Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για την απόλυση ατόμου με αναπηρία: Κανένα ζήτημα διάκρισης

Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για την απόλυση ατόμου με αναπηρία: Κανένα ζήτημα διάκρισης

Σε ανακοίνωση τύπου το Υπουργείο Υγείας ξεκαθάρισε τη θέση του σε σχέση με τα δημοσιεύματα για την απόλυση ατόμου με αναπηρία.

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση τύπου

Σε σχέση με ισχυρισμούς, βάσει των οποίων άτομο απολύθηκε από το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου εξαιτίας της αναπηρίας του, το Υπουργείο Υγείας σημειώνει τα πιο κάτω προς ορθή ενημέρωση:

Το συγκεκριμένο πρόσωπο, αφού ακολουθήθηκε η διαδικασία επιλογής υποψηφίων που στάλθηκαν από το Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας Πάφου, προσελήφθη ως αντικαταστάτρια με βάση τις πρόνοιες του Περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμο, Ν.146 (Ι)/2009 για κάλυψη αναγκών που δημιουργήθηκαν σε ωρομίσθια καθήκοντα Γενικού Βοηθού στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, εξαιτίας της απουσίας ωρομίσθιου προσωπικού με μακρόχρονη άδεια ασθενείας και άδεια μητρότητας. Π έραν του συγκεκριμένου ατόμου, στο Υπουργείο Υγείας απασχολούνται και άλλα άτομα ως αντικαταστάτες ωρομίσθιου προσωπικού που απουσιάζει με άδεια ασθενείας.

Σημειώνεται ότι η περίοδος απασχόλησης του προσωπικού που προσλαμβάνεται για αντικατάσταση ωρομίσθιου προσωπικού που απουσιάζει με άδεια ασθενείας, τερματίζεται την ημερομηνία επιστροφής των ωρομίσθιων που αντικαθίστανται και δεν μπορεί να υπερβεί τους 11 μήνες, με βάση τις υφιστάμενες συμφωνίες και Κανονισμούς Όρων Απασχόλησης του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού.

Ως εκ τούτου, όπως μπορεί εύκολα να γίνει αντιληπτό, με την επιστροφή του μόνιμου υπαλλήλου στη θέση του εξυπακούεται και ο τερματισμός των υπηρεσιών του αναπληρωτή του, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα μονιμοποίησης των ατόμων που προσλαμβάνονται για να αναπληρώσουν έκτακτες, εποχιακές ανάγκες αφού κάτι τέτοιο θα αποτελούσε αύξηση του αριθμού των εργαζομένων. Συνεπώς, κανένα ζήτημα διάκρισης δεν τίθεται ως προς τον τερματισμό της απασχόλησης του συγκεκριμένου ατόμου που εργοδοτείται ως αντικαταστάτρια ωρομίσθια στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου καθότι οι ίδιες διατάξεις ισχύουν για όλα τα άτομα που απασχολούνται υπό το ίδιο καθεστώς στο Υπουργείο Υγείας.