Αύξηση της αγροτικής παραγωγής στην Κύπρο

Αύξηση της αγροτικής παραγωγής στην Κύπρο

Οι οικονομικοί λογαριασμοί για τη γεωργία δείχνουν ότι η συνολική γεωργική παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) διαμορφώθηκε σε 432,6 δισ. Ευρώ σε βασικές τιμές το 2017, αυξημένη κατά 6,2% σε σύγκριση με το 2016.

Στην Κύπρο ο ίδιος δείκτης ανήλθε σε 0,7 δισ, με 8,8% αύξηση σε σύγκριση με το 2016 (οι καλλιέργειες αυξήθηκαν κατά 8,7% και η ζωική παραγωγής κατά 9,3%).

Με 72,6 δισ. Ευρώ (ή το 17% του συνόλου της ΕΕ) το 2017, η Γαλλία είχε τη μεγαλύτερη συνολική γεωργική παραγωγή μεταξύ των κρατών μελών. Ακολούθησαν η Γερμανία (56,2 δισ. Ευρώ ή 13%), η Ιταλία (55,1 δισ. Ευρώ ή 13%), η Ισπανία (50,6 δισ. Ευρώ ή 12%), το Ηνωμένο Βασίλειο (31,8 δισ. Ευρώ ή 7%), οι Κάτω Χώρες (28,9 δισ. ευρώ ή 7%), η Πολωνία (24,9 δισ. ευρώ ή 6%) και η Ρουμανία (17,5 δισ. ευρώ ή 4%).

Σε σχεδόν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, η αξία της γεωργικής παραγωγής αυξήθηκε το 2017. Η μεγαλύτερη αύξηση, σε σχετικούς όρους, καταγράφηκε στην Εσθονία (+ 18,2%), έναντι της Ιρλανδίας (+ 13,6%), της Ρουμανίας (+ 13,2%) του Ηνωμένου Βασιλείου (+ 12,6%) και της Πολωνία (+ 11,1%).

Αντίθετα, η αξία της γεωργικής παραγωγής μειώθηκε στη Σλοβενία ​​(-4,7%) και στη Μάλτα (-3,1%) και παρέμεινε σταθερή στην Κροατία και τη Σλοβακία. Μεταξύ των κρατών μελών με τη μεγαλύτερη γεωργική βιομηχανία, η αξία της συνολικής γεωργικής παραγωγής αυξήθηκε κατά 8,6% στη Γερμανία, 4,5% στην Ισπανία, 3,2% στη Γαλλία και 2,2% στην Ιταλία.

Η αύξηση της γεωργικής παραγωγής της ΕΕ κατά 6,2% το 2017 σε σύγκριση με το 2016 μπορεί να αποδοθεί σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση της αξίας της ζωικής παραγωγής (+ 10,3%), αντανακλώντας σε μεγάλο βαθμό την αύξηση των τιμών (+ 10,3%).

Η υψηλότερη αξία της ζωικής παραγωγής το 2017 οφειλόταν κυρίως σε αύξηση 20,2% για το γάλα, 17,9% για τα αυγά και 11,6% για τους χοίρους, κυρίως ως αποτέλεσμα των αυξήσεων των τιμών. Η αξία της παραγωγής καλλιεργειών αυξήθηκε στην ΕΕ κατά 3,6%, ο όγκος αυξήθηκε κατά 1,7% και οι τιμές αυξήθηκαν κατά 1,9%. Η άνοδος οφείλεται κυρίως στις αυξήσεις κατά 10,2% για το σιτάρι και σε 7,7% για τις βιομηχανικές καλλιέργειες. Το κόστος των γεωργικών εισροών στην ΕΕ (ενδιάμεση ανάλωση) αυξήθηκε (+ 1,8%). Αυτό οφειλόταν κυρίως στην άνοδο της τάξης του 5,9% για την ενέργεια αν και αυτό αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση των λιπασμάτων και των βελτιωτικών εδάφους κατά 4,9%.

ΠΗΓΗ ΚΥΠΕ