Εννέα μόνιμες θέσεις εργασίας στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου!

Εννέα μόνιμες θέσεις εργασίας στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου!

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Πανεπιστημίου, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - μέχρι τις 05/10/16 στις 14:00.

Για την προκήρυξη σε PDF, επιλέξτε εδώ.

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για εννέα (9) κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Πανεπιστημίου, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οι
θέσεις αποπαγοποιήθηκαν με βάση τη Συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 5/11/2015, και της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού ημερομηνίας 24/11/2015.
Εγκεκριμένη μισθολογική κλίμακα (Συνδυασμένες κλίμακες):
Α8: €17.946, €18.823, €19.700, €20.577, €21.454, €22.331, €23.208, €24.085, €24.962, €25.839, €26,716, €27.593
Α10: €25.112, €26.316, €27.514, €28.715, €29.916, €31.117, €32.318, €33.519, €34.720
Α11: €29.684, €30.885, €32.086, €33.287, €34.488, €35.689, €36.890,€38.091, €39.292
Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται για τη Δημόσια Υπηρεσία,
καθώς και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
1. Εκτελεί καθήκοντα αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας/Μονάδας ή Τομέα ή Γραφείου όπου
τοποθετείται.
2. Ετοιμάζει εκθέσεις, διεξάγει έρευνες και υποβάλλει εισηγήσεις για την επίλυση προβλημάτων,
διεκπεραιώνει ή μεριμνά για την υλοποίηση των λαμβανομένων αποφάσεων, εφαρμόζει τη σχετική
Νομοθεσία και Κανονισμούς, τηρεί πρακτικά και διεξάγει τη σχετική αλληλογραφία.
3. Εποπτεύει κατώτερο προσωπικό, ανάλογα με τις οδηγίες που του δίνονται.
4. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα πιο κάτω αντικείμενα ή συνδυασμό των
αντικειμένων αυτών:
i. Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαιδευτική Διοίκηση,
Οικονομικά, Πολιτικές Επιστήμες, Νομικά (περιλαμβανομένου και του Barrister-at-Law), Δημόσιες Σχέσεις,
Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, Φιλοσοφία, Φιλολογία, Ιστορία, Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό.
ii. Ψυχολογία, Επιστήμες της Αγωγής, Εκπαιδευτική Διοίκηση, Κοινωνιολογία, Κοινωνικές Επιστήμες,
Επικοινωνία ΜΜΕ.
iii. Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικά, Λογιστική (συμπεριλαμβανομένου του προσόντος
του μέλους των Αναγνωρισμένων Σωμάτων Επαγγελματιών Λογιστών ή μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων
Λογιστών Κύπρου (Σ.Ε.Λ.Κ.)).
iv. Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός, Εκπαιδευτική Τεχνολογία.
v. Θετικές Επιστήμες.
2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση μιας από τις γλώσσες εργασίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι τα Αγγλικά, τα Γαλλικά και τα Γερμανικά.
3. Ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και ιδιαίτερα προγραμμάτων όπως το Microsoft Office (Word,
Excel, PowerPoint etc.)
4. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα,
ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για
διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων 1998 έως 2008, όπως εκάστοτε τροποποιούνται.
2. Ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, ο κάτοχος της θέσης υποχρεούται να τυγχάνει ειδικής
εκπαίδευσης και να παρακολουθεί επιμορφωτικά σεμινάρια/προγράμματα σχετικά με τα καθήκοντα της
θέσης.
3. Ο/Η κάτοχος της θέσης τοποθετείται ή μετακινείται σε οποιαδήποτε Υπηρεσία/Μονάδα ή Τομέα ή Γραφείο
του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.
4. Ο/Η κάτοχος της θέσης ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, δυνατό να εργάζεται είτε με σύστημα
βάρδιας είτε με ειδικά ωράρια, σύμφωνα με Κανόνες που εγκρίνει το Συμβούλιο.
5. Ο όρος Πανεπιστημιακός τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό τίτλο ή ισότιμο προσόν.
6. Αναφορικά με τους υποψήφιους:
i. των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριo Ελληνικού Σχολείου
Μέσης Εκπαίδευσης και
ii. οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική
κοινότητα,
απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι αυτοί θα έχουν άριστη γνώση της
Αγγλικής γλώσσας.
ΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Η αίτηση συμπληρώνεται και υποβάλλεται μόνο μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Εργοδότησης στο σύνδεσμο
https://recruitment.ouc.ac.cy/apply .
2. Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα (σε ηλεκτρονική μορφή)
3. Αντίγραφα Πιστοποιητικών Σπουδών και εξετάσεων (σε ηλεκτρονική μορφή)
4. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γεννήσεως (σε ηλεκτρονική μορφή)
5. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Οι υποψήφιοι που δύναται να τοποθετηθούν στον Τομέα Φοιτητικής Μέριμνας (1 κενή θέση), θα πρέπει να
πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα που αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο, σημείο (i) (ii) και (v).
2. Οι υποψήφιοι που δύναται να τοποθετηθούν στην Υπηρεσία Σχεδιασμού και Ανάπτυξης (2 κενές θέσεις), θα
πρέπει να πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα που αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο, σημείο (i) (ii) και
(v).
3. Οι υποψήφιοι που δύναται να τοποθετηθούν στο Λογιστήριο (3 κενές θέσεις), θα πρέπει να πληρούν τα
απαιτούμενα προσόντα που αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο, σημείο (iii).
4. Οι υποψήφιοι που δύναται να τοποθετηθούν στην Υπηρεσία Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και
Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (3 κενές θέσεις), θα πρέπει να πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα στην
αντίστοιχη παράγραφο, σημείο (iv).
5. Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση στη Λευκωσία σε τεστ ικανοτήτων. Το κόστος για την
κάλυψη της διαδικασίας της εξέτασης ανέρχεται στα €35 ανά υποψήφιο. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί
από τον υποψήφιο σύμφωνα με οδηγίες που θα αποσταλούν σε μεταγενέστερο στάδιο και τουλάχιστον
30 ημέρες πριν από την εξέταση.
6. Υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και επιθυμούν να αιτηθούν για περισσότερες από μια
κενές θέσεις, θα πρέπει να συμπληρώσουν και τον αντίστοιχο αριθμό αιτήσεων.
7. Οι εξετάσεις για όλες τις κενές θέσεις θα είναι κοινές. Υποψήφιοι οι οποίοι θα αιτηθούν για περισσότερες από
μια θέσεις, θα καταβάλουν μια φορά το κόστος και θα παρακαθίσουν σε μία εξέταση.
Με βάση την εγκύκλιο επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών ημερομηνίας 14.09.2011 οι κλίμακες εισδοχής στον
ευρύτερο δημόσιο τομέα για τους νεοεισερχόμενους μειώνονται κατά 10%. Με τη συμπλήρωση 24 μηνών υπηρεσίας
στο βασικό μισθό, ο εργοδοτούμενος θα τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της κλίμακας της θέσης, όπως αυτή
αναφέρεται στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
1. Αιτήσεις να υποβάλλονται πλήρως συμπληρωμένες μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Εργοδότησης στο
σύνδεσμο https://recruitment.ouc.ac.cy/apply .
2. Η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2016 με καταληκτική ημερομηνία την
Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016 στις 14.00.
3. Οι αιτήσεις για να είναι αποδεκτές πρέπει να συνοδεύονται από τα αντίγραφα των πιστοποιητικών των
ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται πιο πάνω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων
για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα. Τα πρωτότυπα θα πρέπει να παρουσιασθούν όταν ζητηθούν για
έλεγχο. Αιτήσεις στις οποίες δε θα έχουν επισυναφθεί όλα τα αποδεικτικά στοιχεία ή θα ληφθούν εκπρόθεσμα
δε θα ληφθούν υπόψη.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του
Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, στα τηλέφωνα +35722411662, καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από
τις 07:30 – 14:30, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο employment@ouc.ac.cy και στην ιστοσελίδα του Ανοικτού
Πανεπιστημίου Κύπρου στο σύνδεσμο www.ouc.ac.cy .