Προσλήψεις από την Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου: Πότε λήγει η προθεσμία αιτήσεων

Προσλήψεις από την Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου: Πότε λήγει η προθεσμία αιτήσεων

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα αναγκαία πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία των απαιτούμενων προσόντων και της πείρας.

Προσλήψεις προσωπικού για την ενίσχυση της αποστολής της ανακοίνωσε η Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου.

Διαβάστε επίσης:
Σάλος: Χορεύτρια βρέθηκε νεκρή σε διαμέρισμα γνωστού επιχειρηματία

Οι θέσεις που άνοιξαν έχουν ως εξής:

Επιθεωρητής

Γίνονται δεκτές αιτήσεις προς σύναψη σύμβασης εργοδότησης ιδιωτικού δικαίου για την πλήρωση δυο (2) κενών θέσεων Επιθεωρητή.

Καθήκοντα και Ευθύνες

(α) Εργάζεται σε σύστημα ημερήσιας ή βραδινής βάρδιας, στις εγκαταστάσεις του καζίνου στη Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Αγία Νάπα και Πάφο, ατομικά ή/και σε συνεργασία με άλλους Επιθεωρητές Καζίνο για να διασφαλίζει ότι οι λειτουργίες των αδειοδοτημένων καζίνων διεξάγονται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και ότι οι όποιες καταγγελίες ή πιθανές παραβιάσεις νόμων διερευνώνται διεξοδικά.

(β) Διερευνά, προετοιμάζει και παρουσιάζει τις κανονιστικές υποθέσεις για ακρόαση από την Αρχή, το Εφετείο ή το Ποινικό Δικαστήριο και ταυτόχρονα διαχειρίζεται καταγγελίες και οποιαδήποτε άλλα θέματα τους έχουν ανατεθεί από τον άμεσα προϊστάμενο. Ο Επιθεωρητής Καζίνου θα επικεντρώνεται στην επιχειρησιακή δραστηριότητα των αδειοδοτημένων καζίνων κατά τη διάρκεια των ερευνών του και θα συνεργάζεται με άλλους συναδέλφους της Αρχής σε περιπτώσεις όπου οι έρευνες ενδέχεται να περιέχουν τεχνικά ή οικονομικά ζητήματα.

(γ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/ της ανατεθούν.

Απαιτούμενα Προσόντα

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τα ακόλουθα προσόντα:

(α) Δίπλωμα / Πτυχίο από εκπαιδευτικό ίδρυμα Ανώτερης ή Ανώτατης εκπαίδευσης, ή τουλάχιστον τρία (3) χρόνια εμπειρίας στη λειτουργία καζίνου σε ρυθμιστική Αρχή ή επιχείρηση καζίνου.

(β) Πείρα σχετική με τον τομέα συμμόρφωσης και διεξαγωγής επιθεωρήσεων και ερευνών, σε εμπορικό οργανισμό ή ρυθμιστική Αρχή θα αποτελεί πλεονέκτημα.

(γ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Σημείωση: Η γνώση γλωσσών θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy (link is external)).

(δ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης και ιδιωτικό όχημα για τις μετακινήσεις στις εγκαταστάσεις του καζίνου.

Διάρκεια Συμβολαίου

Η εν λόγω θέση αφορά σε σύμβαση περιορισμένης χρονικής διάρκειας η οποία θα έχει ως έναρξη την ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου και λήξη την ημερομηνία ενός (1) έτους μετά την έναρξη λειτουργίας του αδειοδοτημένου ολοκληρωμένου καζίνου – θέρετρου (αναμένεται να λειτουργήσει περί τα τέλη του 2021).

Απολαβές

Μέχρι ΕUR 25.000 (Ευρώ Είκοσι Πέντε) μικτά ετησίως. Σημειώνεται ότι ισχύουν οι διατάξεις του περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμου του 2012 (168(I)/2012).

Αιτήσεις

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά με την αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση careers@cgc.org.cy (link sends e-mail) βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση που να περιγράφει την καταλληλότητα του υποψηφίου.

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα αναγκαία πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία των απαιτούμενων προσόντων και της πείρας ως αναφέρονται ανωτέρω. Αιτήσεις οι οποίες δε θα συνοδεύονται από όλα τα πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία που προνοούνται δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Οι ενδιαφερόμενοι για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορούν να αποτείνονται στο 25573800.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 14η Φεβρουαρίου 2020. Μόνο εμπρόθεσμες αιτήσεις θα ληφθούν υπόψη.

Η ορθή υποβολή της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.

Έλεγχοι

Στα πλαίσια της τελικής επιλογής θα ζητηθούν προσωπικές συστάσεις, λευκό ποινικό μητρώο, επιβεβαίωση μη ύπαρξης συγκρουόμενων συμφερόντων με την Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου και έλεγχος πρωτότυπων πιστοποιητικών και αποδεικτικών στοιχειών όπως προνοούνται στο σημείο 2 πιο πάνω.

Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού

Γίνονται δεκτές αιτήσεις προς σύναψη σύμβασης εργοδότησης ιδιωτικού δικαίου για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Λειτουργού Ανθρώπινου Δυναμικού.

Καθήκοντα και Ευθύνες

(α) Συμμετέχει στην ανάλυση και τεκμηρίωση των αναγκών στελέχωσης και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες.

(β) Σχεδιάζει και επιβλέπει τη διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης υποψηφίων.

(γ) Συμμετέχει στην οργάνωση και υλοποίηση σχεδίου εντάξεως νεοπροσληφθέντων.

(δ) Συμμετέχει στην ανάλυση των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού της Αρχής.

(ε) Συνεισφέρει στην έρευνα και αξιολόγηση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων/προγραμμάτων στην Κύπρο ή/και το εξωτερικό και προβαίνει σε σχετικές εισηγήσεις.

(στ) Παρακολουθεί την υλοποίηση του Σχεδίου Εκπαίδευσης.

(ζ) Συμβάλλει στην εφαρμογή του Συστήματος Αξιολόγησης.

(η) Παρακολουθεί την τήρηση των διαδικασιών και των πολιτικών σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό της Αρχής.

(θ) Συνεισφέρει στην οργάνωση και διατήρηση των αρχείων του προσωπικού.

(ι) Συνεισφέρει στην ετοιμασία του Εγχειριδίου Ανθρώπινου Δυναμικού και στην ορθή υλοποίησή του.

(κ) Διενεργεί ή / και εποπτεύει ειδικές έρευνες και μελέτες όπως ανατίθενται.

(λ) Έχει την ευθύνη ετοιμασίας Σημειωμάτων, υπομνημάτων και εκθέσεων.

(μ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/ της ανατεθούν.

Απαιτούμενα Προσόντα

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τα ακόλουθα προσόντα:

(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν.

β)    Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού.

(γ)    Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης σε τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, που αποκτήθηκε μετά την απόκτηση των προσόντων που αναφέρονται στο σημείο (α) θα αποτελεί πλεονέκτημα.

(δ)    Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

Σημείωση: Η γνώση γλωσσών θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy (link is external)).

Διάρκεια Συμβολαίου

Η εν λόγω θέση αφορά σε σύμβαση περιορισμένης χρονικής διάρκειας η οποία θα έχει ως έναρξη την ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου και λήξη την ημερομηνία ενός (1) έτους μετά την έναρξη λειτουργίας του αδειοδοτημένου ολοκληρωμένου καζίνου – θέρετρου (αναμένεται να λειτουργήσει περί τα τέλη του 2021).

Απολαβές

Μέχρι ΕUR 20.000 (Ευρώ Είκοσι Χιλιάδες) μικτά ετησίως. Σημειώνεται ότι ισχύουν οι διατάξεις του περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμου του 2012 (168(I)/2012).

Αιτήσεις

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά με την αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση careers@cgc.org.cy (link sends e-mail) βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση που να περιγράφει την καταλληλότητα του υποψηφίου.

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα αναγκαία πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία των απαιτούμενων προσόντων και της πείρας ως αναφέρονται ανωτέρω. Αιτήσεις οι οποίες δε θα συνοδεύονται από όλα τα πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία που προνοούνται δεν θα λαμβάνονται υπόψη.  Οι ενδιαφερόμενοι για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορούν να αποτείνονται στο 25573800.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 14η Φεβρουαρίου 2020. Μόνο εμπρόθεσμες αιτήσεις θα ληφθούν υπόψη.

Η ορθή υποβολή της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.