Συνεντεύξεις για προαγωγές στην Εκπαίδευση

Συνεντεύξεις για προαγωγές στην Εκπαίδευση

Συνεντεύξεις με υποψήφιους για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο νομιμότητας των εκθέσεων των Συμβουλευτικών Επιτροπών, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τους τελικούς καταλόγους των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Μαθηματικά (7 θέσεις) και Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για την Τεχνολογία/Σχεδιασμό και Τεχνολογία (5 θέσεις). Στους καταλόγους περιλήφθηκαν οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

 

 

jobs

jobs2