Εξεταστέα ύλη για τις εννέα κενές θέσεις στην Ελεγκτική Υπηρεσία

Εξεταστέα ύλη για τις εννέα κενές θέσεις στην Ελεγκτική Υπηρεσία

Γραπτή Εξέταση σύμφωνα με τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 2014 (Ν.123(Ι)/2014), για την πλήρωση εννέα (9) κενών μόνιμων θέσεων Λειτουργού Ελέγχου, Ελεγκτική Υπηρεσία

Ενημερώνονται οι υποψήφιοι οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για τις εννέα θέσεις Λειτουργού Ελέγχου, Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα με αρ. 4906, και ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2015, ότι θα διεξαχθεί Γραπτή Εξέταση το Σάββατο 23 Απριλίου 2016.
Η Εξεταστέα Ύλη και Δομή των Εξεταστικών Δοκιμίων, σε γενικές γραμμές, είναι η ακόλουθη:

I. ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Διάρκεια: 2 ώρες)
(Βαρύτητα: 40 %)

Το εξεταστικό δοκίμιο θα αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ)

· ΔΛΠ 1( IAS 1) – Παρουσίαση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

· ΔΛΠ 2 (IAS 2) – Αποθέματα

· ΔΛΠ 7 (IAS7) – Κατάσταση Ταμειακών Ροών

· ΔΛΠ 8 (IAS 8) – Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη

· ΔΛΠ 10 (IAS10) – Γεγονότα μετά την Ημερομηνία του Ισολογισμού

· ΔΛΠ 11 ( IAS11) – Κατασκευαστικές Συμβάσεις

· ΔΛΠ 16 (IAS16) – Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία

· ΔΛΠ 17 (IAs 17) – Μισθώσεις

· ΔΛΠ 18 (IAS 18) – Έσοδα

· ΔΛΠ 20 (IAS 20) – Κυβερνητικές Επιχορηγήσεις και Γνωστοποίηση Κρατικής Υποστήριξης

· ΔΛΠ 23 (IAS 23) – Κόστος Δανεισμού

· ΔΛΠ 24 (IAS 24) – Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών

· ΔΛΠ 27 (IAS 27) - Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις

· ΔΛΠ 28 ( IAS28) - Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις

· ΔΛΠ 32 (IAS 32) - Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις

· ΔΛΠ 32 (IAS 33) – Κέρδη ανά Μετοχή

· ΔΛΠ 36 ( IAS36) - Απομείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού

· ΔΛΠ 37 ( ΙΑΣ 37) - Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδιάμεσες Απαιτήσεις

· ΔΛΠ 38 ( ΙΑΣ38) - Άυλα Στοιχεία του Ενεργητικού

· ΔΛΠ 39 (IAS39) - Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση

· ΔΛΠ 40 (IAS40) – Επενδύσεις σε Ακίνητα

· ΔΠΧΠ 3 ( IFRS 3) - Ενοποιήσεις Επιχειρήσεων

· ΔΠΧΠ 5 ( IFRS5) - Πάγια Στοιχεία του Ενεργητικού Κατεχόμενα προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες

· ΔΠΧΠ 9 ( IFRS 9) - Χρηματοοικονομικά Μέσα

· ΔΠΧΠ 10 ( IFRS10) - Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

· ΔΠΧΠ 11 ( IFRS11) - Ρυθμίσεις Κοινοπραξίας

· ΔΠΧΠ 13 ( IFRS 13) - Επιμέτρηση της εύλογης αξίας

2. Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (ΔΕΠ)

· ΔΕΠ 200 - Αρχές που διέπουν τον Έλεγχο οικονομικών καταστάσεων

· ΔΕΠ 210 - Συμφωνία των Όρων Ανάθεσης Ελέγχου
· ΔΕΠ 220 - Ποιοτικός έλεγχος για ελέγχους Ιστορικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
· ΔΕΠ 230 - Ελεγκτική Τεκμηρίωση
· ΔΕΠ240 - Η ευθύνη του Ελεγκτή στη διαπίστωση Απάτης ή Λάθους
κατά τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων
· ΔΕΠ 250 - Εξέταση Νόμων και Κανονισμών κατά τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων
· ΔΕΠ 260 - Γνωστοποιήσεις Ελεγκτικών Ζητημάτων στους Υπεύθυνους Διοίκησης
· ΔΕΠ 300 - Σχεδιασμός ελέγχου οικονομικών καταστάσεων
· ΔΕΠ 315 - Γνώση της οικονομικής μονάδας και του περιβάλλοντος της και εκτίμηση των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας
· ΔΕΠ 320 - Ελεγκτική Σημαντικότητα (Σπουδαιότητα)
· ΔΕΠ 330 - Διαδικασίες του Ελεγκτή σε ανταπόκριση προς τους εκτιμώμενους κινδύνους
· ΔΕΠ 500 - Ελεγκτικά Τεκμήρια
· ΔΕΠ 501 - Ελεγκτικά Τεκμήρια – Πρόσθετη Έρευνα Ειδικών θεμάτων
· ΔΕΠ505 - Εξωτερικές Επιβεβαιώσεις
· ΔΕΠ 510 – Αρχικές Αναθέσεις – Υπόλοιπα Έναρξης
· ΔΕΠ 520 - Διαδικασίες Αναλυτικής Διερεύνησης
· ΔΕΠ 530 - Ελεγκτική Δειγματοληψία
· ΔΕΠ540 - Έλεγχος Λογιστικών Εκτιμήσεων
· ΔΕΠ 550 - Συνδεόμενα Μέρη
· ΔΕΠ 560 - Μεταγενέστερα Γεγονότα
· ΔΕΠ 570 – Συνεχιζόμενη Δραστηριότητα (going concern)
· ΔΕΠ580 - Διαβεβαιώσεις Διοίκησης
· ΔΕΠ610 - Συνεκτίμηση του Έργου του Εσωτερικού Ελέγχου
· ΔΕΠ 620 - Χρησιμοποίηση της Εργασίας ενός Εμπειρογνώμονα
· ΔΕΠ 700 & 705 - Έκθεση του Ανεξάρτητου Ελεγκτή επί των Οικονομικών Καταστάσεων & Διαφοροποιήσεις στην Έκθεση του Ανεξάρτητου
· ΔΕΠ720 - Άλλη πληροφόρηση σε έγγραφα που περιέχουν οι ελεγχθείσες Οικονομικές Καταστάσεις

3. Κώδικας Δεοντολογίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (International Federation of Accountants - IFAC Code of Ethics)

4. Νομικό πλαίσιο το οποίο διέπει τη λειτουργία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, που αναγράφεται στην ιστοσελίδα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας (www.audit.gov.cy, στην ενότητα «Νομικό Πλαίσιο»)

ΙΙ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά)
(Βαρύτητα: 25 %)

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΕΚΘΕΣΗ (40 μονάδες)

Δίνεται ΕΝΑ θέμα για ανάπτυξη. Η έκταση καθορίζεται μεταξύ 400 – 450 λέξεων.

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ (30 μονάδες)

Δίνεται απόσπασμα νεοελληνικού δοκιμίου ή άλλου κειμένου. Οι υποψήφιοι καλούνται να γράψουν περίληψη του αποσπάσματος και να απαντήσουν σε ερωτήσεις κατανόησης ή ανάπτυξης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Δεκαεννέα εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν για το ΧΥΤΑ και ΧΥΤΥ και εκκρεμούν άλλα δύο

Δεκαεννέα εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν για το ΧΥΤΑ και ΧΥΤΥ και εκκρεμούν άλλα δύο

ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΓΛΩΣΣΑ (30 μονάδες)

Δίνονται λεξιλογικές – σημασιολογικές ασκήσεις με λέξεις ή φράσεις είτε από το κείμενο για κατανόηση είτε εκτός κειμένου και οι υποψήφιοι καλούνται να κάνουν προτάσεις, να δώσουν συνώνυμα και αντίθετα, να ετυμολογήσουν, ν΄ απαντήσουν σε ασκήσεις σύνθεσης και παραγωγής κ.ά.

ΙΙΙ. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΥ:
(Διάρκεια: 1 ώρα)
( Βαρύτητα: 20 %)

Τα θέματα των ερωτήσεων θα είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους, η σειρά όμως των ερωτήσεων ενδέχεται να διαφέρει από υποψήφιο σε υποψήφιο.

Συνολικός αριθμός ερωτήσεων: 25
Αναλογία ερωτήσεων Γενικού Ενδιαφέροντος και Αριθμητικού/Λογικού Συλλογισμού: 50% - 50%

Εξεταστέα ύλη:

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: (50 μονάδες)
Δίδονται ερωτήσεις σε σχέση με τις πιο κάτω περιοχές ενδιαφέροντος οι οποίες συνοδεύονται από 4 πιθανές επιλογές απάντησης. Οι υποψήφιοι καλούνται να επιλέξουν από αυτές την ορθή απάντηση.

1. Διοικητική διάρθρωση του Κράτους/Σύνταγμα Κυπριακής Δημοκρατίας

Κρατικές Εξουσίες και Διάκριση Εξουσιών, Πολιτειακό Σύστημα Κύπρου, Διοικητική αποκέντρωση, Τοπική αυτοδιοίκηση, Θεμελιώδη Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ανεξάρτητοι Αξιωματούχοι του Κράτους, Νέοι Θεσμοί/Αξιωματούχοι ως αποτέλεσμα της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση.

2. Δημόσια Υπηρεσία

Δομή, Οργάνωση, Ρόλος σε σχέση με τον Πολίτη, Θεμελιώδεις υποχρεώσεις Δημόσιων Υπαλλήλων, Ρόλος/Αρμοδιότητες Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, ΄Οργανα Ελέγχου της δράσης της δημόσιας υπηρεσίας.

3. Ελληνική και Κυπριακή Ιστορία

(α) Ελληνική Ιστορία: Από το 330 μ.Χ. μέχρι σήμερα.
(β) Κυπριακή Ιστορία: Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

4. Διεθνείς Οργανισμοί/Ευρωπαϊκή ΄Ενωση/ΟΝΕ

Ηνωμένα Έθνη, Συμβούλιο της Ευρώπης, ΟΑΣΕ, Βορειοαντλαντική Συμμαχία (ΝΑΤΟ), Θεσμικά ΄Οργανα Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και ο ρόλος τους, ΄Ενταξη στην ΟΝΕ/Προϋποθέσεις, Συνθήκη της Λισσαβόνας.

5. Κοινωνικοοικονομικά Θέματα της Κυπριακής πραγματικότητας

(α) Κράτος Πρόνοιας: Υγεία, παιδεία, κοινωνικές παροχές.
(β) Κυπριακή Οικονομία: Οικονομικοί Δείκτες, Φορολογία, Προϋπολογισμός του Κράτους.

6. ΄Αλλα Θέματα της Κυπριακής και Διεθνούς Επικαιρότητας

Σημείωση: Οι Αιτητές, για σκοπούς προετοιμασίας, μπορούν, μεταξύ άλλων να βοηθηθούν από τα χρησιμοποιούμενα στις Σχολές Μέσης Παιδείας διδακτικά εγχειρίδια καθώς και από τις πληροφορίες που ανευρίσκονται στη Κυβερνητική Πύλη στο Διαδίκτυο (www.cyprus.gov.cy).

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΥ: (50 Μονάδες)
Δίδονται θέματα (ασκήσεις) που σκοπό έχουν τη διαπίστωση της ικανότητας των υποψηφίων να αναλύουν δεδομένα, και με σειρά συλλογισμών να καταλήγουν σε ορθά συμπεράσματα. Τα δεδομένα αυτά θα είναι κυρίως αριθμητικά ή στατιστικά. Από τη Στατιστική να γνωρίζουν την ανάγνωση διαφόρων διαγραμμάτων, τη μέση τιμή, τη διάμεση τιμή, την επικρατούσα τιμή και την τυπική απόκλιση. Για το κάθε θέμα δίδεται ένα ή περισσότερα στοιχεία/δεδομένα και 4 πιθανές επιλογές από τις οποίες οι υποψήφιοι, αξιοποιώντας τα εν λόγω στοιχεία/δεδομένα, θα πρέπει να επιλέξουν την ορθή επιλογή.

ΙV. ΑΓΓΛΙΚΑ (Διάρκεια: 1 ώρα και 15 λεπτά)
(Βαρύτητα: 15 %)

PART I: COMPOSITION (40 marks)

Δίνεται ΕΝΑ θέμα για ανάπτυξη. Η έκταση καθορίζεται μεταξύ 250 – 300 λέξεων.

PART II: READING COMPREHENSION (30 marks)

Δίνεται ΕΝΑ κείμενο για ανάγνωση – κατανόηση. Οι υποψήφιοι καλούνται να δώσουν απαντήσεις σε ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου και λεξιλογικές ασκήσεις.

PART III: USE OF ENGLISH (30 marks)

Δίνονται ασκήσεις γραμματικής, συντακτικού και λεξιλογίου.

2. Διάρκεια της εξέτασης:

(α) Ειδικό Θέμα: 2 ώρες

(β) Ελληνικά: 1,5 ώρα

(γ) Θέματα Γενικού Ενδιαφέροντος και Αριθμητικού/Λογικού Συλλογισμού: 1 ώρα

(δ) Αγγλικά: 1 ώρα και 15 λεπτά

Μεταξύ των εξεταστικών δοκιμασιών θα υπάρχει διάλειμμα 30 λεπτών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται στην αίθουσα 10 λεπτά πριν τη λήξη του διαλείμματος για σκοπούς προετοιμασίας για το επόμενο εξεταζόμενο θέμα (έλεγχος, συμπλήρωση τετραδίων κτλ.).

3. Βαθμολογία:

Η βαθμολογία για κάθε ένα από τα τρία θέματα είναι 100 μονάδες. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50%, τουλάχιστον, κατά μέσο όρο και 40%, τουλάχιστον, στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση αυτή.

4. Κατάλογος επιτυχόντων και πιστοποιητικό επιτυχίας:

Με βάση τα αποτελέσματα της Γραπτής Εξέτασης καταρτίζεται από την Υπηρεσία Εξετάσεων κατάλογος επιτυχόντων, ο οποίος διαβιβάζεται στην Ειδική Επιτροπή για δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο, σε τρεις τουλάχιστον εφημερίδες, καθώς και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας μαζί με τη σχετική βαθμολογία στο κάθε θέμα της εξέτασης. Σε όλους όσοι παρακαθήσουν στη Γραπτή Εξέταση θα αποσταλεί από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας ειδοποίηση κατά πόσο πέτυχαν ή όχι. Η πλήρωση των θέσεων γίνεται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας με βάση τις διατάξεις των αναφερόμενων στην επικεφαλίδα Νόμων.

5. Διεξαγωγή της Εξέτασης, Βαθμολόγηση γραπτών και εξαγωγή αποτελεσμάτων:

Η Ειδική Επιτροπή αναθέτει στην Υπηρεσία Εξετάσεων την ετοιμασία δοκιμίων για κάθε εξέταση και την ευθύνη διεξαγωγής της εξέτασης. Η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται από βαθμολογητές που ορίζει η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, με βάση τις διατάξεις της Νομοθεσίας που ρυθμίζει τη διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Κύπρου και Ελλάδας.