Αρθρογραφία: Ο εργοδότης, ο εργοδοτούμενος και η συνεχιζόμενη αποτυχία γραπτής ενημέρωσης

Αρθρογραφία: Ο εργοδότης, ο εργοδοτούμενος και η συνεχιζόμενη αποτυχία γραπτής ενημέρωσης

Αν και έχουν περάσει δεκαπέντε χρόνια από τότε που τέθηκε σε ισχύ ο περί Ενημέρωσης του Εργοδοτουμένου από τον Εργοδότη για τους Όρους που Διέπουν τη Σύμβαση ή τη Σχέση Εργασίας Νόμος, αρκετοί εργοδότες ακόμη δεν εφαρμόζουν τις πρόνοιες του.

Τα στατιστικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι το 30% των υποστατικών που επιθεωρήθηκαν για πρώτη φορά από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων (ΤΕΣ) το 2014 και 2015 (μέχρι και το Σεπτέμβριο), δεν τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας. Ανασκοπώντας τα στοιχεία που αφορούν τα παράπονα, διαπιστώνεται επίσης πως το 65% των εργαζομένων που υπέβαλαν παράπονο στο ΤΕΣ το 2014, δεν ενημερώθηκαν γραπτώς για τους όρους εργοδότησης, ενώ για το 2015 το αντίστοιχο ποσοστό είναι 60%. Κατά συνέπεια, κρίνεται αναγκαίο να υπενθυμίσουμε τις πρόνοιες της νομοθεσίας και επιπλέον να ενημερώσουμε για σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Η νομοθεσία, λοιπόν, καθορίζει ότι ο εργοδότης οφείλει να ενημερώνει γραπτώς τον εργοδοτούμενο για τους βασικούς όρους εργοδότησης, το αργότερο σε ένα μήνα από την έναρξη της εργασίας με γραπτή σύμβαση εργασίας ή με επιστολή πρόσληψης ή με άλλο έγγραφο υπογραμμένο από τον εργοδότη. Στους όρους εργοδότησης περιλαμβάνονται:
• τα στοιχεία ταυτότητας των μερών
• ο τόπος παροχής της εργασίας και η εγγεγραμμένη έδρα της επιχείρησης ή η διεύθυνση κατοικίας του εργοδότη
• η θέση ή η ειδικότητα του εργοδοτούμενου, ο βαθμός του, η κατηγορία της απασχόλησής του, καθώς και το αντικείμενο της εργασίας του
• η ημερομηνία έναρξης της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας και η προβλεπόμενη διάρκεια αυτής αν καταρτίζεται για ορισμένο χρόνο
• η διάρκεια της άδειας μετ΄ απολαβών που δικαιούται ο εργοδοτούμενος, καθώς και ο χρόνος και ο τρόπος της χορήγησης της
• οι προθεσμίες προειδοποίησης για τερματισμό της απασχόλησης
• οι πάσης φύσεως αποδοχές που δικαιούται ο εργοδοτούμενος και η περιοδικότητα καταβολής της αμοιβής του
• η διάρκεια της κανονικής ημερήσιας ή εβδομαδιαίας απασχόλησης του εργοδοτούμενου
• η αναφορά τυχόν συλλογικών συμβάσεων που διέπουν τους όρους ή και τις συνθήκες εργασίας του εργοδοτούμενου. Διευκρινίζεται ότι η γραπτή ενημέρωση σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τη συλλογική σύμβαση.

Η νομολογία, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά το δικαιοπλαστικό της ρόλο στον τομέα των εργασιακών σχέσεων, έρχεται να προσθέσει στους πιο πάνω όρους εργοδότησης και την υπερωριακή απασχόληση. Συγκεκριμένα, στην υπόθεση C-350/99 το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφάσισε πως εάν υπάρχει όρος με βάση τον οποίον ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να παρέχει υπερωριακή εργασία όποτε ζητηθεί από τον εργοδότη, τότε ο όρος αυτός πρέπει να περιλαμβάνεται στη γραπτή ενημέρωση.

Για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων έχει ετοιμαστεί δείγμα γραπτής ενημέρωσης το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελιδά του ΤΕΣ (www.mlsi.gov.cy/dlr).

Χρίστος Χρίστου
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων
cchristou@dlr.mlsi.gov.cy