Γεν. Εισαγγελέας: Αυτοί είναι οι νόμοι που εγείρουν θέματα αντισυνταγματικότητας

Γεν. Εισαγγελέας: Αυτοί είναι οι νόμοι που εγείρουν θέματα αντισυνταγματικότητας

Κατόπιν μελέτης του κειμένου των προσφάτως ψηφισθέντων από τη Βουλή νόμων και στη βάση σύστασης από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καταχωρήθηκαν στο Ανώτατο Δικαστήριο εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας Αναφορές, βάσει του Άρθρου 140 του Συντάγματος σε σχέση με τους ακόλουθους Νόμους, οι οποίοι κατά την άποψή του Γενικού Εισαγγελέα εγείρουν θέματα αντισυνταγματικότητας ή ασυμβατότητας με το Δίκαιο τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης, κάποιων εκ των διατάξεων τους:

1. Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016,

2. Ο περί της Ρύθμισης Αναδιαρθρώσεων Πιστωτικών Διευκολύνσεων Νόμος του 2016,

3. Ο περί της Ρύθμισης Θεμάτων Αποκρατικοποίησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016,

4. Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμος του 2016,

5. Ο περί του Προέδρου, των Υπουργών και των Βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016,

6. Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016,

7. Ο περί Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016,

8. Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016,

9. Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016,

10. Ο περί του Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016,

11. Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016,

12. Ο περί Ασυμβίβαστου προς την Άσκηση Καθηκόντων Ορισμένων Αξιωματούχων της Δημοκρατίας Ορισμένων Επαγγελματικών και Άλλων Συναφών Δραστηριοτήτων τους (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016,

Διαβάστε επίσης:

ΔΗΣΥ: Ο Γενικός Εισαγγελέας θα αποφανθεί για τις αναπομπές

13. Ο περί Ποινικού Κώδικα (Αρ. 3) Νόμος του 2016,

14. Ο περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016,

15. Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016,

16. Ο περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016.

Επιπροσθέτως,ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας βάσει του Άρθρου 51 του Συντάγματος προέβηκε στην Αναπομπή των ακόλουθων δύο άλλων νόμων προς επανεξέταση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών Νόμος του 2016,

2. Ο περί Τερματισμού Απασχόλησης(Τροποποιητικός) Νόμος του 2016.