Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στη συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στη συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής

Εξουσιοδότησε τα νομικά πρόσωπα δημόσιου για τη διενέργεια δαπάνης για τον μήνα Ιανουάριο του 2019.

Η Ολομέλεια της Βουλής με ομόφωνες αποφάσεις της ενέκρινε τον τελικό απολογισμό για το έτος 2017, όπως αυτός παρουσιάζεται στη δημοσιονομική έκθεση για το έτος.
 
Περαιτέρω κατά τη συνεδρία της την Παρασκευή με 40 ψήφους υπέρ και 2 εναντίον τροποποίησε τον περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμο, για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 περί της διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης και περί τροποποιήσεως του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 648/2012.]
 
Επίσης με 23 ψήφους υπέρ και 18 εναντίον τροποποίησε τον περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο, ώστε στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων που προωθεί η Κυβέρνηση για μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, να παρασχεθεί στους υποψήφιους αγοραστές πιστωτικών διευκολύνσεων η δυνατότητα διενέργειας εκθέσεων δέουσας επιμέλειας κατόπιν άρσης του τραπεζικού απορρήτου.
 
Ομόφωνα η Βουλή ψήφισε σε νόμο συμπληρωματικό Προϋπολογισμό στην Επιτροπή Σιτηρών με τον οποίο παρέχεται έγκριση πληρωμής από το ταμείο της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €149.691 και η χρήση τους για τη διενέργεια δαπανών για σκοπούς για τους οποίους η πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του 2018 κρίνεται ανεπαρκής.
 
Ομόφωνα ψηφίστηκε σε νόμο και ο Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης,  που παρέχει έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης συμπληρωματικών συμβολικών πιστώσεων ύψους €10 για σκοπούς αγοράς υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης για την εξέταση παραπόνων που υποβάλλονται στον φορέα, καθώς και για την αγορά επίπλων για σκοπούς επίπλωσης των νέων γραφείων του φορέα.
 
Σε νόμο ψηφίστηκε και ο Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός της Αρχής Λιμένων Κύπρου που διαλαμβάνει έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της Αρχής Λιμένων ύπρου συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €854.800 και τη χρήση τους για τη διενέργεια δαπανών για σκοπούς για τους οποίους η πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του 2018 κρίνεται ανεπαρκής. Ο Προϋπολογισμός ψηφίστηκε με 38 ψήφους υπέρ και 4 εναντίον.
 
Με 42 ψήφους υπέρ και 1 εναντίον ψήφισε τον Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού παρέχοντας έγκριση πληρωμής από το ταμείο του ΚΟΑ συμβολικών συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €10 με  χρήση τους για τη διενέργεια δαπανών για σκοπούς για τους οποίους η πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του 2018 κρίνεται ανεπαρκής.
 
Με 42 ψήφους υπέρ και 1 εναντίον ψήφισε σε νόμο την Πρόταση νόμου των Αβέρωφ Νεοφύτου, Μάριου Μαυρίδη και Ονούφριου Κουλλά εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και Γιώργου Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων- Συνεργασία Πολιτών για τροποποίηση του  περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως, ώστε καταναλωτής του οποίου η πιστωτική διευκόλυνση έχει εξαγοραστεί από εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων να έχει το δικαίωμα, με αναδρομική ισχύ, να υποβάλει παράπονο κατά εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων για σκοπούς εξέτασης από τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο.
 
Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε ομόφωνα τροποποίηση του περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμου, έτσι ώστε σε εξαιρετικές περιπτώσεις και υπό το φως των εκάστοτε ειδικών περιστάσεων της υπό έρευνα περίπτωσης να καθίσταται δυνατή και δεύτερη παράταση της περιόδου διορισμού ερευνητικής επιτροπής από το διορίζον όργανο για περαιτέρω χρονικό διάστημα να μην υπερβαίνει τους τρεις μήνες.
 
Με 35 ψήφους υπέρ και 4 εναντίον ψήφισε τροποίηση του περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμου του 2018 ώστε η ημερομηνία έναρξης της ισχύος των διατάξεών του να μεταφερθεί από ένα έτος μετά την ημερομηνία δημοσίευσής του σε τρία έτη από την ημερομηνία δημοσίευσής του, δηλαδή να μεταφερθεί από τις 22 Δεκεμβρίου 2018 στις 22 Δεκεμβρίου 2020.
 
Τροπολογία που κατέθεσε το Κίνημα Οικολόγων για μόνο ένα χρόνο παράτασης στην έναρξη ισχύς του νόμου απορρίφθηκε με 8 ψήφους υπέρ, 30 εναντίον και μια αποχή.
 
Τέλος, η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε την τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο, με 37 ψήφους υπέρ και 1 εναντίον ώστε να παρέχεται η δυνατότητα απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας οχήματος το οποίο χρησιμοποιείται για σκοπούς διακίνησης ανήλικου προσώπου το οποίο έλαβε ή δύναται να λάβει κατά χάριν οικονομική βοήθεια από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για απόκτηση ειδικά διασκευασμένου οχήματος για διακίνηση αναπήρου ή, κατά την κρίση του εν λόγω υπουργείου, θα μπορούσε να λάβει κατά χάριν τέτοια οικονομική βοήθεια.
 
 
 
Πηγή: ΚΥΠΕ