Ετοιμάζεται για ΓεΣΥ η Κυβέρνηση - Οι «εντολές» του Υπουργικού

Ετοιμάζεται για ΓεΣΥ η Κυβέρνηση - Οι «εντολές» του Υπουργικού

Καταργούνται όλα τα σχέδια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Το Υπουργικό Συμβούλιο στη σημερινή του συνεδρία ενέκρινε τον Προϋπολογισμό του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) που προβλέπει έσοδα συνολικού ύψους €437.761.593 για το έτος 2019. Οι συνολικές δαπάνες προβλέπεται να ανέλθουν σε €394.791.600. Ο προϋπολογισμός θα οδηγηθεί στη Βουλή για έγκριση.
 
 
Επιπλέον το Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα, ενόψει της έναρξης αποκοπών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από αύριο 1/3/2019:
  1. Καλεί τα διοικητικά συμβούλια των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, περιλαμβανομένων των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των τριτοβάθμιων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, των κρατικών οργανισμών και επιχειρήσεων, να λάβουν τις δέουσες ενέργειες, όπως:
  2. Αναπροσαρμόσουν τα υφιστάμενα σχέδια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, λαμβάνοντας υπόψη τις καλύψεις που θα παραχωρηθούν στην πρώτη φάση εφαρμογής του ΓεΣΥ, για την περίοδο 1.6.2019 – 31.5.2020.
  3. Καταργήσουν όλα τα σχέδια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από 1/6/2020, με την πλήρη εφαρμογή του ΓεΣΥ.
  4. Προσαρμόσουν ανάλογα τους οικείους Προϋπολογισμούς τους, με βάση τα πιο πάνω.
  5. Μην προχωρήσουν με οποιοδήποτε τρόπο στην ενσωμάτωση του υφιστάμενου κόστους για ιατροφαρμακευτική κάλυψη των υπαλλήλων τους στις απολαβές του προσωπικού ή τη διάθεσή του στα Ταμεία Ευημερίας των εργαζομένων των Συντεχνιών ή παραχώρησής του με άλλο τρόπο.
Κλειστό Κέντρο Θεραπείας Ανηλίκων με Πρόβλημα Χρήσης / Κατάχρησης Ουσιών Εξάρτησης

Το Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα ενέκρινε την υλοποίηση του πιλοτικού έργου της λειτουργίας Κλειστού Κέντρου Θεραπείας Ανηλίκων με Πρόβλημα Χρήσης / Κατάχρησης Ουσιών Εξάρτησης, μέσω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων από την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, στη βάση προηγούμενης σχετικής Απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Ναρκωτικών.
 
 
Συγκεκριμένα, το έργο αφορά στην εξυπηρέτηση ανήλικων χρηστών με έλλειψη υποστηρικτικού οικογενειακού περιβάλλοντος, ανήλικους χρήστες τους οποίους το προφίλ χρήσης απαιτεί εντατική θεραπεία και τους ανήλικους κατηγορούμενους χρήστες ή ουσιοεξαρτημένους στο πλαίσιο του ‘Ο περί  Θεραπείας Κατηγορουμένων Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημέων Προσώπων Νόμος του 2016’ ως έχει τροποποιηθεί. Το Κέντρο Θεραπείας θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση, θα έχει δυναμικότητα 12-15 κλίνες, θα διαθέτει διεπαγγελματική ομάδα, θα παρέχει πολυεπίπεδη και εντατική θεραπεία, καθώς επίσης και διαμονή, διατροφή, επίβλεψη και σφαιρική διαχείριση όλων των θεμάτων του ανηλίκου.
 
Ο Προϋπολογισμός του ανά έτος λειτουργίας ανέρχεται στις €600,000 για το λειτουργικό κόστος, ενώ για το πρώτο έτος προκύπτει επιπλέον κόστος €70,000 που αφορά σε αγορά εξοπλισμού. Όσον αφορά την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020 και την επίτευξη Στόχων έγινε ενημέρωση του Υπουργικού Συμβουλίου για το θέμα της Απορρόφησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που Συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 
Η Κύπρος για ακόμη μία χρονιά έχει πετύχει εξαιρετικές επιδόσεις, αφού κατατάχθηκε πρώτη από τα 28 Κράτη Μέλη σε ρυθμούς απορρόφησης με 46% για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
 
Σε αντίστοιχη εξέχουσα θέση η Κύπρος κατατάχθηκε πρώτη και για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.  Σε αντίστοιχη εξέχουσα θέση η Κύπρος κατατάχθηκε πρώτη και για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με ποσοστό 50% να αποτελεί εισροές από το ΕΚΤ στον λογαριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι του συνολικού ποσού για την επταετία.
 
Για να καταστεί δυνατή η επίτευξη των υψηλών στόχων, καταβλήθηκαν ιδιαίτερες προσπάθειες από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ενώ αποδείχθηκαν καταλυτικές και καθοριστικές οι δράσεις επιλογής ώριμων έργων, η επίσπευση ελέγχων και έκδοση αδειών για έργα που εντάσσονταν σε προγράμματα, η άρση κωλυμάτων και εφαρμογή απλοποιημένων μεθόδων για υπολογισμό του κόστους.