ΚΥΠΡΟΣ: Νέα θέση εργασίας στο Δημόσιο με μισθό άνω των 90 χιλιάδων ευρώ το χρόνο

ΚΥΠΡΟΣ: Νέα θέση εργασίας στο Δημόσιο με μισθό άνω των 90 χιλιάδων ευρώ το χρόνο

Ποια τα καθήκοντα και τα προσόντα της θέσης εργασίας.

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για την κενή μόνιμη θέση Διευθυντή Τμήματος Ανάπτυξης Υδάτων. Ο μισθός της θέσης είναι πάγιος και ανέρχεται στο ποσό των €89.161 βάσει του Ν.56(Ι)/2018, στον οποίο προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://eservices.cyprus.gov.cy), όχι αργότερα από την Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2018 και ώρα 14:00. 

Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:

Καθήκοντα και ευθύνες:

(α) Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, διοίκηση και αποτελεσματική λειτουργία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και την εφαρμογή της σχετικής με τις αρμοδιότητες του Τμήματος νομοθεσίας.

(β) Συμβουλεύει σε θέματα που αφορούν τη διαμόρφωση της κυβερνητικής πολιτικής σε σχέση με τις αρμοδιότητες του Τμήματος, καθώς επίσης στη λήψη και εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων.

(γ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Απαιτούμενα προσόντα:

(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Πολιτική Μηχανική, Γεωλογία, Υδρογεωλογία, Διαχείριση Υδάτινων Πόρων, Υδρολογία, Μηχανολογική Μηχανική, Τοπογραφική Μηχανική, Μηχανική Αρδεύσεως, Ηλεκτρολογική Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική, Υγειονομική Μηχανική, Μηχανική Περιβάλλοντος, Μηχανική Νερού, Επιμέτρηση Ποσοτήτων, Χημική Μηχανική, Χημεία ή κλάδο της, Μικροβιολογία ή Κλάδο της, Βιολογία ή κλάδο της. (Σημ.: Ο όρος “πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος” καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

(2) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης.

(3) Δεκαετής τουλάχιστον μεταπτυχιακή πείρα σε υπεύθυνη θέση, στον προγραμματισμό ή/και εκπόνηση μελετών ή/και διαχείριση υδατικών έργων, από την οποία πενταετής τουλάχιστον πείρα σε εποπτικά/διοικητικά καθήκοντα, τα οποία να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών.

(4) Πολύ καλή γνώση της υδατικής νομοθεσίας και των υδατικών προβλημάτων της Κύπρου.

(5) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διευθυντική, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

(6) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Σημειώσεις: (α) Eνόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. (β) Αναφορικά με τους υποψηφίους - 2 (i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και (ii) οι οποίοι, δυνάμει του ΄Αρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, όχι αργότερα από την Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2018 και ώρα 14:00.

Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στην Αριάδνη. Η ταυτοποίηση των αιτητών σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή άλλο εξουσιοδοτημένο κέντρο δεν είναι απαραίτητη.

Διαβάστε περισσότερα για την Οικονομία εδώ!