Προκήρυξη Θέσεων Προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία

Προκήρυξη Θέσεων Προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί σε όλους τους ενδιαφερομένους ότι, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 22 Απριλίου 2016, δημοσιεύονται προκηρύξεις για τις πιο κάτω θέσεις προαγωγής στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία:

ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

- Επιθεωρητής Α’ (Μέση Γενική Εκπαίδευση) (3 θέσεις)

- μία (1) θέση για τα Αγγλικά,
- μία (1) θέση για τα Θρησκευτικά, και
- μία (1) θέση για την Πληροφορική/Επιστήμη Η.Υ.

- Διευθυντής Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (3 θέσεις)

- Βοηθός Διευθυντής Α’ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (25 θέσεις)

• μία (1) θέση για τα Θρησκευτικά,
• επτά (7) θέσεις για τα Φιλολογικά,
• τρείς (3) θέσεις για τα Μαθηματικά,
• μία (1) θέση για τη Φυσική,
• μία (1) θέση για τα Φυσιογνωστικά/Βιολογία,
• μία (1) θέση για τη Χημεία,
• δύο (2) θέσεις για τα Αγγλικά,
• μία (1) θέση για τα Γαλλικά,
• μία (1) θέση για τα Εμπορικά/Οικονομικά,
• δύο (2) θέσεις για τη Φυσική Αγωγή,
• μία (1) θέση για τη Μουσική,
• δύο (2) θέσεις για την Πληροφορική/Επιστήμη Η.Υ.,
• μία (1) θέση για τον Σχεδιασμό και Τεχνολογία/Τεχνολογία, και
• μία (1) θέση για τη Συμβουλευτική και Επαγγελματική Αγωγή

- Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (113 θέσεις)

• έξι (6) θέσεις για τα Θρησκευτικά,
• τριάντα τρείς (33) θέσεις για τα Φιλολογικά,
• έντεκα (11) θέσεις για τα Μαθηματικά,
• έξι (6) θέσεις για τη Φυσική,
• πέντε (5) θέσεις για τα Φυσιογνωστικά/Βιολογία,
• τέσσερις (4) θέσεις για τη Χημεία,
• μία (1) θέση για τη Γεωγραφία,
• εννέα (9) θέσεις για τα Αγγλικά,
• τρεις (3) θέσεις για τα Γαλλικά,
• δύο (2) θέσεις για τα Εμπορικά/Οικονομικά,
• επτά (7) θέσεις για τη Φυσική Αγωγή,
• τρεις (3) θέσεις για τη Μουσική,
• τρεις (3) θέσεις για την Τέχνη,
• τρεις (3) θέσεις για την Οικιακή Οικονομία,
• οκτώ (8) θέσεις για την Πληροφορική/Επιστήμη Η.Υ.,
• έξι (6) θέσεις για τον Σχεδιασμό και Τεχνολογία/Τεχνολογία, και
• τρεις (3) θέσεις για τη Συμβουλευτική και Επαγγελματική Αγωγή.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

- Επιθεωρητής Α΄ (Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση), για τη Μηχανολογία/Μηχανική Αυτοκινήτων (1 θέση)

- Διευθυντής Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (1 θέση)

- Βοηθός Διευθυντής Α΄ Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (3 θέσεις)

 μία (1) θέση για τις Γραφικές Τέχνες/Διακοσμητική/Αργυροχοΐα-Χρυσοχοΐα, και
 δύο (2) θέσεις για τα Ξενοδοχειακά

- Βοηθός Διευθυντής Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (7 θέσεις)

 μία (1) θέση για τη Μηχανολογία/Μηχανική Αυτοκινήτων,
 μία (1) θέση για την Ξυλουργική/Επιπλοποιΐα,
 μία (1) θέση για τις Γραφικές Τέχνες/Διακοσμητική/Αργυροχοΐα-Χρυσοχοΐα,
 μία (1) θέση για την Ηλεκτρολογία,
 δύο (2) θέσεις για τα Ξενοδοχειακά, και
 μία (1) θέση για τη Σχεδίαση-Κατασκευή Ενδυμάτων/Υποδηματοποιΐα.

- Πρώτος Εκπαιδευτής, Κλίμακα Α11 (6 θέσεις)

- Ανώτερος Εκπαιδευτής, Κλίμακα Α10 (8 θέσεις)

- Εκπαιδευτή, Κλίμακα Α10 (2 θέσεις)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

- Επιθεωρητής Ειδικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, για τη Μουσική
(1 θέση),

- Επιθεωρητής Ειδικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, για την Ειδική Εκπαίδευση (1 θέση),
- Επιθεωρητής Ειδικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, για τις Φυσικές Επιστήμες (1 θέση),
- Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημοτική Εκπαίδευση) (3 θέσεις),
- Βοηθός Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (6 θέσεις),

- Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση)
(7 θέσεις),
- Βοηθός Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση) (9 θέσεις),
- Διευθυντής Ειδικής Εκπαίδευσης (3 θέσεις), και
- Βοηθός Διευθυντής Ειδικής Εκπαίδευσης (3 θέσεις).

Αιτήσεις από ενδιαφερομένους πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ 14 - Αίτηση για Προαγωγή, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση www.eey.gov.cy.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 22 Απριλίου μέχρι 9 Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα, το αργότερο μέχρι τη 1 μ.μ.

Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν, με βάση τη δεύτερη επιφύλαξη του άρθρου 35Β(4)(γ) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων, «ένα δωδέκατο της μονάδας για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά, με ανώτατο όριο τις τρεις μονάδες», να υποβάλουν στο Γραφείο της Επιτροπής, εντός της πιο πάνω προθεσμίας, πλήρες Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Α» (με όλες τις στρατολογικές μεταβολές, ώστε να προκύπτει ο χρόνος πραγματικής θητείας). Πιστοποιητικά που θα υποβληθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση: www.eey.gov.cy.