Επενδύοντας στην καινοτομία

Επενδύοντας στην καινοτομία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πρόσφατα στις Βρυξέλλες την διάθεση 30 δισεκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων και την προώθηση καινοτομιών αιχμής.

Του Δρα Αντώνη Στ. Στυλιανού*

*Λέκτορα Νομικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, LL.BLaw (Bristol), Ph.D in Law – International Law and Human Rights (Kent), Διευθυντής Μονάδας Νομικής Κλινικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Η εν λόγω χρηματοδότηση αφορά στην διάθεση κονδυλίων στα πλαίσια του προγράμματος της έρευνας και της καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» κατά την περίοδο 2018 – 2020, ενώ στα πλαίσια της χρηματοδότησης περιλαμβάνεται κονδύλι ύψους 2,7 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ώθηση ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας.

Στόχος της ανακοίνωσης της Επιτροπής και της διάθεσης των κονδυλίων είναι η χρηματοδότηση έρευνας που θα έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο σε συγκεκριμένους τομείς κοινωνικού ενδιαφέροντος όπως είναι η μετανάστευση, η ασφάλεια, οι κλιματικές αλλαγές, η καθαρή ενέργεια και η ψηφιακή οικονομία, προωθώντας καινοτομίες αιχμής στους τομείς αυτούς. Μέσα από την ηγετική θέση που κατέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους τομείς των επιστημών και της τεχνολογίας, η Επιτροπή στοχεύει στην προώθηση των νέων τομέων σε κοινωνικά ζητήματα και στην υποστήριξη καινοτομιών αιχμής που δημιουργούν αγορές. Στα πλαίσια της πρώτης φάσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας, η Επιτροπή θα διαθέσει από το 2018 – 2020 ειδικό κονδύλι για την στήριξη καινοτομιών υψηλού ρίκσου και υψηλών δυνητικών αποδόσεων, στην προσπάθειά της να δημιουργήσει τις αγορές του μέλλοντος που να λαμβάνουν υπόψιν τις νέες τεχνολογίες όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, η γενετική και η τεχνολογία blockchain. Παράλληλα, οι νέες τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν στην εξεύρεση λύσεων σε καίρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες.

Στα πλαίσια των νέων δράσεων που προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τίθενται συγκεκριμένες πολιτικές προτεραιότητες που αφορούν στην μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, την κυκλική οικονομία, την ψηφιοποίηση και μετατροπή της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και των ευρωπαϊκών υπηρεσιών, την ασφάλεια και την μετανάστευση. Οι προτεραιότητες αυτές εδράζονται στις 10 ευρύτερες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούν στην αγορά εργασίας, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, την ψηφιακή ενιαία αγορά, την ενεργειακή ένωση και το περιβάλλον, την εσωτερική αγορά, την οικονομική και νομισματική ένωση, την εμπορική πολιτική, την δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, την μετανάστευση, την δημοκρατική αλλαγή και την ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο παγκόσμιο γίγνεσθαι.

Όσον αφορά στην Κύπρο, η χώρα μας έχει επωφεληθεί ή θα επωφεληθεί μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» με 88,18 εκατομμύρια ευρώ, που δίνονται σε 325 συμμετέχονες οργανισμούς, ευρισκόμενη στην 20η θέση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης από πλευράς επιτυχόντων για χρηματοδότηση έργων.

Οι νέες προτεραιότητες που τίθενται πλέον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντανακλούν το όραμα για την εδραίωση της Ένωσης ως κορυφαίου παίκτη στον τομέα των επιστημών και της τεχνολογίας, ειδικά όσον αφορά στην χρήση αυτών για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την προώθηση της ανάπτυξης στα κράτη – μέλη της Ένωσης.