Ο προϋπολογισμός της ΕΕ του 2018 έλαβε τελική έγκριση - Σημαντική η μείωση κονδυλίων προς Τουρκία

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ του 2018 έλαβε τελική έγκριση - Σημαντική η μείωση κονδυλίων προς Τουρκία

Στις 30 Νοεμβρίου 2017, το Συμβούλιο των Κρατών Μελών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκριναν χωριστά τη συμφωνία που επετεύχθη στις 18 Νοεμβρίου 2017 στην επιτροπή συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό του 2018 και κατά συνέπεια, ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2018 τίθεται σε ισχύ

Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση στην Τουρκία όσον αφορά τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία του τύπου, τα προενταξιακά της κoνδύλια προς τη χώρα αυτή μειώθηκαν κατά 105 εκατ. Ευρώ σε σύγκριση με την αρχική πρόταση της Κομισιόν, ενώ άλλα 70 εκατ. Ευρώ, μπήκαν "στον πάγο", μέχρι η χώρα κάνει "μετρήσιμες επαρκείς βελτιώσεις" σε αυτούς τους τομείς.

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2018 προβλέπει 160,1 δισ. Ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων. Πρόκειται για αύξηση 0,2% σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό της ΕΕ του 2017 όπως τροποποιήθηκε τους τελευταίους μήνες. Ένα περιθώριο 1,6 δισ. Ευρώ αφήνεται στα ανώτατα όρια δαπανών του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020, επιτρέποντας στην ΕΕ να αντιδράσει σε απρόβλεπτες ανάγκες.

Οι συνολικές πληρωμές ανέρχονται σε 144,7 δισ. Ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 14,1% από το 2017. Οι πληρωμές αυξάνονται σημαντικά επειδή η εφαρμογή των προγραμμάτων 2014-2020 αναμένεται να φτάσει σε πλήρη ταχύτητα το 2018.

Το Συμβούλιο εξακολουθεί να αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις επενδύσεις στην ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση και την ανάπτυξη, επικεντρώνοντας παράλληλα σε τομείς που προσδίδουν προστιθέμενη αξία στην ΕΕ. Αυτό αντικατοπτρίζεται σε ενισχύσεις σε πολλά προγράμματα του υποτομέα 1α (έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη). Ο προϋπολογισμός του 2018 κατανέμει 11,2 δισεκατομμύρια ευρώ για το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ "Horizon 2020", δηλαδή αύξηση 8,4% σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2017. Η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» λαμβάνει 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ, κατά 7,9% περισσότερο σε σύγκριση με το 2017, για τη χρηματοδότηση έργων στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και της τεχνολογίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Παρέχονται επίσης συμπληρωματικά κονδύλια για το πρόγραμμα COSME για τη στήριξη των ΜΜΕ (354 εκατ. Ευρώ συνολικά, + 1,4%).

Η υποστήριξη για τους νέους παραμένει μια ακόμη βασική προτεραιότητα. Οι κατανομές για το πρόγραμμα Erasmus + αυξήθηκαν κατά 12,1% σε 2,3 δισ. Ευρώ. Η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (YEI) έλαβε 350 εκατ. Ευρώ για να βοηθήσει στη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης των νέων.

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν καλύτερα οι προκλήσεις που σχετίζονται με τη μετανάστευση και την ασφάλεια, οι οργανισμοί στον τομέα της ασφάλειας και της ιθαγένειας θα λάβουν 940 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 8,9% περισσότερο από ό, τι το 2017. Η πρόσθετη στήριξη αποσκοπεί κυρίως στην ενίσχυση της Ευροπόλ, της Eurojust και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο.

Παρέχονται επίσης περισσότερα χρήματα για περιβαλλοντική και κλιματική δράση στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE, το οποίο λαμβάνει 523 εκατ. Ευρώ, ποσοστό 5,9% υψηλότερο από το 2017.

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2018 ενισχύει επίσης τη στρατηγική επικοινωνιακή ικανότητα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, η οποία λαμβάνει 0,8 εκατ. Ευρώ για να ενισχύσει την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης.