Με νόμο η δημοσίευση έκθεσης δαπανών υποψηφίων σε δύο ημερήσιες εφημερίδες

Με νόμο η δημοσίευση έκθεσης δαπανών υποψηφίων σε δύο ημερήσιες εφημερίδες

Με νόμο που ψήφισε ομόφωνα η Βουλή, μετά από πρόταση νόμου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, ο εκλογικός αντιπρόσωπος δημοσιεύει την έκθεση αναφορικά με την εκλογική δαπάνη κάθε υποψηφίου πριν από την υποβολή της στον Έφορο Εκλογής σε τουλάχιστον δύο ημερήσιες εφημερίδες, ώστε αυτή να δύναται διαζευκτικά να αναρτάται στην ιστοσελίδα του υποψηφίου ή του οικείου κόμματος.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικών προς την Ολομέλεια της Βουλής, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίθηκε σκόπιμη, επειδή με βάση τις διατάξεις του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου οι αναλυτικές καταστάσεις εσόδων και δαπανών για την προεκλογική εκστρατεία των πολιτικών κομμάτων που λαμβάνουν μέρος σε οποιεσδήποτε εκλογικές διαδικασίες, οι οποίες υποβάλλονται στον Έφορο Τήρησης του Μητρώου Πολιτικών Κομμάτων αναρτώνται στην ιστοσελίδα των πολιτικών κομμάτων.