Έτσι θα γίνεται η μείωση των ενοικίων με τη νέα νομοθεσία

Έτσι θα γίνεται η μείωση των ενοικίων με τη νέα νομοθεσία

Μετά από μήνες συζητήσεων με τους εμπλεκόμενους φορείς για την ανακούφιση των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών που καταβάλλουν ενοίκια, η Βουλή ενέκρινε την πρόταση του κράτους για «Παραχώρηση πίστωσης φόρου από εισόδημα που προκύπτει από ενοικίαση ακίνητης ιδιοκτησίας».

Το νομοσχέδιο παρέχει κίνητρα στους ιδιοκτήτες ακινήτων για μείωση ενοικίου με παροχή φορολογικής πίστωσης στον φόρο εισοδήματος.

Οι προϋποθέσεις

Λειτουργοί του Τμήματος Φορολογίας καθώς και επαγγελματίες του κλάδου, μιλώντας στο Economy Today εξηγούν ότι η τροποποίηση αφορά μόνο το φορολογικό έτος 2020 και προνοεί ότι θα παραχωρείται πίστωση φόρου η οποία είναι ίση με το 50% της μείωσης του ενοικίου εφόσον πληρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις:

Η μηνιαία μείωση ενοικίου κυμαίνεται μεταξύ του 30-50% και αφορά μέγιστη περίοδο τριών μηνών. Μέγιστη πίστωση ενοικίου θα παραμένει στο 50%, ασχέτως αν η μείωση ενοικίου ξεπερνά το 50%.
Η μείωση τεκμηριώνεται με γραπτή συμφωνία μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή.
Ο ιδιοκτήτης και ο ενοικιαστής δεν είναι συνδεδεμένα πρόσωπα, όπως ορίζεται στο άρθρο 33 περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου.

Διευκρινίσεις

Το Τμήμα Φορολογίας διευκρινίζει επίσης ότι η πίστωση φόρου που προκύπτει δεν σχετίζεται με οποιοδήποτε πληρωτέο ποσό έκτακτης εισφοράς για την άμυνα ή του Γενικού Συστήματος Υγείας.

Αν προκύπτει επιστροφή φόρου εισοδήματος με τον συνυπολογισμό της πίστωσης φόρου, το ποσό που επιστρέφεται δεν ξεπερνά τα καταβληθέντα ποσά που έγιναν είτε με παρακράτηση είτε με αυτοφορολογία.

Σημειώνεται επίσης ότι η πίστωση δεν αφορά μόνο ενοίκια εισπρακτέα αλλά και μισθώματα ή δικαιώματα χρήσης.

Παράδειγμα

Φυσικό πρόσωπο είναι ιδιοκτήτης καταστήματος που το ενοικιάζει στην εταιρεία Παράδειγμα Λτδ με μηνιαίο ενοίκιο €1.000.

Για να βοηθήσει την εταιρεία εν μέσω πανδημίας και λόγω του φορολογικού κινήτρου της πίστωσης φόρου, ο ιδιοκτήτης μειώνει τα ενοίκια τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούνιο του 2020 κατά 50%. Συνεπώς εισέπραξε ενοίκια €1.500 αντί ενοίκια €3.000.

Συνεπώς η πίστωση φόρου είναι στο 50% της συνολικής μείωσης, συνεπώς στα €750.

Ο ιδιοκτήτης έχει και άλλα εισοδήματα πέραν από τα εισπρακτέα ενοίκια. Κατά τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος για τον ιδιοκτήτη προκύπτει από τα συνολικά του εισοδήματα ποσό φόρου €2.000.

Ως εκ τούτου, ο ιδιοκτήτης θα κληθεί να πληρώσει τελικό ποσό φόρου €1.250 ευρώ, αφού αφαιρείται από τον πληρωτέο φόρο εισοδήματος (€2.000), η πίστωση φόρου από την μείωση ενοικίων (€750).

ΠΗΓΗ ΣΙΓΜΑ