αποδοτικής και αποτελεσματικής διαχείρισης των πόρων τους». Είναι αυτό, προστίθεται, «που στην αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως 3Es (Economy, Efficiency, Effectiveness)»

Ο κανονιστικός έλεγχος, αναφέρεται, «αποσκοπεί κυρίως στην εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τον Νόμο και στους σχετικούς λογιστικούς, δημοσιονομικούς και διοικητικούς κανονισμούς».