Νέος νόμος για το μαύρο χρήμα

Νέος νόμος για το μαύρο χρήμα

Εννέα επιπρόσθετες ασφαλιστικές δικλείδες για ελαχιστοποίηση των κινδύνων χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, βάζει εναρμονιστικό νομοσχέδιο που τροποποιεί τον νόμο του 2007 έως 2019 περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή.

Πρόκειται για άλλη μία εκπρόθεσμη υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αν η εναρμόνιση καθυστερήσει και άλλο θα προκύψει και σε αυτή την περίπτωση κίνδυνος παραπομπής στο Δικαστήριο της ΕΕ (ΔΕΕ).

Με το νομοσχέδιο, που θα μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο την ευρωπαϊκή οδηγία για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διευρύνεται η πρόσβαση στο μητρώο τελικών δικαιούχων εταιρειών, το οποίο θα τηρείται από το Τμήμα του Εφόρου Εταιρειών, και των διωκτικών αρχών, πέραν των εποπτικών.

Συγκεκριμένα, για τις νομικές οντότητες, βασικά στοιχεία για τους τελικούς δικαιούχους θα είναι προσβάσιμα και από το ευρύ κοινό, κατόπιν εγγραφής και καταβολής τέλους που θα καθοριστεί. Μάλιστα, θα υπάρχουν και εξαιρέσεις στα στοιχεία από το ευρύ κοινό στις περιπτώσεις που σημαντικός κίνδυνος εξαπάτησης, απαγωγής, εκβιασμού, εκβίασης, παρενόχλησης, βίας ή εκφοβισμού του πραγματικού δικαιούχου ή εάν ο πραγματικός δικαιούχος είναι ανήλικος ή με άλλο τρόπο νομικά ανίκανος.

Παράλληλα, πρόσβαση στο μητρώο τελικών δικαιούχων εμπιστευμάτων, που θα τηρείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγορας, θα έχουν οι αρμόδιες εποπτικές και διωκτικές αρχές, αλλά και πρόσωπα που θα αποδείξουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ότι έχουν έννομο συμφέρον. Επιπρόσθετα, η Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να προχωρήσει στη δημιουργία μητρώου τραπεζικών λογαριασμών με τους τελικούς δικαιούχους τους, καθώς και για τις θυρίδες ασφαλείας. Αξίζει να σημειωθεί πως πρόσβαση στο μητρώο θα έχουν η ΜΟΚΑΣ και η Αστυνομία.

Ενισχύεται η ΜΟΚΑΣ

Επιπλέον, διευρύνονται οι εξουσίες της ΜΟΚΑΣ για δυνατότητα διεξαγωγής ερευνών και χωρίς την παρουσία ύποπτων συναλλαγών αλλά στη βάση άλλων πληροφοριών. Με την αλλαγή του νομικού πλαισίου, θα μειωθούν και τα όρια στις ανώνυμες προπληρωμένες κάρτες, για ελαχιστοποίηση των κινδύνων χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Αναμένεται να ενισχυθούν και τα μέτρα δέουσας επιμέλειας από υπόχρεες οντότητες, όταν αυτές συναλλάσσονται με πελάτες από χώρες υψηλού κινδύνου. Ταυτόχρονα, οι πάροχοι κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων καθίστανται υπόχρεες οντότητες, ενώ η όλη λειτουργία τους και η διάθεση των προϊόντων τίθενται υπό την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Όπως εκτιμά το Υπουργείο Οικονομικών, αυτή η διάταξη θα συμβάλει στη διαφάνεια των συγκεκριμένων συναλλαγών για ελαχιστοποίηση των κινδύνων ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Εξάλλου, στο νομοσχέδιο ενσωματώθηκαν και πρόνοιες ευρωπαϊκής οδηγίας που αφορούν τη δήμευση χρηματικών ποσών και άλλης περιουσίας.

Η Βουλή θα πρέπει να τρέξει με τα χίλια για να ολοκληρώσει την εξέταση του νομοσχέδιου και την έγκρισή του, καθώς τον περασμένο Φεβρουάριο η Κομισιόν απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Κυπριακή Δημοκρατία για εκπρόθεσμη μεταφορά της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας. Τους επόμενους δύο μήνες θα πρέπει να εγκριθεί το νομοσχέδιο από τη Βουλή, αλλιώς η Κύπρος θα παραπεμφθεί στο ΔΕΕ, με ορατό τον κίνδυνο να της επιβληθεί πρόστιμο εκατομμυρίων. Οι κυπριακές αρχές αποδίδουν την καθυστέρηση στη συγκεκριμένη εναρμόνιση στις πολλές διεθνείς αξιολογήσεις από την MONEYVAL και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις οποίες ανταποκρίθηκε η Δημοκρατία σε σχέση με τη διαφάνεια και τα μέτρα κατά του ξεπλύματος, κάτι που απαίτησε αρκετό χρόνο.

ΠΗΓΗ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ